ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 07.07.2016Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
ЧЛЕНОВЕ:
АТАНАСКА ДИШЕВА
ТОДОР ТОДОРОВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателя АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ
по адм. дело 3586 / 2016. Document Link Icon

Производство по чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по протест на М. Б., прокурор във Върховна административна прокуратура, подаден срещу Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет и обнародвана в "Държавен вестник", бр. 28 от 28.03.2014 г.
Оспорената наредба е издадена на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата, според който размерът на адвокатското възнаграждение трябва да бъде справедлив и обоснован и не може да бъде по-нисък от предвидения в наредба на Висшия адвокатски съвет размер за съответния вид работа.
С общо разпореждане от 26.04.2016 г. по гр. д. № 14249/2016 г. и по гр. д. № 9612/2016 г. Софийският районен съд на основание чл. 628 ГПК е отправил преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по няколко въпроса, първият от които е: "Противоречи ли чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата на забраната по чл. 101, § 1 ДФЕС за предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията".
Очевидно отговорът на този въпрос е от съществено значение и по настоящето адм. д. № 3586/2016 г., защото оспорената наредба е издадена на основание чл. 36, ал. 2 ЗА.
Водим от изложените мотиви и на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК във връзка с чл. 144 АПК Върховният административен съд, шесто отделение,

ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ определението от 17.05.2016 г., с което на делото е даден ход по същество.
СПИРА производството по адм. д. 3586/2016 г. на Върховния административен съд, шесто отделение, до решаването на въпроса, поставен с преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз, направено от Софийски районен съд с общо разпореждане от 26.04.2016 г. по гр. д. № 14249/2016 г. и по гр. д. № 9612/2016 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
ДЕЛОТО да се докладва в края на м. септември 2016 г. за проверка дали Съдът на Европейския съюз е приел да разгледа направеното от Софийския районен съд преюдициално запитване и с какъв регистрационен номер е образуваното при него дело по това запитване.


Особено мнение: