Ново Р/О: Ново Р/О, 8620 / 11.7.2016 г.


РЕШЕНИЕ

47
София, 04.01.2016

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение, в съдебно заседание на трети ноември две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТАНЯ ВАЧЕВА
ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
при секретар Боряна Георгиева
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
по адм. дело 6924/2015. Document Link IconПроизводството е по чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на проф. д-р Т. Д. П. - ректор на Стопанска академия „Д. А. Ц.“, [населено място], [улица] срещу Заповед №РД-09-727 от 03.06.2015 г. на министъра на образованието и науката. В жалбата се излагат доводи, че обжалваната заповед е нищожна, алтернативно – незаконосъобразна. Твърди се, че министърът не е имал правомощия да издава заповедта, тъй като не са били налице предпоставките на чл. 10, ал.2,т.6, б.б от ЗВО, послужили като правно основание за издаването на акта.
С оспорената заповед министърът на образованието и науката на основание чл. 10, ал. 2, т. 6, б. „б“ във вр. с чл. 24, ал. 4 от Закона за висшето образование е назначил проф. И. В. за временно изпълняващ длъжността ректор на Стопанска академия „Д. А. Ц.“, до избиране на нов ректор, но за не повече от шест месеца.
Ответната страна - министърът на образованието и науката, чрез процесуалния си представител в съдебно заседание, оспорва жалбата и моли съда да я отхвърли като неоснователна.
Заинтересованата страна – И. А. В., оспорва жалбата.
Върховният административен съд, седмо отделение, като взе предвид, че жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК и от надлежна страна, намира същата за допустима.
За да се произнесе по съществото на жалбата, настоящата инстанция прие за установено следното:
1. На 30.05.2011 г. Общото събрание на Стопанска академия „Д. А. Ц.“ е избрало доц. д-р В. А. за ректор на академията, л. 15 -28.
2. На 17.04.2015 г., със Заповед №359, издадена на основание чл. 27 ЗВО и чл. 32, ал. 2 от Правилника за дейността на Стопанска академия „Д. А. Ц.“ (Правилника), ректорът на академията е определил състава на Общото събрание, л. 101 – 102.
3. На 30.04.2015 г. проф. И. В., проф. Г. И., доц. Т. К. и доц. И. М. са оспорили пред Административен съд, [населено място] Заповед №359 на ректора на академията. Жалбата е била подадена направо в съда и по нея образувано административно дело №306/2015 г.
4. На 08.05.2015 г. ректорът на академията е свикал на 20.05.2015 г. Общо събрание с посочен дневен ред, inter alia, т. 5 – издигане на кандидатури за ректор на академията за периода 2015 – 2019 г.
5. На 20.05.2015 г. със Заповед №457, ректорът на академията е допуснал предварително изпълнение на своя Заповед №359, л. 103 – 105.
6. На 20.05.2015 г. е било проведено Общо събрание на Стопанската академия за отчитане дейността на академията в периода 2011 – 2915 г.
7. На 20.05.2015 г. е било проведено учредително заседание на Общото събрание на академията на основание чл. 28, ал. 1 ЗВО и чл. 32, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 и 2 от Правилника за дейността на Стопанска академия „Д. А. Ц.“ по искане на ректора. Точка 5 от дневния ред е издигане на кандидатури за ректор на Стопанската академия. За ректор на академията е била издигната кандидатурата на проф. д-р Т. Д., л. 42 – 56.
8. На 28.05.2015 г. проф. И. В., проф. Г. И., доц. Т. К. и доц. И. М. са оспорили пред Административен съд, [населено място], решението на Общото събрание за издигане на кандидатурата на проф. д-р Т. Д. за ректор на академията. По жалбата е образувано административно дело №362/2015 г.
9. На 28.05.2015 г. е било проведено заседание на Общото събрание на Стопанската академия, л. 67 – 100, на което, inter alia:
а) е било прието решение за допускане на предварително изпълнение на решението от 20.05.2015 г. на Общото събрание по т. 5 – издигане на кандидатура за ректор на академията.
б) е бил избран ректор на академията – проф. д-р Т. Д. П.;
в) е било допуснато предварително изпълнение на решението на Общото събрание за избор на ректор на академията.
10. На 28.05.2015 г. между председателя на Общото събрание на академията и проф. д-р Т. Д. П. е бил сключен трудов договор №1259 за длъжността ректор на Стопанската академия, л. 108.
11. На 03.06.2015 г., със Заповед №РД-09-727, министърът на образованието и науката, издадена на основание чл. 10, ал. 2, т. 6, б. „а“ във вр. с чл. 24, ал. 4 ЗВО, е назначил проф. И. В. за временно изпълняващ длъжността ректор на Стопанската академия за срок до избиране на нов ректор, но за не повече от шест месеца. На основание чл. 60, ал. 1 АПК министърът е допуснал предварително изпълнение на заповедта.
12. На 05.06.2015 г. назначеният за временно изпълняващ длъжността ректор на академията е издал Заповед №1, с която е отменил Заповед №359 от 17.04.2015 г. на ректора на академията и всички решения на Общото събрание на академията от 20 и 28.05.2015 г. Допуснал е предварително изпълнение на заповед №1.
13. С определение №7323/18.06.2015г. на Върховен административен съд, седмо отделение, постановено по адм.дело №6925/2015г. по описа на съда е оставено без уважение искането на Т. Д. П. за спиране на допуснато предварително изпълнение на заповед №РД-09-727 от 03.06.2015г. на министъра на образованието и науката и е отхвърлена жалбата на П. срещу разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповед №РД-09-727 от 03.06.2015г. на министъра на образованието и науката. Определението не е влязло в сила, тъй като е обжалвано пред петчленен състав на ВАС.
14.Заповед № 1/05.06.2015г. на временно изпълняващия длъжността/ВИД/ ректор на СА“Д.А.Ц.“ е оспорена пред АС- Велико Търново и е образувано адм.дело № 398/2015г.
15.С определение № 231/09.06.2015г. на АС-Велико търново по адм.дело №394/2015г. е отменено разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповед №1/05.06.2015г. на ВИД ректор на СА“Д.А.Ц.“. определението е влязло в сила на 24.06.2015г.
16. Със заповед №6/05.06.2015г. ВИД ректор на СА“Д.А.Ц.“ [населено място] е отменил своя заповед № 1/05.06.2015г.
17.С определение №363/29.09.2015г. по адм.дело № 398/2015г. по описа на съда е оставена без разглеждане жалбата на проф. Д. Г. В. срещу заповед № 1/05.06.2015г. на ВИД ректор на СА- [населено място], тъй като същата е била отменена от самия ВИД ректор.
18. С определение №9918/28.09.2015г. по адм.дело № 10459/2015г. по описа на ВАС, седмо отделение е оставено в сила определение № 259 от 07.07.2015г.,постановено по адм.дело №383 по описа за 2015г. на АСВТ, с което е оставена без разглеждане жалбата на И. А. В., Г. С. И., И. Р. М. и Т. Б. К. срещу решения на Общото събрание на Стопанска академия „Д.А.Ц.“ [населено място], взети по т.5 и т.10 от протокол №2 от 28.05.2015г., с които е избрана Т. Д. П. за ректор на А. и е допуснато предварително изпълнение на посоченото решение и производството по делото е прекратено.
Анализът на описаните факти води до следните изводи: към 03.06.2015г. – датата, на която е издадена обжалваната заповед, е налице решение на Общото събрание на Стопанската академия – С., взето по протокол №2 от 28.05.2015г., с което по т.5 за нов ректор на академията е избрана Т. П., а по т.10 е допуснато предварително изпълнение на това решение. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на решението за избор не е отменено. Предварителното изпълнение на акта не е спряно. Решението на Общото събрание за избор на нов ректор е влязло в сила, тъй като жалбата срещу него е оставена без разглеждане. Към 03.06.2015г. е налице трудов договор №1259 за длъжността ректор на Стопанската академия, сключен между председателя на Общото събрание на академията и проф. д-р Т. Д. П.. Т.е към датата на издаване на обжалваната заповед е налице избран ректор, чийто мандат е започнал да тече, доколкото разпореждането за допускане на предварително изпълнение на решението за избор не е отменено, нито е спряно предварителното изпълнение на акта.
В обжалваната заповед е отбелязано, че същата се издава поради прекратяване правомощията на ректора на СА „Д. А.Ц.“- [населено място] с изтичане мандата на Общото събрание, което го е избрало, наличие на съдебен спор, повдигнат пред АС-Велико Търново, относно легитимността на членовете на Общото събрание, провеждане на Общо събрание в нарушение на чл.166, ал.1 АПК и нелегитимност на всички правни и фактически действия от незаконосъобразно проведеното Общо събрание, в т.ч. организирането и провеждането на избор на нов ректор и за създаване на необходимите условия за функциониране на висшето училище, организиране и провеждане на ново Общо събрание и избор на органи на управление на висшето училище.
Съгласно разпоредбата на чл.10, ал.2,т.6 б. „а“ ЗВО, която е посочена като правно основание за издаване на обжалвания акт, министърът на образованието и науката назначава временно изпълняващ длъжността ректор за срок не по-дълъг от шест месеца, след изтичане на срока по чл.24, ал.4. По силата на чл.24, ал.4 ЗВО правомощията на ректора на висшето училище се прекратяват с прекратяването на мандата на Общото събрание, което го е избрало. Той изпълнява функциите си до избора на нов ректор, но за не повече от два месеца.
Анализът на цитираните разпоредби води до извод, че министърът е компетентният орган да назначи временно изпълняващ длъжността ректор на висшо учебно заведение. Министърът може да осъществи това свое правомощие в хипотезата на чл.10, ал.2,т.6, б."а" ЗВО при наличието на две кумулативни предпоставки: 1 прекратени правомощия на ректора и 2. все още не избран нов ректор. В случаите, обаче когато е налице валидно избран нов ректор, чиито правомощия не са прекратени, министърът няма право да назначава временно изпълняващ длъжността. Доколко и дали изборът на новия ректор е законосъобразен е в компетентността единствено на съда. В закона не е предвидено като основание за назначаване на временно изпълняващ длъжността ректор наличието на съмнение или предположение за незаконосъобразност на акта, с който е избран новият ректор или наличието на съдебен спор относно този избор. В случая не са налице и останалите две хипотези на чл.10, ал.2,т.6 по б."б" и б."в" ЗВО . Не е констатирано нарушение на чл.31, ал.2 ЗВО, съгласно който текст лицата, избирани на ръководните длъжности ректор, декан, директор на департамент, филиал и колеж, и техните заместници, не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата на една и съща длъжност. Не са налице и предпоставките на б. „в“ – предсрочно прекратяване на мандата по чл.31, ал.3 ЗВО. По силата на цитираната разпоредба мандатът на лицата по ал. 2 се прекратява предсрочно в случаите по чл. 35. Органът, който ги е избрал, провежда частичен избор в срок до 2 месеца. А според чл.35 ректорът, заместник-ректорите, деканите и ръководителите на звена, както и членове на академичния съвет и на факултетния съвет във висше училище се освобождават по тяхно желание или могат да бъдат отзовани преди изтичане на мандата с решение на органа, който ги е избирал, прието с мнозинство повече от половината от списъчния му състав. Видно от доказателствата по делото в случая не е налице нито една от хипотезите на чл.10, ал.2 т.6 ЗВО.
От изложеното по-горе следва да се приеме, че към датата на издаване на обжалвания акт включително и към настоящия момент не са налице предпоставките на чл.10, ал.2,т.6 б."а" ЗВО, тъй като правомощията на новия ректор не са били прекратени нито с изтичането на мандата на Общото събрание, което го е избрало, нито са били прекратени предсрочно. Следователно заповедта на министъра е постановена при липса на материалните предпоставки за издаването и , което от своя страна води до извод за допуснато нарушение на материалния закон.
Предвид изложените по-горе съображения настоящата инстанция намира, че обжалваната заповед е издадена от компетентен административен орган в законоустановената форма при липса на допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Същата обаче е постановена в нарушение на материалния закон - нарушена е разпоредбата на чл.10, ал.2,т.6, б.“а“ ЗВО, с оглед на което административният акт следва да се отмени.
Предвид крайния изход на спора основателна и доказана е претенцията на процесуалния представител на жалбоподателя за присъждане на съдебни разноски, с оглед на което ответникът следва да бъде осъден да заплати на Т. Д. П. сумата от 510 /петстотин и десет/ лева – платена държавна такса и платено адвокатско възнаграждение.
Така мотивиран и на основание чл. 172, ал. 2 АПК, Върховният административен съд, Седмо отделение
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ по жалба на Т. Д. П. Заповед №РД-09-727 от 03.06.2015 г. на министъра на образованието и науката.
ОСЪЖДА Министерство на образованието и науката да заплати на Т. Д. П. сумата от 510 /петстотин и десет лева/ - съдебни разноски за настоящата инстанция.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението с препис пред петчленен състав на Върховния административен съд.Особено мнение: