ОПРЕДЕЛЕНИЕ

6217
София, 28.05.2015

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
по адм. дело 2256/2015. Document Link Icon


Производството е по чл. 229 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Образувано е по жалба на [фирма] срещу определение № 1584 от 18.09.2014 г. по адм. д. № 2319/2013 г. на Административен съд Бургас, с което е оставена без разглеждане подадената от дружеството жалба против Заповед № РД-1433/21.12.2012 год. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /И./ и е прекратено производството по делото.
Излагат се доводи за неправилност на изводите на съда, че липсва годен административен акт предмет на обжалване. Счита се, че няма връзка между наличието на сключения договор и възникналите въз основа на него договорни взаимоотношения и процесната заповед. При издаването й управляващият орган действа като орган на власт, като налага финансова корекция и разпорежда нейното събиране.
Жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество - неоснователна.
За да остави без разглеждане подадената жалба, съдът е установил наличието на сключен между страните договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 20/28.01.2011 г. по силата на който Управляващия орган – Изпълнителен директор на И., чрез ДФЗ-РА предоставя на ползвателя – дружеството жалбоподател [фирма] безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Изграждане и оборудване на садкова инсталация „Унимекс“ в язовир „Д.“, съгласно заявление за кандидатстване № Е.-16-5/15.07.2010 г. Приел е, че наличието на сключен между страните договор и възникналите по силата на него договорни взаимоотношения между страните обосновават извода, че управляващият орган в този случай не действа като орган на власт, а като равнопоставен правен субект - страна по договор. С подписването на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ управляващия орган придобива качеството на страна по договор. От този момент в отношенията си с бенефициента той е контрагент, поради което актовете, които издава във връзка с изпълнението на договора не са индивидуални административни актове, а са изявления на страна по договор. С оглед на това, оспорената Заповед № РД-1433/21.12.2012 год. на Изпълнителен директор на И., независимо, че е именувана „заповед“ не е административен акт, а се явява изявление на една от страните по договора (в случая на управляващия орган), съгласно което, поради неизпълнение налага финансова корекция на първоначално договорения размер на сертифицираните разходи.
Определението е правилно като правен резултат.
Съдът установил, че във връзка с извършен от Изпълнителна Агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ одит на операциите на ОПРСР през 2012 г. е бил проверен проекта на [фирма]. Резултатите от проверката са били обективирани в одитен доклад – окончателен от 19.12.2012 год. В хода на одита е установено значително завишение на цените за доставка и инсталиране на садкова инсталация по проекта и невъзможност с абсолютна точност да се определи размера на недопустимите разходи. По повод така формираната констатация, одитиращия екип е дал препоръка Управляващия орган да наложи финансова корекция в размер на 25% от разходите по договора и да изиска от бенефициента да възстанови 95 151,00 лв., представляващи размера на корекцията от публичното финансиране. Окончателното заключение на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" /ИА"ОСЕС"/ е оформено в окончателен доклад от одитна операциите по ОПРСР за 2011 г. където в Анекс № 9 се намалява размера на предложената финансова корекция от Предварителния одитен доклад от 25% на 10 % В изпълнение на одитната препоръка и съгласно чл.9, т.8 и т.9 от Процедурата, УО изготвил докладна записка с вх. № Z -15609/21.12.2012 г. и заповед № РД-1433/21.12.2012 год. на Изпълнителен директор на И. за налагане на финансова корекция на бенефициента в размер на 10 % от размера на публичното финансиране или за възстановяване на сумата 38 060,40 лв. Сумата за възстановяване е наложена върху размера на публичното финансиране по проекта, което представлява 60% от сертифицираните разходи и е в размер на 38 060,40 лв.Заповедта е издадена във връзка с чл. 6, ал. 2 от Процедура за налагане на финансови корекции по извършени разходи.
Действително заповедта, с която е наложена финансова корекция в размер на 10% върху сумата от 658 826,93 лв. – общо сертифицирани разходи, е едностранно изявление на управляващия орган, с което разваля част от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, поради установено значително завишение на цените за доставка и инсталиране на садкова инсталация по проекта. Издадената заповед е във връзка с нарушение на договора, като основание за налагане на финансова корекция. В заповедта е указано да се предприемат действия по възстановяване на средствата в бюджета на ОПРСР.
Съгласно чл. 13, ал. 2 от Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство в редакцията И.. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) действаща към момента на издаване на заповедта Правилата за налагане на финансови корекции по чл. 11, ал. 2, т. 1предвиждат за случаите на установяване на нередности на етап след изплащане на безвъзмездната финансова помощ, както следва:1. договарящият орган уведомява бенефициента за съществуващо съмнение за нарушение, за което предстои да бъде наложена финансова корекция, като мотивира писмено подхода, който е избран за определянето й, и посочва нейния размер;2.в срок 10 работни дни от датата на получаване на уведомлението бенефициентът може да представи на договарящия орган коментари, бележки и/или допълнителни документи, с които да мотивира искане да не се налага финансова корекция или да се намали нейният размер; 3. в срок 5 работни дни от получаването на искането по т. 2 договарящият орган писмено мотивира неговото приемане или отхвърляне; 4. в случай че искането бъде прието, договарящият орган не налага финансова корекция или коригира нейния размер, за което писмено информира бенефициента; 5. в случай че отхвърли искането, договарящият орган пристъпва към налагане на финансова корекция, като може да предприеме следните действия за възстановяване на сумите, подлежащи на възстановяване: а) прихваща дължимите суми от последващи плащания по договора за безвъзмездна финансова помощ (в случай че са налице такива); б) упражнява правата по учредени/издадени от бенефициента обезпечения по договора за безвъзмездна финансова помощ; в) изпраща покана до бенефициента да плати доброволно задължението си в двуседмичен срок от нейното получаване; поканата за доброволно изпълнение до бенефициентите съдържа: информация за нередността, размера на дължимите суми, срока за възстановяването им, данни за банковата сметка, по която да бъдат възстановени, както и реда за уведомяване на договарящия орган от бенефициентите за доброволно възстановените суми; в поканата се посочват и възможните санкции и последващи процедури, в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не бъде изпълнено в указания срок.
Въпреки, че е издадено от административен орган, в изпълнение на правомощията му по контрол относно разходването на средствата, оспореното писмо има уведомителен характер и не от него пряко се пораждат задълженията в тежест на бенефициента за възстановяване на сумата. Поради това следва да се приеме, че така направеното волеизявление е част от производството по възстановяване на неправомерно изплатени суми от бенефициента, което ще завърши с акт за установяване на публично държавно вземане по чл. 166, ал.1 или чл.162, ал.2, т.8 от ДОПК. Едва актът издаден по реда на чл. 166 от ДОПК, от който ще възникнат задължения за адресата - обект на финансова корекция ще подлежи на съдебен контрол.
Воден от изложеното, Върховният административен съд, Седмо отделение
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1584 от 1809.2014 г. по адм. д. № 2319/2013 г. на Административен съд Бургас.
Определението не подлежи на обжалване.

Особено мнение: