ОПРЕДЕЛЕНИЕ

4096
София, 25.03.2013

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети март две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИНА ДОКТОРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТАТЯНА ХИНОВА
КРАСИМИР КЪНЧЕВ
при секретар Илиана Илиева
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаКРАСИМИР КЪНЧЕВ
по адм. дело 3904/2013. Document Link Icon


Производството е по чл.197 и сл. от АПК във вр. с чл.26, ал.8 във вр. с чл.84, ал.7 от Изборния кодекс /ИК/.
Образувано е по жалба от ПП "Съюз на демократичните сили", ПП "Обединени земеделци", ПП "Радикалдемократическа партия в България" и ПП "Българска социалдемократическа партия" срещу решение № 2181-НС/20.03.2013г. на Ц. избирателна комисия /ЦИК/. С него е оставено без разглеждане като недопустимо заявление с вх. № 313/18.03.2013г. с искане да бъде извършена промяна на представителството на коалиция от партии /КП/ „Синята коалиция”, регистрирана с решение № НС-91/30.05.2009г. на ЦИК, като на мястото на М. Д. Д. като съпредставляващ коалицията бъде вписан Е. С. К.. В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на решението. Твърди се, че заявлението с искане за промяна в представителството на коалицията от партии е подадено от легитимните представители на членовете на коалицията, поради което е допустимо. Иска се съда да го отмени и върне преписката на ЦИК за произнасяне по същество.
Ответникът - Ц. избирателна комисия, редовно призована, не се явява и не взема становище по жалбата.
Върховен административен съд, четвърто отделение, като взе предвид данните по преписката, доводите в жалбата и мотивите на обжалваното решение, преценява следното:
Жалбата е допустима като подадена от надлежни страни - лицата, сезирали ЦИК с искането за вписването на промени, в срока по чл.26, ал.8 от ИК и срещу решение на ЦИК, което подлежи на оспорване.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна.
На първо място съдът счита, че обжалваното решение не съставлява отказ от регистрация на коалиция от партии по смисъла на чл.84, ал.7 във вр. чл.26, ал.1, т.10 от ИК. Не се касае и за отказ по чл.85, ал.4 и ал.5 от ИК - за вписване на промени в състав на коалицията от партии. Искането на заявителите в административното производство е било преценено от ЦИК като недопустимо и по него няма произнасяне по съществото на искането. Затова обжалваното решение представлява акт по чл.197 от АПК - изричен отказ на административния орган да разгледа по същество отправено до него искане за издаване на индивидуален административен акт. Затова настоящата жалба е по допустимостта на искането пред ЦИК, а не по същество.
От данните по делото се установява, че с решение № НС-91/30.05.2009г. ЦИК е регистрирала коалиция от партии „Синята коалиция”, образувана от ПП „Съюз на демократичните сили”, ПП „Демократи за силна България”, ПП „Обединени земеделци”, ПП „Българска социалдемократическа партия” и ПП „Радикалдемократическа партия в България” за участие в изборите за народни представители. Според решението за регистрация КП „Синята коалиция” се представлява от М. Д. Д. и И. Й. К. само заедно.
На 26.02.2013г. е проведено събрание на участниците в коалицията от партии „Синята коалиция”, на което четири от участниците в коалицията – жалбоподателите в настоящото производство, са гласували за оттегляне пълномощията на единия от представляващите коалицията - М. Д. Д., и за избирането на негово място на Е. С. К., който е член на ПП „Съюз на демократичните сили” и в процедура по регистрацията му като председател и представляващ на същата. На същото събрание петият участник в коалицията - ПП „Демократи за силна България”, е гласувала против това решение и представителят на тази партия е отказал да подпише протокола от събранието.
Със заявление с вх. № 313/18.03.2013г. жалбоподателите в настоящото производство са поискали от ЦИК да впише промяна в предходното си решение от 2009г. относно представителството на КП „Синята коалиция”, като на мястото на М. Д. Д. като съпредставляващ коалицията бъде вписан Е. С. К..
С обжалваното решение ЦИК е приела, че подателите на заявлението нямат качеството на представляващи КП „Синята коалиция”. Затова искането е било прието като недопустимо от ЦИК, поради което и е оставено без разглеждане.
Постановеното решение е неправилно.
Съгласно легалното определение в § 1, т.9 от ИК, коалиция от партии съставлява предизборно сдружаване на политически партии, регистрирани в ЦИК за участие в определен вид избори. А според разпоредбата на чл.50, ал.4, т.3 и т.4 ЗИНП (отм.), действала към момента на регистриране на КП „Синята коалиция”, към заявлението за регистрация в ЦИК на коалиция от партии се прилага решението за образуване на коалицията, подписано от представляващите партиите лица и образец от подписите на лицата, представляващи коалицията. Съдържанието на посочената норма е същото със сега действащата разпоредба на чл.84, ал.4, т.2 и т.3 ИК. От съдържанието на тези разпоредби може да бъде изведено, че коалицията от партии съставлява доброволно сдружаване на политически партии, за което е необходимо решението на партиите, които ще участват в коалицията за образуването на коалицията и за нейното представителство.
Следва да се посочи, че с решението за създаване на КП „Синята коалиция” от 25.05.2009г. не са били създадени специални правила за начина на извършването на промени във взетите на тази дата решения, в т. ч. и в представителството на коалицията.
В законодателството с разпоредбата на чл.85 от ИК е регламентирано единствено промени в състава на коалицията, като извън състава на коалицията не са уредени условията и реда за извършване на промени в други обстоятелства, вече вписани от ЦИК при създаването на коалицията от партии. В този случай следва да се изходи от целта на закона, който е да се даде възможност за представителство на всяка от партиите, участващи в коалицията. Съобразно това промени в представителството на коалиция от партии може да се направи или от представляващите коалицията лица, или от участниците в коалицията.
В случая подаденото заявление не може да бъде направено от представляващите само заедно коалицията М. Д. Д. и И. Й. К.. От материалите по делото става ясно, че първият от тях не е член на никоя от партиите, участващи в коалицията и неговото представителство на коалицията е чисто формално. А вторият от представляващите коалицията е председател и представляващ партия, която не е била съгласно с взетото решение за промяна в представителството на коалицията. Невъзможността да бъде заявено искане за промяна във вписаните обстоятелства от представляващите коалицията лица не може да бъде отречена обаче на партиите, участващи в коалицията.
Именно това е направено със заявление с вх. № 313/18.03.2013г., подадено от четири от петте партии участващи в коалицията. Както се каза по-горе, целта на закона е да се даде възможност за представителство на всяка от партиите, участващи в коалицията. Очевидно е, че четири от петте партии, участващи в коалицията желаят промяна в лицата, които ги представляват в представителството на коалицията. Така заявеното искане за промяна не противоречи и на интересите на петата партия, тъй като същата ще продължи да има свое представителството на коалицията в лицето на председателя на партията И. Й. К.. Затова целта на закона за осигуряване представителство на коалицията за всяка от партиите, участващи в нея не може да бъде постигната с формалния подход , избран от Централната избирателна комисия при постановяване на обжалваното решение, според който несъгласието на една от партиите в коалицията да подаде заявление за вписване на промени в представителството на коалицията е достатъчно основание да не се разгледа по същество искането.
Предвид на изложените съображения настоящият съдебен състав приема, че обжалваното решение противоречи на целта на закона. Искането е допустимо и следва да бъде разгледано по същество. Затова оспорваното решение следва да бъде отменено и преписката да бъде изпратена на Ц. избирателна комисия за решаване по същество на искането по заявление с вх. № 313/18.03.2013г.
Водим от гореизложеното Върховният административен съд, четвърто отделение
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ решение № 2181-НС/20.03.2013г. на Ц. избирателна комисия.
ИЗПРАЩА преписката на Ц. избирателна комисия за решаване по същество на искането по заявление с вх. № 313/18.03.2013г.
Определението не подлежи на обжалване.Особено мнение: