РЕШЕНИЕ

4123
София, 22.03.2012

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми февруари две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РУМЯНА МОНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТАТЯНА ХИНОВА
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
при секретар Татяна Щерева
и с участието
на прокурора Цветко Главеев
изслуша докладваното
от съдиятаТАТЯНА ХИНОВА
по адм. дело 2056/2012. Document Link Icon


Производството по делото е по реда на чл.267, ал.8 от Изборния кодекс.
Образувано е по касационни жалби, подадени от Общинска избирателна комисия Б., М. Ч. Д., А. К. А., С. И. А., А. И. Т., С. С. С., И. А. Лимцов, В. Т. Ц. и М. И. В. срещу решение № 1 от 12.01.2012г., постановено от Административен съд Видин, VІ състав по адм.д. № 343/2011г. С касационните жалби, които са с идентично съдържание, са релевирани доводи за неправилност на обжалваното решение като постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила – касационни отменителни основания по чл.209, т.3 от АПК. Касационните жалбоподатели правят искане за отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго решение по същество на спора, с което да бъде потвърдено оспореното решение на ОИК Б. за определяне на изборния резултат от проведен на 23.10.2011г. избор за общински съветници в общински съвет Б..
Ответника И. В. И. излага доводи за неоснователност на касационните жалби и прави искане за потвърждаване на обжалваното решение.
Ответникът Р. Л. Ж., с представено по делото писмено становище, излага доводи за неоснователност на касационните жалби.
Заинтересованите страни С. К. Д., М. А. П., Л. Л. А., Л. З. А. П. и Е. Е. Ц. не вземат становище по касационните жалби.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационните жалби, поради което предлага обжалваното решение като правилно да бъде оставено в сила.
Касационните жалби са подадени в преклузивния срок по чл.267, ал.8 от ИК и от надлежни страни, поради което разглеждането им е процесуално допустимо.
Разгледани по същество касационните жалби са НЕОСНОВАТЕЛНИ.
Производството е след отмяна по касационни жалби, подадени от И. В. И. и Р. Л. Ж. на решение № 135 от 14.11.2011г., постановено от Административен съд Видин, І състав по адм.д.№ 256/2011г. и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.
Производството пред административния съд е образувано по реда на чл. 267 ИК по оспорване на решение от 24.10.2011 г. на ОИК – Б., с което са обявени за избрани на първи тур на местните избори на 23.10.2011 г., тринадесет общински съветници на [община], при отчетени като действително подадени гласове общо три хиляди шестстотин петдесет и един.
При спазване на дадените в отменителното решение задължителни указания, съдът е приложил и извършил преценка на изборни книжа, относими към наведените доводи за допуснати съществени нарушения при провеждане на изборите. Във връзка с установените факти, съдът е приел, че при провеждане на избора са допуснати нарушения на изборните правила, които са опорочили вота на избирателите и са довели до обявяване на изборен резултат, различен от получения.
За да стигне до този извод, съдът е приел, че в избирателния списък за С. № 004 по отношение на 226 избиратели няма отразени единен граждански номер и данни от документ за самоличност. В избирателния списък на секция № 005 има допуснати несъответствия, като за част от избирателите са посочени само единен граждански номер, а за други са посочени данни от документ за самоличност. Съдът е приел, че допуснатите нарушения във връзка с отразяване на лични данни в избирателния списък на двете секции съществено нарушават изискването на чл.197, ал.1 от ИК, поради което е приел, че с тези гласове следва да се намали от броя на действителни гласове за проведения избор. След аритметично пресмятане, съдът е приел, че намаляването на действителните гласове ще се отрази на обявената общинска избирателна квота и съответно води до промяна в определеното разпределение на мандатите в общинския съвет. Само на основание това нарушение, съдът е приел, при провеждане на избора за избор на общински съветници в [община] са допуснати съществени нарушения на изборния процес, които водят до определяне на изборен резултат, различен от обявения в оспореното решение. По тези доводи съдът е отменил решение от 24.11.2011г. на Общинска избирателна комисия Б. за избор на общински съветници в [община] от проведените на 23.10.2011г. местни избори. По отношение на останалите наведени доводи за допуснати нарушения, съдът е приел, че не са констатирани такива.
Обжалваното решение е правилно като краен резултат, макар и постановения диспозитив на решението да не е съответен на предвидените в чл.267, ал.10 от ИК правомощия на съда в производството по оспорване на решение за обявяване на изборен резултат.
Контролът за законосъобразност на решението, с което се определя изборен резултат, се изразява в проверката за нарушения, които преодоляват или намаляват гаранциите за обективен резултат от гласуването, при което възниква съмнение и в определения въз основа на него изборен резултат. Поради това, нарушенията, които се сочат следва да са от такъв характер, че са достатъчни да създадат съмнение за действието на гаранциите за законосъобразно протичане на изборния процес, и от друга страна, осъществени, т.е. реално да са се отразили на обявения изборен резултат, което ги прави съществени нарушения в административното производство като опорочаващи решението на общинската избирателна комисия.
При новото разглеждане на делото, съдът е съобразил тази обща рамка на проверката за законосъобразност на оспореното решение и е изпълнил дадените задължителни указания в решение № 17157 от 27.12.2011г., постановено от тричленен състав на Върховния административен съд – четвърто отделение по адм.д.№ 1577/2011г. като по делото си приложени избирателните списъци на С. №[ЕИК] и С. №[ЕИК].
При проверката на изборните книжа, относими към наведените доводи за допуснати съществени нарушения в изборния процес е установено, че в С. №004 е допуснато гласуване без да бъдат отразени в избирателния списък графа "забележки" данните по чл.197, ал.1 от ИК – не са вписани единните граждански номера и данните от личните документи за самоличност на избирателите. В тази избирателна секция е установено, че липсата на изискуемия запис се отнася за 226 избиратели. Обосновани са правните изводи на решаващият съд, че допуснатото нарушения на императивно изискване по отношение на реда за провеждане на изборите е съществено и води до опорочаване на обявения изборен резултат. Изискването за вписване в избирателния списък на индивидуализиращите данни за съответния избирател потвърждава неговото лично явяване в изборната секция и упражняване на активното избирателно право по предвидения конституционен ред. Във всички случаи неспазването на това изискване съставлява съществено нарушение на изборния процес и води зачитане като недействителен вота на избирател, за който липсва отразяване на личните данни в графата „забележка” на избирателния списък. В този смисъл е формирана и съдебна практика – решение № 19094 от 23.12.2011г., постановено от тричленен състав на Върховния административен съд – четвърто отделение по адм.д.№ 15650/2011г и решение № 899 от 08.01.2012г., постановено от тричленен състав на Върховния административен съд – четвърто отделение по адм.д.№ 16699/2011г.
На следващо място основателността на оспорването се преценява с оглед на това дали допуснатото нарушение е повлияло на обявения изборен резултат. Съгласно чл.247, ал.1 от ИК определянето на резултата от гласуването за общински съветници се извършва съгласно методиката по чл.26, ал.1, т.27 от с.к. С решение № 17-МИ от 07.07.2011г. ЦИК е приела Методика за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и кметове. Методиката е обнародвана в Държавен вестник бр.53/12.07.2011г. Съгласно чл.5, ал.1 от Методиката общинската избирателна квота се получава като общата сума на действителните гласове, подадени за всички партии, коалиции и независими кандидати се разделят на броя на членовете на общинския съвет. С намаляване на броя на действителните гласове, при изваждането от тях броя на гласовете за които липсва отразяване на данните по чл.197, ал.1 от ИК, общинската избирателна квота намалява до стойност по-ниска от получените гласове за ПП "Ред, законност и справедливост", които са 277. Съгласно чл.247, ал.3 от ИК, сътветно чл.8 от Методиката за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и кметове разпределянето на мандатите в общинския съвет се извършва между партиите, коалициите и независими кандидати, получили не по-малко гласове от общинската избирателна квота. С оглед въведените изисквания за определяне на изборния резултат, обосновано първоинстанционния съд е приел, че допуснатото нарушение по чл.197, ал.1 от ИК във връзка с отразяване на личните данни за избирателите в избирателния списък, води до намаляване на общинската избирателна квота и при тази спадаща величина, разпределението на мандатите в общинския съвет не съответства на обявения изборен резултат.
С оглед на изложеното, настоящият състав приема, че обжалваното решение не страда от пороците релевирани с касационните жалби, поради което следва да бъде оставено в сила.
При този изход на делото касационните жалбоподатели следва да заплатят на ответника по касационната жалба Р. Л. Ж. разноски поделото в размер на 1500лв - заплатен изцяло хонорар за правна защита и съдействие.
Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, пр.1 от АПК, Върховният административен съд - четвърто отделение

РЕШИ:


ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1 от 12.01.2012г., постановено от Административен съд Видин, VІ състав по адм.д. № 343/2011г.
ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия Б., М. Ч. Д., А. К. А., С. И. А., А. И. Т., С. С. С., И. А. Лимцов, В. Т. Ц. и М. И. В. да заплатят на Р. Л. Ж. от [населено място], [улица], разноски по делото в размер на 1500лв.
Решението е окончателно.

Особено мнение: