РЕШЕНИЕ

15613
София, 16.12.2020

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на втори декември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЙОВКА ДРАЖЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
при секретар Николина Аврамова
и с участието
на прокурора Камелия Николова
изслуша докладваното
от съдиятаДИАНА ДОБРЕВА
по адм. дело 10423/2020. Document Link Icon


Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на Национална агенция за приходите (НАП), подадена срещу решение № 3569 от 03.07.2020 г., постановено по адм. дело № 12206/2019 г. по описа на Административен съд София - град (АССГ), с което е отхвърлена жалбата на касатора против Решение № ППН-02-150 ОТ 03.09.2019 г., издадено от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Иска се отмяна на съдебния акт като неправилен на всички основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Претендират се разноски и юрисконсултско възнаграждение.
Ответникът КЗЛД оспорва касационната жалба в писмено становище. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
Ответникът Г. Иванова също опорва жалбата. Претендира разноски.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за потвърждаване на решението на АССГ.
Настоящата инстанция счита, че жалбата е процедуално допустима като подадена от надлежна страна и в срок. Разгледана по същество е неоснователна.
Фактическата обстановка е правилно установена от първоинстанционния съд. Събрани са относимите за правилното решаване на спора доказателства, които съдът е обсъдил в тяхната взаимна връзка и във връзка с възраженията на страните. Въз основа на това съдът е направил обосновани правни изводи, които се споделят на основание чл. 221, ал. 2, изр. второ от АПК.
С решението си КЗЛД, сезирана от ответника Иванова, е приела нарушение на посочените действащи правни разпоредби от страна на касатора при събиране и обработване на лични данни, и е наложила имуществена санкция на НАП от 50 00 лева.
В конкретния случай е безспорно установено, че на 02.01.2018 г. в Дирекция "Централно звено за връзка" е постъпило искане за събиране на вземания от Германия по защитена СCN мрежа на лицето Иванова (собствено име) и Г. (фамилно име), с дата на раждане [дата на раждане], посочено като управителен директор на дружество, регистрирано в Германия - "Dogus Food" GmbН. На 05.01.2018 г. запитаният орган Дирекция "Централно звено за връзка", в лицето на отговорния служител Б. Макариева, иска размяна на имената (собствено и фамилно) във формуляра на искането поради очевидната грешка. Видно от съдържанието на формуляра е обаче, че подадената информация не е пълна, а именно липсват данни, които да идентифицират по безспорен начин ответницата Г. Иванова, [дата на раждане] , срещу която погрешно е било образувано изпълнителното производство. Едва впоследствие е било установено, че се касае за друго лице с имена Г. Иванова, с друго от посоченото местожителство и дата на раждане различна от тази на лицето, сезирало КЗЛД.
В разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) е предвидено, че личните данни могат да се обработват само в случаите, когато е налице поне едно от условията, посочени в т. 1 - 7. В настоящия случай НАП като администратор на лични данни разполага с правомощието да обработва лични данни на физически лица при упражняване на функционалните си дейности и задачи. Като администратор на лични данни НАП е следвало да предприеме съответните дължими действия за да гарантира, че обработва данните правомерно.
С оглед подадените в искането на Германия данни, служителят на НАП е следвало да изиска допълнителна информация от компетентния орган на държавата-членка, изпратила искането, с цел правилното идентифициране на лицето съгласно 4.4.2 от Процедура № Ц3В 8, Версия Д по Обмен на информация по молба за взаимопомощ. Вместо това, в нарушение на процедурата, служителят на НАП е предприел действия за идентификация на лицето чрез справка в ЕСГРАОН по наличната в искането недостатъчна информация - две имена и датата на раждане.
С оглед на установеното обосновано е прието от съда, че не са били налице условията за допустимост на обработването на лични данни на лицето, поради което правилно административният орган е квалифицирал извършеното като нарушение на чл. 4 от ЗЗЛД (отм.) и чл. 6, §1 от Регламент 2016/679. Не е установено както наличието на допустимост на събирането на лични данни на Г. Иванова, така и тяхната употреба за образуване на изпълнително дело срещу нея за събиране на недължими вземания и наложените в тази насока обезпечителни мерки.
Следователно съдебното решение е правилно и следва да се остави в сила.
Що се касае до размера на наложената на НАП имуществена санкция от 55 000 лева, същата е в пъти по-малка от средния предвиден размер. В тази връзка наложената корективна мярка по вид и размер безспорно отговаря на търсените от ЗЗЛД и Регламент 2016/679 ефективност и възпиращ ефект, като в същото време не нарушава принципа на пропорционалност и изискването за съразмерност спрямо констатираното нарушение. Поради изложеното не са налице основания за намаляването на санкцията.
При този изход на делото основателно е искането на ответницата Иванова и на КЗЛД за присъждане на разноски за касационното производство, поради което НАП следва да се осъди да заплати на Иванова сумата 1000 лева за адвокатско възнаграждение, а на КЗЛД сумата 100 лева за юрисконсултско възнаграждение.
Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, изр. първо от АПК, Върховният административен съд, състав на пето отделение,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3569 от 03.07.2020 г., постановено по адм. дело № 12206/2019 г. по описа на Административен съд София - град.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на Г. Иванова сумата 1000 (хиляда) лева разноски.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на Комисията за защита на личните данни сумата 100 (сто) лева разноски.
Решението е окончателно.