П Р О Т О К О Л

София, 25.09.2019 година

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
при участието на секретаря Николина Аврамова
и с участието на прокурора
сложи на разглеждане дело № 7993 по описа за 2017 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ЕМАНОИЛ МИТЕВНа поименното повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК на второ четене в 10:30 часа:
ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ:
"Ставен" АД, редовно призовано, не изпраща процесуален представител.
Община Белоградчик, редовно призована, представлява се от АДВ. СТОЙНОВ, надлежно упълномощен.
"Сдружение за дива природа БАЛКАНИ", редовно призовано, представлява се от АДВ. ВЕЛОВ, надлежно упълномощен.
"Катерина" ЕООД, редовно призовано, представлява се от АДВ. ЛИСИЧКОВА, надлежно упълномощена.
ОТВЕТНИКЪТ: Министърът на енергетиката, редовно призован, не се явява и не изпраща процесуален представител.
ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: "Каро Трейдинг" ООД, редовно призовано, не изпраща процесуален представител.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Н. Христов, редовно уведомен, се явява.

АДВ. СТОЙНОВ: Да се даде ход на делото.
АДВ. ВЕЛОВ: Да се даде ход на делото.
АДВ. ЛИСИЧКОВА: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА представено на 17.09.2019 г. заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза от вещото лице Н. Христов.
ДОКЛАДВА представено на 20.09.2019 г. от главния секретар на Министерството на енергетиката удостоверение с рег. № 92-00-245 от 20.09.2019 г., с приложени към него заверени копия на документи, както следва:
1) Писмо вх. № Е-26-И-241/23.10.2017 г. от "Интерпром" ЕООД относно предаване на окончателен геоложки доклад и заявление за регистриране на търговско откритие за площ "Пролазница", разположена на територията на с. Пролазница, община Белоградчик, област Видин ведно с копие на заявление за търговско откритие на находище "Пролазница";
2) Писмо вх. № Е-26-И-98/07.02.2018 г. от "Интерпром" ЕООД относно изпращане за утвърждаване на кондиции за изчисляване на запаси от строителни материали - диабази, в находище "Пролазница", община Белоградчик - 2017 година;
3) Писмо изх. № Е-26-И-241/18.09.2018 г. от Министерството на енергетиката до "Интерпром" ЕООД относно геоложки доклад за извършените геолого-проучвателни работи в площ "Пролазница", разположена в землището на с. Пролазница, община Белоградчик, област Видин;
4) Писмо вх. № Е-26-И-241/02.10.2018 г. от "Интерпром" ЕООД относно "Геоложки доклад за извършените търсещо-проучвателни работи площ "Пролазница", разположена в землището на с. Пролазница, община Белоградчик, област Видин, включително на заявление за търговско откритие;
5) Писмо изх. № Е-04-20-73/11.04.2019 г. от Министерството на енергетиката до Министерството на околната среда и водите относно решение № 22-ОС/2016 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие;
6) Писмо вх. № Е-04-20-84/02.05.2019 г. от Министерството на околната среда и водите относно влизане в сила на решение № 22-ОС/2016 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие;
7) Писмо изх. № Е-26-И-152/12.06.2019 г. от Министерството на енергетиката до "Интерпром" ЕООД относно решение № 22-ОС/2016 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие;

СТРАНИТЕ (поотделно): Да се изслуша вещото лице.

СЪДЪТ пристъпи към изслушване на вещото лице, на което сне самоличността, както следва:
Н. Христов - [възраст], [гражданство], неосъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за отговорността по чл. 291 от НК. Обеща да даде вярно и обективно заключение.

В.Л. ХРИСТОВ: Представил съм в срок писмено заключение, което поддържам.

АДВ. СТОЙНОВ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.
АДВ. ЛИСИЧКОВА: Също нямам въпроси към вещото лице, да се приеме заключението.
АДВ. ВЕЛОВ: Имам искане единствено по въпрос № 1 към експертизата, а именно:
Освен отговора на въпроса какви повърхностни водни обекти има в границите на площ "Диаклас", както и в радиус на 500 м от границите на площта сме поискали също така от вещото лице Христов да отрази границите на повърхностните водните обекти, да отрази дали има гори и дървета на разстояние по-малко от 500 м от водните обекти, като нанесе предвидените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за 2016 - 2021-ва забрани за извеждане на голи сечи в районите, отстоящи на по-малко от 500 м от водните обекти, както и забраната за добив на инертни материали на по-малко от 50 м от бреговете на реките с цел предпазване от ерозия и наводнения и забраната по чл. 143 от Закона за горите да бъде нарушавано естественото състояние на бреговете и леглата на реките и крайбрежните заливаеми площи, като приложи графичен материал в съответствие с дадените задачи.
Вещото лице Христов е отговорил на зададения въпрос, обаче не е нанесъл исканите от нас забрани в картния материал, който е приложил. В тази връзка държа на така поставените задачи. Считам, че представеното заключение е непълно, поради което правя искане да бъде изготвено допълнително заключение, в което вещото лице да изпълни задачите, формулирани във въпрос № 1 в молбата от 05.03.2019 година.
В.Л. ХРИСТОВ: В заключението съм отбелязал, че за част от въпросите, които са зададени към експертизата, на първо място, трябва допълнително заснемане на всичките съоръжения, които са без санитарноохранителна зона и нямат координати, и няма откъде да ги взема, за да ги нанеса. На второ място - картите на възстановените собственици, каквито в момента трябва да се закупят или от кадастъра, или общината да ми съдейства, защото аз не разполагам с такива. Въпреки това съм отговорил на въпроса дали в района на определената за разглеждане площ попадат повърхностни водни обекти, защитени територии и зони и мисля, че достатъчно ясно е описано в заключението и не е нужно отлагане на делото за пореден път с цел изготвяне на допълнителен картен материал.
Също така отидох и до две от селата. Там хората са войнствено настроени и аз не бих отишъл с GPS да заснемам каквото и да било. Ако ми бъдат предоставени заснети, ще ги нанеса на картата.
АДВ. ВЕЛОВ: Държа да отбележа, че съм имал и други такива дела, като вещите лица са отивали на място и са ги нанасяли. Става дума за повърхности водни обекти и да бъдат нанесени свързаните с тях забрани - това е въпросът. Считам, че общината ще окаже съдействие, ако е необходимо. В случая трябва да се отиде на място, да се нанесат конкретно водните обекти и забраните, свързани с тях. В противен случай как вещото лице Христов би могъл да прецени как се отразяват тези забрани, без да са нанесени на картния материал?
В.Л. ХРИСТОВ: Пак казвам, мога да ги нанеса, но не съм в състояние да ги заснема координатно. Това трябва да се направи от специалист, който разбира от кадастър и геодезия, в смисъл да ги заснеме точно. И едва тогава мога да ги нанеса на всякакъв картен материал - аз съм геолог, не съм геодезист.
Абсурд е да отида да заснемам, и то за възнаграждение в размер на 500 лева, от които само командировката ми до там струваше 100 лева, за да отида и да не свърша нищо. Разбира се, аз не съм адвокат и не съм наясно, но това което установих е, че "Каро Трейдинг" ООД има желание да се откаже изобщо да прави каквото и да било там. Прочетох го на сайта на община Белоградчик и съм приложил и писмото, което е входирано в общината от дружеството.
АДВ. ВЕЛОВ: Ако беше така, нямаше да си правим труда да подаваме жалба.
АДВ. ЛИСИЧКОВА: По искането за допълване на заключението в тази му част, предоставям на преценката на съда.
АДВ. СТОЙНОВ: Община Белоградчик ще окаже необходимото съдействие, но аз считам, че заключението е пълно и ясно и без искания картен материал. В тази връзка безсмислено е делото да се отлага повече.
В.Л. ХРИСТОВ: Находището попада в няколко зони и така или иначе там не може да се прави нищо; или трябва да се изключат, което е невъзможно, защото контурът на находището ще стане изключително малък и няма да е интересно от икономическа гледна точка за добиване.

СЪДЪТ след съвещание счита, че искането следва да се остави без уважение, тъй като в текстовата част на депозираното заключение от вещото лице Христов с приложенията е отговорено на спорните по делото въпроси, а допълнителната задача, която се поставя днес от адв. Велов изисква извършване на експертиза от геодезист, което би довело до ново отлагане на делото безпричинно, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за възлагане на допълнителна задача на вещото лице.

АДВ. ВЕЛОВ: Писмените доказателствата във връзка с издаденото ми съдебно удостоверение са представени от Министерството на енергетиката във вида, в който аз съм ги поискал, за да не се бавят. Моля да се приемат по делото, други такива няма да соча.
АДВ. СТОЙНОВ: Да се приемат. Няма да соча други доказателства.
АДВ. ЛИСИЧКОВА: Да се приемат. Други доказателства няма да соча.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от главния секретар на Министерството на енергетиката писмени доказателства, описани по-горе в протокола в 7 пункта.
ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представеното на 17.09.2019 г. заключение от вещото лице Н. Христов. На същия да се изплати възнаграждение по внесения депозит в размер на 500 (петстотин) лева, за която сума се издаде РКО.

СТРАНИТЕ (поотделно): Нямаме други доказателствени искания.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД като взе предвид изявлението на процесуалните представители на страните за липса на други доказателствени искания счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

АДВ. ВЕЛОВ: Моля да отмените процесното разрешение на министъра на енергетиката за проучване на строителни материали и подземни богатства и да ни присъдите сторените разноски.
Представям списък с разноски по чл. 80 ГПК ведно с доказателства за действителното им извършване.
Моля да ми дадете възможност в указания от ВАС срок да представя писмени бележки.
АДВ. СТОЙНОВ: Моля да отмените атакуваното разрешение и да присъдите на представляваната от мен община разноски съобразно списък, който представям.
Жалбата е подробно мотивирана, събраните в проведените съдебни заседания по делото доказателства подкрепят тезите, развити в нея.
АДВ. ЛИСИЧКОВА: Моля да отмените оспорения административен акт по съображения, подробно изложени в жалбата, както и в писмени бележки, за депозирането на каквито моля да ми дадете срок.
Претендирам направените по делото разноски, за които представям списък.

СЪДЪТ дава 10-дневен срок от днес на процесуалните представители на страните за депозиране на писмени бележки.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10:45 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: