ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10111
София, 31.07.2017

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА
РУМЯНА ЛИЛОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаАЛБЕНА РАДОСЛАВОВА
по адм. дело 7777/2017. Document Link Icon


Производството е по чл. 229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по частна жалба от кмета на [община] против Определение № 490 от 12.06.2017г. по адм. дело № 530/2017г. по описа на Административен съд – София област, с което е оставена без разглеждане като недопустима жалбата на кмета на [община] срещу Решение № 117/09.05.2017г. на Общински съвет – Ботевград за избор на председател на Общинския съвет и производството по делото е прекратено.
Частният жалбоподател твърди, че съдът не е упражнил правомощията си, за които е задължен служебно и се е ограничил с проверка за законосъобразност, а ако е извършил проверка относно валидността на оспореното решение, би стигнал до обоснования извод, че решението е нищожно. Според него оспореното решение е било прието при съществени процесуални нарушения –от нелегитимен орган, при липса на законоустановен кворум, което води до неформиране на валидна воля. Моли обжалваното определение да бъде отменено и подадената жалба срещу решението на ОбС-Ботевград – разгледана по същество.
В срока по чл.232 от АПК насрещната страна – Общински съвет-Ботевград е депозирал писмени възражения на частната жалба с подробно развити в тях доводи за неоснователност на жалбата, съответно – за правилност на атакуваното с нея определение.
Частната жалба е подадена от надлежна страна, в законоустановения в чл. 230 от АПК срок , поради което е допустима.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
С определение № 490 от 12.06.2017г. по адм. дело № 530/2017г., в производство по чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Административен съд – София област е оставил без разглеждане жалбата на Б. Б. Б. – кмет на [община], срещу Решение № 117 на Общински съвет - Ботевград, прието с протокол № 8/09.05.2017г за избор на нов Председател на ОбС-Ботевград – Л. В. Л. и е прекратил производството по делото.
За да стигне до този правен резултат, административният съд е приел, че обжалването е недопустимо, тъй като решението за избор на председател на Общинския съвет не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Изложени са мотиви, че председателят на общинския съвет се избира измежду състава на общинските съветници и притежава единствено организационно-представителни функции, като длъжността е изборна и по принцип се заема за определен срок, съвпадащ с мандата на избиращия орган. Въпросът за избора на председател на ОбС е предоставен на преценката на самия общински съвет, която е по целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол. Последният е предвиден само за решението на ОбС за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник, защото с това решение се накърняват права, произтичащи от вота на населението. Правото да бъде избран за председател на общинския съвет има всеки един от общинските съветници, поради което с избор на нов председател не се накърняват лични права и интереси, или обществени такива, за да бъде обоснован правен интерес от съдебно обжалване. Като краен извод съдът е посочил, че решение с такъв характер не представлява административен акт, годен за съдебен контрол по смисъла на чл.159, т.1 от АПК.
Така постановеното определение е правилно.
Изложените от първоинстанционния съд съображения за недопустимост на оспорването са изцяло съобразени с константната и непротиворечива практика на Върховния административен съд по този въпрос, включително и на настоящия състав, според която председателят на общинския съвет се избира измежду състава на общинските съветници и няма статут на едноличен орган на местната власт. Той притежава единствено организационно-представителни функции, осъществявани във връзка с дейността на съвета и неговите взаимоотношения с други субекти, като длъжността е изборна и по принцип се заема за определен срок, съвпадащ с мандата на избиращия орган. Въпросът за избора на председател на ОбС е предоставен на преценката на самия общински съвет, която е по целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол. Правото да бъде избран за председател на общинския съвет има всеки един от общинските съветници, поради което с прекратяване на пълномощията на председателя не се накърняват лични права и интереси, или обществени такива, за да бъде обоснован правен интерес от съдебно обжалване. Председателят на ОбС се избира между състава на общинските съветници - членове на съвета и качеството му е свързано единствено с упражняване на представителна власт. При предсрочното прекратяване на пълномощията му като председател, той си остава общински съветник, като правата и интересите, които е придобил с избора си за член на органа на местно самоуправление, остават непроменени. Тъй като общинският съветник е представител на населението на общината в органа за местно самоуправление, законодателят е гарантирал само на него стабилен правен статут и възможност за съдебен контрол при предсрочно прекратяване на правомощията му, защото с такова решение се накърняват и права, произтичащи от вота на населението. Както изборът, така и предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на общинския съвет засягат представителната власт на ОбС, но не и лични права и законови интереси на съответните физически лица, изпълняващи представителните функции, произтичащи от изборната длъжност или пък на други общински съветници или местната общественост. Недопустимо е по пътя на съдебното обжалване да се подлага на контрол волята на общинските съветници кой да ги представлява и ръководи.
В тази връзка правилно е позоваването в писмения отговор на частната жалба на разпоредбата на чл.45, ал.5 изр.второ от ЗМСМА, съгласно която „…Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.”
Дори и да са налице съществени процесуални нарушения при свикване и провеждане на заседанието и при извършване на гласуването, същите са ирелевантни за делото и не подлежат на обсъждане при липса на законова възможност за съдебен контрол над самото решение. Ако липсва годен за оспорване административен акт по смисъла на чл.159, т.1 от АПК ,оспорването срещу такъв акт е недопустимо и не може да бъде разгледано по същество.
Предвид изложеното, обжалваното пред ВАС определение следва да бъде оставено в сила.
Воден от горното и на основание чл. 236 от АПК във връзка с чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Върховният административен съд, трето отделение,
ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 490 от 12.06.2017г. на Административен съд – София област, постановено по адм. дело № 530/2017 г. по описа на АССО.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.