Ново Р/О: Ново Р/О, 7017 / 13.6.2016 г.Ново Р/О: Ново Р/О, 8761 / 13.7.2016 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

3218
София, 22.03.2016

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЙОВКА ДРАЖЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
СОНЯ ЯНКУЛОВА
ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяЙОВКА ДРАЖЕВА
по адм. дело 3039/2016. Document Link Icon


Производството е по чл. 229 и сл. от АПК.
Образувано е по частната жалба на кмета на [община] против разпореждане по адм.д.№ 481/п 2016 г. по описа на Административен съд Варна. Иска отмяна с оплакване за необоснованост и материална незаконосъобразност, тъй като липсва действащ ПУП за м."Салтанат" , а движение на МПС по алеите на Приморски парк В. е забранено по силата на закона. Развива подробни съображения и представя писвмени доказателства.
Ответната страна "О. Хоризонт" Ад оспорва частната жалба като неоснователна и искат същата да бъде оставена без уважение. Развива съображения по съществото на спора.
Върховният административен съд, VІІ отделение, като взе предвид, че частната жалба е подадена от кмета на [община], който не е бил страна по адм.д.№ 481/2016 г. по описа на АС-Варна, намира същата за недопустима.
Съгласно чл. 210, ал.1 вр. с чл. 236 от АПК право на частна жалба имат страните по делото, когато постановеният първоинстанционен съдебен акт е неблагоприятен за тях. В случая страни в съдебното производство по чл. 250 и сл. от АПК са [фирма] като ищец и началникът на звено"Общинска полиция" като ответник. С разпореждане №2987/ 22.02.2016 г. по адм.д.№ 481/2016 г. по описа на АС-Варна съдът е наредил на началника на звено "Общинска полиция" да прекрати безусловно предприетите от полицейските служители към звеното фактически действия по ограничаване на свободното движение на автомобили до обектите на територията на местност "Салтанат" В..
Следователно съдебният акт е неблагоприятен за страната началник на звено "Общинска полиция". Кметът не участва по делото и поради това няма право на обжалване на разпореждането. Частната жалба следва да се остави без разглеждане, а съдебното производство да се прекрати.
Предвид изложеното и на основание чл. 215, т.1 вр. с чл. 236 от АПК, Върховният административен съд, VІІ отделение

ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на КМЕТА НА ОБЩИНА В. против разпореждане №2987/ 22.02.2016 г. по адм.д.№ 481/2016 г. по описа на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-В. и
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.д.№ 3039/2016 г. по описа на Върховния административен съд, VІІ отделение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд, петчленен състав.

Особено мнение: