РЕШЕНИЕ

13711
София, 15.12.2015

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на втори декември две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АННА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДОНКА ЧАКЪРОВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
при секретар Николина Аврамова
и с участието
на прокурора Илиана Стойкова
изслуша докладваното
от съдиятаИЛИАНА СЛАВОВСКА
по адм. дело 823/2015. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 208 -228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба, подадена от [фирма] срещу решение № 74 от 04.12.2014 г., постановено по административно дело № 182/2014 г. от Административен съд Шумен, с което е отхвърлена жалбата му против Заповед № 298/30.09.2014 г. за налагане на принудителна административно мярка (ПАМ) за преустановяване на административно нарушение по чл. 117, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), издадена от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Шумен. По наведени доводи за неправилност на решението, като постановено при неправилно приложение на материалния закон, допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост се иска отмяната му и постановяване на ново по съществото на спора, с което обжалвания от него акт бъде отменен. Претендира заплащане на направените деловодни разноски.
Ответникът по касационната жалба – Директорът на РИОСВ – Шумен не изпраща представител и не взема становище по жалбата.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд (ВАС), състав на П. отделение, при извършената служебно проверка на атакуваното решение по реда на чл. 218, ал. 2 АПК и предвид наведените в касационната жалба доводи, приема за установено следното:
Касационната жалба е подадена от активно легитимирана страна, в срока по чл. 211 АПК и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна, поради следните съображения:
С обжалваното решение първоинстанционният съд, след извършената проверка за законосъобразност приема, че оспореният пред него административен акт е издаден от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при спазване на предвидените в закона административнопроизводствени правила и в съответствие с материалния закон и неговата цел.
По повод сигнал с вх. № С- 95/03.09.2014 г. на МОСВ със заповед № 286/25.09.2014 г. Директорът на РИОСВ –Шумен разпорежда извършване на комплексна проверка на обект „Птицеферма, находяща се в [населено място], общ. П., собственост на [фирма] [населено място]. Проверката е извършена на 26.09.2014 г. от екипа, посочен в заповедта в присъствието на управителя на дружеството, за което е съставен констативен протокол № ВВ-048/26.09.2014 г. Въз основа на установеното в констативния протокол, подписан без възражения от представителя на дружеството е съставен Акт за установяване на административно нарушение № ВВ-03 от 29.09.2014 г. на [фирма] за това, че на 26.09.2014 г. в [населено място], общ. П. на територията на животновъден обект: Птицеферма, предназначен за отглеждане на птици – бройлери за угояване с капацитет 101 690 броя с ветеринарен рег. № 78320194, съгласно удостоверение за регистрация на животновъден обект № 245/20.11.2012 г. на Директора на ОДБХ [населено място] в качеството му на „оператор” на действаща инсталация по т. 43, буква „а” към § 1 от ДР на ЗООС, извършва дейност по интензивно отглеждане на пилета – бройлери за угояване с капацитет над 40 000 места за птици, без наличието на издадено и влязло в сила комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 ЗООС.
Въз основа на установеното нарушение е издадена обжалваната пред АС-Шумен Заповед № 298/30.09.2014 г., с която Директорът на РИОСВ Шумен на основание чл. 160, ал. 1 и ал. 2 и чл. 158, т. 4 предл. второ ЗООС нарежда да се преустанови зареждането с нови бройки пилета и след предаване на отгледаните бройки пилета, установени при извършената проверка да не се допуска зареждане на посочените в заповедта халета на брой пилета над 40 000 броя до издаване и влизане в сила на комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 ЗООС.
Правилно,въз основа на събраните по делото доказателства първоинстанционният съд приема, че обжалваният пред него акт е законосъобразен.
Страните не спорят, че към момента на извършената проверка касаторът не е имал комплексно разрешително, но е отглеждал около 83 000 пилета, при което обоснован и законосъобразен е изводът на съда, че в случая е налице нарушение по чл. 117, ал.1 ЗООС, както е прието от административния орган, наложил ПАМ. Обстоятелството, че дружеството е собственик на халетата, в които се отглеждат пилетата и към момента на установяване на нарушението е налице висяща процедура по издаване на комплексно разрешително не водят до обратен извод. Съдът подробно е обсъдил събраните по делото доказателства и изводът му, че в случая дружеството е оператор на инсталация от категорията промишлени дейности, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към чл. 117, ал.1 ЗООС, т. 6.6. б. „а” предвид установената дейност на същото е законосъобразен. Правилен е изводът му, че цялата птицеферма представлява една инсталация, предвид разпоредбата на §1 т. 4 от ДР на ЗООС.
Неоснователен е наведеният довод, че съдът не е извършил дължимата проверка по реда на чл. 168, ал.1 АПК. В обжалваното решение са изложени аргументирани извод относно законосъобразността на акта на всички основания по чл. 146 АПК. Правилно съдът приема, че наложената ПАМ е конкретна като вид, като срокът й, макар да не е конкретно определен е определяем, тъй като са дадени указания да се приведе броя на отглежданите пилета до размер под изискуемия се по т. 6.6. б. „а” от Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 ЗООС – 40 000 броя до получаване на комплексното разрешително, при условията на които е възможно отглеждането по-голям брой. Наведеният довод за нарушение на чл. 6 АПК, обоснован с това, че дружеството ще претърпи вреди от неизпълнение на сключени договори е неоснователен, доколкото същите са сключени от касатора без същия да е изпълнил законовите изисквания за изпълнението им.
Изложените в касационната жалба доводи за незаконосъобразност на административния акт не следва да бъдат обсъждани в настоящото изложение, доколкото предмет на проверка пред касационната инстанция е законосъобразността на съдебното решение, постановено от първоинстанционния съд.
При разглеждане на делото не са допуснати нарушения на съдопроизводствените правила, а и конкретни доводи в тази насока в касационната жалба липсват.
Предвид изложеното, настоящият съдебен състав на ВАС приема, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде оставено в сила, като постановено при отсъствие на касационни основания за отмяна.
По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, Върховният административен съд, П. отделение
РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 74 от 04.12.2014 г., постановено по административно дело № 182/2014 г. от Административен съд Шумен.
Решението е окончателно.

Особено мнение: