ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Второ отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

12328 / 2018

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 348/2018 на Адм. съд - Благоевград
ДокладчикАнелия АнаниеваСтатусРешено
МатерияЗакон за устройство на територията
ВидкасацияЗаседания22.04.2019 14:00
Образувано на02.10.2018 г.Деловодител Виктория Кирилова
Свършено на22.04.2019 г.