РЕШЕНИЕ

3889
София, 26.03.2021

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на петнадесети март две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РУМЯНА ПАПАЗОВА
ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
ДЕСИСЛАВА СТОЕВА
при секретар Мариана Салджиева
и с участието
на прокурора Ивайло Медаров
изслуша докладваното
от председателяРУМЯНА ПАПАЗОВА
по адм. дело 12971/2020. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 208 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на министъра на младежта и спорта срещу решение № 172 от 01.10.2020 г. по адм. д. № 151 по описа за 2020 г. на Административен съд – Видин, с което е отменена заповед №РД-09-574/04.06.20 г. на министъра на младежта и спорта и преписката е изпратена на административния орган за ново разглеждане съобразно дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона.
Изложените съображения за неправилно прилагане на чл. 128, ал. 1, т. 5 и 6 и ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и чл. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ от Наредба № 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост са относими към касационните основания за отмяна по чл. 209, т. 3 от АПК.
Ответникът Сдружение Футболен клуб „Дуло“, гр. Видин, е оспорил касационната жалба в писмен отговор.
Прокурорът от Върховна административна прокуратура е дал заключение за основателност на касационното оспорване.
При извършената проверка за процесуална допустимост се установи, че касационната жалба е подадена от надлежна страна с правен интерес по смисъла на чл. 210, ал. 1 от АПК срещу подлежащ на касационен контрол съдебен акт в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК.
След като разгледа касационната жалба по същество, Върховният административен съд, шесто отделение, я намери за неоснователна по следните съображения:
Предмет на съдебен контрол в производството пред Административен съд – Видин е заповед № РД-09-574 от 04.06.2020 г., издадена от министъра на младежта и спорта на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост, с която на Сдружение Футболен клуб „Дуло“, гр.Видин, е отказано финансово подпомагане на проект вх. №09-00-2002/31.03.2020 г. за обект: "Обновяване на футболен стадион в село Иново, Община Видин", поради несъответствия с нормативно установените изисквания.
С постановеното решение Административен съд - Видин е уважил жалбата, след като е стигнал до правилния краен извод, че оспореният акт влиза в противоречие с чл. 128, ал. 1, т. 6 от ЗФВС. Представеният проект от Сдружение Футболен клуб „Дуло“ обхваща дейности, които биха могли да бъдат дефинирани съгласно ДР на ЗУТ като „текущ ремонт“. Извършването на текущи ремонти е част от управлението на спортния обект, но в Наредба № 4 от 08.07.2019 г. управлението на спортни обекти е изпуснато още в заглавието.
Решението е правилно.
На основание чл. 128, ал. 1, т. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта със средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта може да се подпомагат финансово изграждането, обновяването и управлението на спортни обекти – държавна и общинска собственост. С ал. 3 на чл. 128 е делегирано правомощие на министъра на младежта и спорта да издаде наредби, с които се определя редът за финансово подпомагане по ал. 1.
В изпълнение на предоставените му правомощия министърът на младежта и спорта е издал Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост. Наредбата, вкл. допълнителните й разпоредби, не влизат в пряко противоречие с разпоредби на ЗФВС или други по-високи по степен нормативни разпоредби, поради което правилото на чл. 15, ал. 2 от Закона за нормативните актове е неприложимо. Предвидените изисквания от чл. 7, ал. 4 от Наредба № 4 от 08.07.2019 г. относно прилагането на документи за дейности, за които съгласно ЗУТ не се изисква издаване на разрешение за строеж, са относими към финансирането на държавните спортни училища по чл. 158, ал. 1, т. 5 от ЗФВС и чл. 1, т. 1, б. „б“ от наредбата.
В наредбата е дефинирано само понятието „обновяване“ (§ 1, т. 2 от ДР - основен ремонт и/или реконструкция по смисъла на § 5, т. 42 и 44 от ЗУТ ), но не и понятието „управление“ на спортни обекти, което по силата на закона също подлежи на финансово подпомагане със средства на министерството. Пропускът на министъра на младежта и спорта да регламентира реда за финансово подпомагане със средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта на управлението на спортните обекти – държавна или общинска собственост, така, както го задължава чл. 128, ал. 3 във вр. с чл. 128, ал. 1, т. 6 от ЗФВС, не го освобождава от задължението да разгледа подаденото до него искане за финансово подпомагане на дейности по управление на съответния спортен обект. При съществуваща нормативна празнота относно понятието „управление“ по смисъла на чл. 128, ал. 1, т. 6 от ЗФВС министърът е длъжен да изложи съображения какви дейности попадат в обхвата на управлението по смисъла на закона и съответно - подлежат на финансово подпомагане на законово основание. Следва да се има предвид, че управлението на всеки имот, вкл. спортните обекти, налага поддържането му в добро функционално състояние, в състояние на годност за ползване съгласно предназначението му и за нуждите, за които е предоставен. Управлението на спортния имот - общинска собственост с грижа на добър стопанин съгласно поетото задължение по сключения договор и изискването на чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост изисква от ползвателя да поддържа материално-техническата база на обекта, като извършва текущи ремонти по смисъла на § 5, т. 43 от ДР на ЗУТ, дейности по поддръжка на инсталации, по обезопасяване и др.
От събраните по делото доказателства се установява, че Сдружение Футболен клуб „Дуло“ (ползвател) ползва безвъзмездно за срок от пет години имот – публична общинска собственост, представляващ стадион с едноетажна масивна сграда в с. Иново, на основание сключен договор с Община Видин (наемодател) на 16.12.2019 г. По силата на чл. 8 и чл. 9 от договора текущите ремонти и трайните подобрения се извършват от ползвателя за негова сметка. При нерегламентиран друг ред за подаване на искания за финансово подпомагане със средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта на управлението на спортни обекти – държавна или общинска собственост, сдружението се е възползвало от реда на Наредба № 4 от 08.07.2019 г. Предложеният проект с вх. № 09-00-2002/31.03.2020 г. макар и с наименование „Обновяване на футболен стадион“, обхваща дейности по поддръжката на материално-техническата база на стадиона с цел използването му по предназначение - тренировъчни процеси, организиране на домакински, официални футболни срещи на всички формации на клуба.
Предвид изложените съображения оспорената заповед, с която е отказано финансово подпомагане на предложения проект от Сдружение Футболен клуб „Дуло“ с вх. № 09-00-2002/31.03.2020 г. "Обновяване на футболен стадион в село Иново, Община Видин", е материално незаконосъобразна. Като я е отменил и е изпратил преписката на компетентния административен орган за ново разглеждане, Административен съд – Видин е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.
С оглед изхода на спора следва да бъде уважено искането на ответника по касация за направените за тази инстанция разноски в размер на 500 лв. за адвокатско възнаграждение.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, шесто отделение,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 172 от 01.10.2020 г., постановено по адм. д. № 151 по описа за 2020 г. на Административен съд – Видин.
ОСЪЖДА Министерството на младежта и спорта да заплати на Сдружение Футболен клуб „Дуло“, гр. Видин, разноски в размер на 500.00 лв.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.