ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Второ отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

14767 / 2008

По жалба (протест) на


срещу

Заповед РД-02-14-776/2008 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството
ДокладчикЕмилия КабуроваСтатусРешено
МатерияЗакон за устройство на територията
ВидкасацияЗаседания04.03.2009 09:00
29.04.2009 09:00
30.09.2009 09:00
11.11.2009 09:00
15.05.2012 09:00
18.09.2012 09:00
11.12.2012 09:00
28.05.2013 09:00
Образувано на02.12.2008 г.Деловодител Анжела Иванова
Свършено на28.05.2013 г.