Ново Р/О: Ново Р/О, 14279 / 23.12.2016 г.Ново Р/О: Ново Р/О, 3290 / 17.3.2017 г.Ново Р/О: Ново Р/О, 2428 / 26.2.2018 г.


РЕШЕНИЕ

4846
София, 25.04.2016

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на четвърти април две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
МАРИЕТА МИЛЕВА
при секретар Мадлен Дукова
и с участието
на прокурора Нели Христозова
изслуша докладваното
от председателяАННА ДИМИТРОВА
по адм. дело 12639/2014. Document Link Icon


Производството по делото е по реда на чл.176, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Постъпила е молба от [фирма], [населено място], чрез процесуалните му представители, за допълване на решение №35/04.01.2016 г. по адм. дело №12639/2014 г. на Върховния административен съд, пето отделение. Молителят поддържа в молбата си и в съдебно заседание, чрез процесуалните си представители, че в мотивите на решението си съдът е посочил, че липсват фактически и правни основания за налагане на ПАМ по ЗООС, но в диспозитива на съдебния акт липсва частична отмяна на оспорената заповед за шестте имота, за които е оставена в сила със същото решение. Молителят иска допълване на съдебното решение, като в диспозитива да бъде включено произнасяне за незаконосъобразността на заповед № РД -676/04.09.2014 г. на министъра на околната среда и водите в частта й за прилагане на принудителни административни мерки по реда на чл.158, т.3 и 4, чл.159, чл.160, ал.1 от ЗООС по отношение на всичките му имоти и в частта й, в която е разпоредено спиране на строителните и монтажните работи " до провеждане на процедура по реда на глава шеста от ЗООС".
Ответниците по молбата - министърът на околната среда и водите, началникът на ДНСК, началникът на регионален отдел "Национален строителен контрол" - Б. към РДНСК - Югоизточен район и началникът на РДНСК - Югоизточен район - Б., чрез процесуални представители, искат оставяне без уважение на искането за допълване на решението.
Останалите ответници по молбата - "П. П. Б." А., [населено място], [фирма], [населено място], министърът на регионалното развитие и благоустройството, [фирма], [населено място]; П. [фирма], [населено място]; кметът на [община], областен управител на област Б. и директорът на РИОСВ - Б., не взимат становище.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на молбата за допълване.
Молбата за допълване е в едномесечния срок по чл.176, ал.1 АПК и е от надлежна страна.
Разгледана по същество молбата е неоснователна.
За да е налице хипотезата на чл.176, ал.1 АПК, съдът следва да не се е произнесъл по цялото оспорване, тоест да липсва формирана воля в съдебния акт относно част от предмета на спора. Както твърди и самият молител, съдът е посочил , че по отношение на всички процесни имоти, липсват основания за налагане на ПАМ по ЗООС, а по отношение на част от тях - и по ЗБР. На страница 13 от мотивите е посочено, че извън имотите, за които заповедта следва да бъде частично отменена поради липса на правните основания и по ЗООС и по ЗБР , оспорването по жалбата на [фирма], [населено място], в останалата част следва да бъде отхвърлено, тъй като за останалите имоти независимо от липсата на правното основание по ЗООС, са налице фактическите и правни основания по ЗБР и няма основание за отмяна или прогласяване на нищожността на заповедта за налагане на ПАМ в тази й част като краен резултат. Съдът с диспозитива си е отменил заповедта за тези имоти, за които липсват правните основания и по ЗООС, и по ЗБР, и е отхвърлил оспорването по останалата част от жалбата на [фирма], [населено място].
Тоест, както в мотивите, така и в диспозитива има формирана воля за отхвърляне на оспорването по жалбата в частта й относно имотите, за които е налице само правното основание по ЗБР, следователно липсва необходимата предпоставка по чл.176, ал.1 АПК за допълване на решението, а именно съдът да не се е произнесъл по цялото оспорване. С молбата за допълване на практика се иска преразглеждане и пререшаване на спора от същата съдебна инстанция, която е постановила първоинстанционното решение, каквото правомощие съдът няма .
Предвид изложеното молбата за допълване на решението, следва да бъде оставена без уважение като неоснователна, поради което Върховният административен съд, пето отделение


РЕШИ:


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата от [фирма], [населено място], за допълване на решение №35/04.01.2016 г. по адм. дело №12639/2014 г. на Върховния административен съд, пето отделение.
Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му .