Предишно Р/О: Предишно Р/О, 14020 / 15.11.2018 г.Ново Р/О: Ново Р/О, 429 / 14.1.2021 г.


РЕШЕНИЕ

11827
София, 13.08.2019

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на двадесет и трети май две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СОНЯ ЯНКУЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
ВЕСЕЛА АНДОНОВА
ЮЛИЯ РАЕВА
при секретар Светла Панева
и с участието
на прокурора Цветанка Борилова
изслуша докладваното
от съдиятаПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
по адм. дело 1729/2019. Document Link Icon

  Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
  Образувано е по жалба на Сдружение "Коалиция за устойчиво развитие", по жалба на Национално движение "Екогласност" и касационен протест на Върховна административна прокуратура срещу решение № 14020 от 15.11.2018 г. по адм.д. № 1343/2017 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, с което са отхвърлени подадените от тях жалби срещу решение по оценка на въздействието върху околната среда № 7-7/21.12.2016 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци- НХРАО“- по технология за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци и многобариерно инженерно повърхностно хранилище траншеен тип с възложител: Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци ".
  Жалбоподателят Сдружение "Коалиция за устойчиво развитие" заявява касационни основания за нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Счита, че не се гарантират високите стандарти за ядрена безопасност с прилагането на най-сигурни практики и по най-модерни технологии, не се опровергават опасенията от сеизмичния риск на площадката на инвестиционното предложение.
  Съдът не взел предвид, че издателят на акта не се е съобразил с установените факти и доказателства в решение №15645/26.11.2013 г. на петчленен състав на Върховния административен съд, с което е оставено в сила решение №11040/22.07.2013 г. на тричленен състав за отменяне на предишения издаден акт по оценка на въздействието на околната среда.
  Съдът не взел предвид от административната преписка, че доклад на министъра по икономика и енергетика Д. Стойнев пред МС след първия ОВОС на НХРАО изключва от Националната стратегия документ на МААЕ за задължителна технология при голям обем РАО "междинна дълбочина" - в този доклад е записано, че това изменение на Стратегията е нужно, тъй като ОВОС при повърхностното погребване няма да мине и втория път при протест във ВАС, както и че АЯР са препоръчали МОАБ (Междинна оценка на анализа на безопасността) да е от неучаствали в разработката на същия, и да не са свързани с АЕЦ Козлодуй, а единствената такава оценка в кориците на делото е от фирма „Риск-Инженеринг", записали в началото на своя доклад, че вече са консултирали изготвянето на МОАБ.За съгласуването на ИП с обществеността и в жалбата, и в писмени бележки, са посочили изрично международни правни норми, по които България е страна, и които не са спазени от издателя при издаването на процесният акт.
  Доклад по ОВОС за България и актуализиран ДОВОС за Румъния не са с един и същ, а с различен текст, на обществените обсъждания в двете страни са раглеждани два различни текста. Заседанието на ВЕЕС е посочено като законово изпълнена процедурата, без съдът да се произнесе дадени ли са мотивирани отговори на внесените протести и външни становища от независими експерти, чрез член ва ВЕЕС. Съдът не проверил дали заседанието е спазило правилника на ВЕЕС, не е коментирал нарушената процедура на 15.12.2016 г. когато е проведено заседание на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ - от отдел „Правен" и отдел „ОВОС" не е докладвана внесената молба за предварително изпълнение от възложителя, членовете на компетентния орган ВЕЕС не са разполагали с информация от съществено значение за вземане на решение.
  Съдът не се произнесъл как M3 е изпълнило процедурата да даде мотивирано становище, след като се е произнесло по данни единствено на възложителя, но без в административната преписка да присъстват отрицателните становища, експертизи и данни на независимите експертите извън МОСВ. Не е отстранена от издателя забележка на Министерство на здравеопазването от първата процедура по ОВОС, което съдът приел за несъществено нарушение.
  Счита, че административният акт на МОСВ не кореспондира с Директива 2009/71/Евратом на Съвета за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации, изменена с Директива 2014/87/Евратом на Съвета за изменение на Директива 2009/71/Евратом за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации; с Насоки на WENRA през 2015 г. (издание Т). Всички нови ядрени инсталации и съоръжения за съхраняване на ядрени отпадъци трябва да отговарят напълно на целта за ядрена безопасност, посочена в членове 8а—8в от изменената Директива за ядрена безопасност, и проектът им трябва да бъде в съответствие с най - стандарти и насоки, които са преразгледани след аварията във Фукушима.
  В касационната жалба на Национално движение "Екогласност" се сочат касационни основания нарушение на материалния закон и необоснованост . Не са разгледани два съществени документа, налични по делото - докладът на министъра на иконоиката е енергетиката, разгледан от МС в заседание на 25.06.2014 г., в който се сочи, че за да има съществен положителен ефект при повторно процедиране на процедурата за ОВОС на проекта за изграждане на НХРАО(стр. 3, абзац 5), трябва да се преодолее Решението на ВАС № 11040 от 22.07.2013 г. за отмяна на първия ОВОС, обосновано в част от това решение на съда, с прилагане на международните стандарти на МААЕ."(стр. 2, абзац 7), а именно на Приложение № 6 от Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г., в което се посочва, че предпочитаното крайно решение за управлението на твърди радиоактивни отпадъци/РАО/, категория 2а е погребване в съоръжения на междинна дълбочина. Министърът предлага и Министерският съвет приема да отпаднат определящите оценъчни части от Стратегията, отпадат т. V.2.4. "Оценка на нивото на устойчивост в управлението на РАО" и Приложение № 6 "Преглед на препоръчаните крайни етапи за управление на специфични потоци РАО". Променени са нормативи в противоречие с международните стандарти - които съгласно международното право стоят над националните такива, в случая тази промяна е извършена без обсъждане от Националния държавен регулатор по ядрена безопасност Агенция за ядрено регулиране(АЯР), откъдето в Разрешението за проектиране на НХРАО № НХ-3593/04.05.2012 г. са поставили изискване в т. 2.3. за прилагане на стандартите на МААЕ.
  На 30.08.2013 г. е публикувана Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци за отпадане на вече хармонизираното с международните стандарти на МААЕ погребване на ниско и средно-активните РАО единствено в съоръжения на междинна дълбочина и оставя единствено това да се извършва повърхностно, което е било обсъдено от съда при първата ОВОС. Пренебрегнат е международния стандарт на Световния ядрен регулатор по ядрена безопасност към ООН - МААЕ(внесен она последното заседание на Съда по дело 1343/2017), което не е обсъдено от тричленния състав на съда.
  Съдът не разгледал представения с писмо изх. № 11-00-2190/21.09.2018 от ДП "РАО" Доклад за независима оценка на Доклада за Междинна Оценка по Безопасност на Технически проект за Национално хранилище - краен етап". Съгласно изискването на АЯР в Разрешението за проектиране на НХРАО № НХ- 3593/04.05.2012 г.:"т. 2.29. Титулярът на разрешението е длъжен да осигури извършването на независима проверка(верификация) на анализа на безопасността от експерти, които не са взаели участие в проектирането, не са свързани с проектанта, и които нямат пряк търговски, финансов и друг делови интерес от одобряването, утвърждаването и реализацията на проекта." Авторът на тази оценка "Риск Инженеринг" АД на стр. 5 от доклада е посочил, че в обхвата на проекта бяха извършени подпомагане на ДП 'РАО' в хода на изготвяне на МОАБ( Междинна Оценка по Анализ на Безопасността), т.е. проверяващият(верифициращият) оценява сам себе си, което сочи че техният доклад не е изготвен от независим субект, съгласно изискването на АЯР.
  Необосновано съдът приел, че предвижданите за погребване дългоживеещи радионуклиди(въглерод-14, никел-63, ниобий-94. йод-129), отговарят на дефиницията за категория "2а". Не може да се сравняват величини с различни дименсии/размерности: в таблица 1.7-4 "Радионукпиден инвентар на РАО" дименсията е Бекерела[Вq]; в дефиницията на "2а" дименсията е Бекерела в килограм[Вq/кg]. Неправилно съдът приел, че от цитираната таблица „Радионукпиден инвентар на РАО", ясно се вижда, че активностите на присъстващите дългоживеещи радионуклиди в РАО, подлежащи на погребване в НХРАО, напълно отговарят на критериите, заложени в чл. 6, ал. 2, т. 2, буква „а" на НБУ РАО при прилагане на дефинициите в ЗБИЯЕ и Основните норми за радиационна защита за „радиоактивен отпадък" и „радионуклид", като тези отпадъци категорично се дефинират като категория 2а. В тази таблица или където и да е другаде в документите по доклада за ОВОС и по делото не са посочени теглото по видове радионуклиден инвентар, което единствено би дало възможност за оценка и съпоставяне между Таблицата и Наредбата. Поради това остава неотстранена забележката на Министерството на здравеопазването от първата процедура по ОВОС, относно стоящото като повторено съдържанието на Таблица № 1.2.2 от първия доклад и Таблица № 1.7-4 от втория доклад по ОВОС, относно 4-те дългоживеещи радионуклиди и във втората процедура по ОВОС, защото даже по абсолютна стойност активността в бекерели на тези нуклиди е на няколко степени повече от визираната в Наредбата, когато не са посочени техните количества/тегла.
  Не е обсъдено от съда изискването от последното изречение в класификацията за категория "2а" по Наредбата(НБУРАО) относно дългоживеещите радионуклиди: "за такива РАО се изискват надеждно изолиране и задържане за период до няколкостотин години", когато периодът на полуразпад е значимо дълъг, - за Въглерод-14: 5730 години, или за 10-кратния полуразпад(счита се след този период значимо намаление на радиоактивността) са необходими 57 300 години, а за радионуклид Йод-129 с период на полуразпад 17 милиона години, са необходими за 10-кратния полуразпад 170 000 000 години.
  Съдът не е взел предвид, че Министерството на здравеопазването не изпълнил разпореждане с писмо от ВАС от 19.03.2018 г. да се представят докладите на експертите по Наредба № 36/2009 г. за условията за упражняване на държавен здравен контрол, въз основа на които е изготвено становището на Министерството на здравеопазването относно доклад за оценка на въздействието върху околната среда на ИП 'НХРАО'
  В обжалваното решение е посочено, че в ДОВОС се аргументира и недостатъкът на тунелния тип хранилище заради сложната и скъпа технология на изграждане на минни изработки в слаби почви и най-вече с риска от злополуки с работниците. За слабите почви констатацията е вярна, но затова е спорно решението за избор на площадката Радиана и компрометира направения избор на площадката за възможността да издържи съсредоточен товар от този в размер на тежината на съхраняваните контейнери с РАО. За този дефект на площадката, че тези почви в "Радиана" за минна изработка са слаби, представителят на Геологическия институт към БАН е съобщил в залата на общественото обсъждане в гр. Крайова, Румъния, на 09.06.2016 г. Съдът приел само, че изводът за избор на технологията от траншеен тип от страна на органа не е опроверган с надлежни доказателствени средства от жалбоподателите.
  Не е констатирано, че във втория доклад за ОВОС са отстранени отрицателни забележки в съдебното решение за първия доклад, че недоказано е твърдението, че потенциалното радиационно въздействие е локализирано в рамките на площадката на хранилището и извън нея е пренебрежимо малко.
  Неправилно е възприето становището на ДП "РАО" , че в отговор на последното писмо от екоминистерството на Румъния от 04.11.2016 г. с посочени определени условия, които да бъдат включени в решението по процедурата "ДП„РАО" е излъчило коментар до МОСВ", в този коментар няма данни за исканията от Румъния.
  Счита за необоснован е извода, че в част 3 и част 4 от ДОВОС е направен подробен анализ на демографския статус и здравно-хигиенните аспекти на околната среда, както и анализ и оценка на предпологаемите значителни въздействия върху населението и околната среда, в изпълнение и с оглед мотивите на решението на съда за първия доклад за ОВОС, че в нетехническото резюме не са анализирани статистическите данни за Община Козлодуй за 2008 г., които сочат значително по-висок ръст на смъртността на хората в общината вследствие на болестите на кръвообращението и на дихателната система в сравнения със средните стойности за страната и не е отчетен големият обем на съхраняваните отпадъци, което усилва радиологичното въздействие.
  За опровергаване на тези констатации не се сочат страници от доклада по ОВОС, а устно изявление на лекар на заседание на ВЕЕС. Според решението на ВАС от 2013 г. при положение, че в община Козлодуй се отчитат данни за смъртност с два пункта по-висока от средната за страната, авторите правят извод, че здравния статут не се различава от този в страната (част III, стр.102 )." В новия втори доклад по ОВОС тази тема липсва.
  Липсата коментиране в решението на въпроса с контейнерите за опаковка на погребваните РАО, заявени че представляват за хиляди години бариера срещу разпространяване на радиоактивните вещества в почвата и подземните води, относно посоченото в жалбата, че е неправилен изводът в акта на стр. 6, че стоманено- бетонният контейнер(СтБК) запазва функциите си на химическа бариера в продължение на хиляди години, след като в първата ОВОС от 2011 г. този живот бе посочен в рамките на 70 години, а при общественото обсъждане в гр. Крайова на 09.06.2016 г. уважаван професор по строителство отхвърлил съобщения от авторите на доклада по ОВОС по-дълъг живот на тези контейнери.
  Касационните жалби и протеста са процесуално допустими, подадени са в срока по чл. 211, ал.1 АПК. Неоснователни са доводите, че едната жалба е подадена лично от П. Пенчев, а не от Национално движение "Екогласност", поради което е процесуално недопустима, тъй като от заглавната част на жалбата е видно, че е подадена от П. Пенчев, в качеството му на зам. председател на Национално движение "Екогласност", който съгласно представеното удостоверение пред тричленния състав има правомощия да представлява сдружението.
  Разгледани по същество жалбите и протестът са неоснователни.
  Първоначално министърът на околната среда и водите е издал решение по ОВОС №21-9/2011г. от 10 октомври 2011г., което е отменено с решение №11040/22.07.2013 г. на тричленен състав на ВАС по адм.д.№14109/2011г., оставено в сила с Решение №15645/26.11.2013г. на петчленен състав на ВАС по адм.д.№12075/2013 г. Преписката е изпратена на министъра на околната среда и водите с дадени указания по тълкуването и прилагането на закона, след което е издадено и оспореното пред тричленния състав решение по ОВОС №7-7/2016г.
  В съдебно решение от 2013 г. е прието, че Министерството на здравеопазването е изразило негативно становище с писмо № РД-04-09-340/24.01.2011 г. със забележки по отношение пълнотата на съдържанието на доклада относно обхвата на оценката на здравно - хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве от гледна точка на радиационното въздействие на хранилището за радиоактивни отпадъци и риска за човешкото здраве; направена е забележка, че не е описан избраният модел за оценка на облъчване на населението и не са обосновани неговите параметри и в по-късен момент не е получено позитивно мотивирано становище на Министерството на здравеопазването, че не се очаква значително отрицателно въздействие върху здравето на населението от изграждането и функционирането на хранилището. Недоказано е твърдението, че потенциалното радиационно въздействие е локализирано в рамките на площадката на хранилището и извън нея е пренебрежимо малко. Констатирано е липсата на приложение с нормативно предвиденото съдържание, както също и че информацията в част ІІІ от доклада се отнася до защитената зона "Златията" без данни относно другите защитени зони в двукилометровата ивица по река Дунав. Приел е за ограничено и непълно общественото обсъждане, проведено само в община Козлодуй и кметство село Хърлец, на чиято територия е предвидено изграждането на площадката с наименование „Радиана”. В доклада за ОВОС не е проведен задълбочен сравнителен анализ на местоположението и характеристиките на площадките и те не са оценени. Не е доказано, че избраната площадка "Радиана", която се намира в границите на охраняемата зона на АЕЦ „КозлодуЙ”, най-пълно отговоря на изискванията на чл. 55 от НБУРАО (отм.). В доклада липсва пълна и задълбочена оценка на безопасността на съоръжението за управление на радиоактивни отпадъци съгласно чл. 77 от НБУРАО (отм.), който изисква анализ на способността на съоръжението да изпълни функциите си по безопасност не само при нормална експлоатация, но и в случай на всякакви очаквани състояния и събития, вкл. в случаи на аварии и събития с ниска вероятност, а за съоръжение за погребване на радиоактивни отпадъци - и при нарушаване на защитните бариери в резултат на човешка дейност след затваряне на съоръжението. В нетехническото резюме не са анализирани статистическите данни за община Козлодуй за 2008 г., които сочат значително по-висок ръст на смъртността на хората в общината вследствие на болестите на кръвообращението и на дихателната система в сравнения със средните стойности за страната. Не е отчетен големият обем на съхраняваните отпадъци, което усилва радиологичното въздействие. съдът е приел, че в ДОВОС липсва подробен анализ на радиологическото въздействие върху територията на Република Румъния, за да се приеме, че в резултат на експлоатацията на хранилището не може да се очаква трансгранично въздействие. съдът е стигнал до извода за несъответна обосновка относно избрания тип хранилище - траншеен.
  За да отхвърли подадените жалби тричленният състав на съда, който е постановил обжалваното в настоящото производство решение е установил, че в Доклада за оценка на въздействието върху околната среда са взети предвид мотивите за направените пропуски, отбелязани в решението на съда от 2013 г., както и отправените препоръки за допълнения и корекции в писмо на МОСВ №26-00-1943/05.12.2014г. за определяне оценка на качеството на ДОВОС и приложения към него Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение за изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци с предмета и целите за опазване на защитените зони в съответствие с Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /обн.ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., посл.изм.ДВ, бр.94 от 30.11.2012г./
  Посочил, че съгласно описанието на инвестиционното предложение, НХРАО е предназначено за погребване на кондиционирани и опаковани в стоманобетонни контейнери ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци, категория 2а, които се получават при експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“, нови ядрени мощности, извеждане от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“, както и на радиоактивни отпадъци категория 2а, които се генерират при използване на радиоактивни източници на йонизиращи лъчения в промишлеността, медицината, селското стопанство и научните изследвания. Съгласно дефиницията за категория 2а, това са ниско и средноактивни отпадъци, съдържащи предимно краткоживеещи радионуклиди /с период на полуразпадане не по- дълъг от този на цезий-137/, както и дългоживеещи радионуклиди на значително по- ниски нива на активност, ограничена за дългоживеещите алфа-емитери под 4.1 на шеста Bq/kg за всяка една отделна опаковка и максимална средна стойност на всички опаковки в съответното съоръжение 4.10 на пета Bq/kg; за такива РАО се изисква надеждно изолиране и задържане за период до няколкостотин години.
  За избора на площадката в това отношение е анализирана територията на страната при отчитане на природните дадености, включително геоложки строеж, геотехнически, хидроложки, хидрогеоложки, геоморфоложки, климатични и други условия. Данните в сравнителния анализ на потенциалните площадки /Брестова падина, Радиана и Маричин валог/се съдържат в Класьор №10 по делото и анализът дава преимущественост в избора на площадка Радиана. В раздел 1.5.1.3. на част 1 от ДОВОС „Мотиви за направения избор на площадка за реализация на НХРАО на площадка „Радиана" е направен многофакторен системен анализ на потенциалните площадки „Радиана", „Маричин валог" и „Брестова падина", основаващ се на система от сравнителни критерии и оценки по безопасността, разработени на базата на изискванията за избор на площадка от Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, 2004 г и стандартите за безопасност на Международната агенция за атомна енергия
  Предвид актуализацията на заданието за обхвата и съдържанието на ОВОС са проведени консултации с МИЕ, МЗХ, МВР, Министерство на отбраната, АЯР, „АЕЦ Козрлодуй- нови мощности“ЕАД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ВиК дружествата в района на инвестиционното предложение и други органи и юридически лица, неправителствени организации и др., заинтересовани от реализацията на инвестиционното предложение; както и обществени обсъждания в общините Хърлец, Козлодуй, Мизия, Оряхово, Вълчедръм, Хайредин, Лом, Борован, Бяла Слатина, Бойчиновци, Криводол и кметствата в териториалния обхват на 30 км зона на атомната централа/Класьор 4/, в съответствие с изискванията на чл.17, ал.4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС. С писмо, изх. № Ж-120/19.12.2013 г. с което Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци" е информирано за решението на ВАС от 2013 г., е дадена препоръка на възложителя за провеждане на нови консултации по заданието за обхват и съдържание на доклада за ОВОС, освен със специализирани ведомства, с община Козлодуй и кметство с. Хърлец (на чиято територия е разположено инвестиционното предложение), и с общините Мизия, Оряхово, Вълчедръм, Хайредин и кметствата в техния териториален обхват, които попадат в 30- километровата зона на АЕЦ „Козлодуй".
  На 02.07.2014 г. в МОСВ е внесено задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС на инвестиционното предложение. Изпратени са писма за становища по оценка качеството на доклада за ОВОС и ДОСВ до дирекциите в МОСВ - ОЧВ, УВ, УООП и НСЗП, до РИОСВ-Монтана, РИОСВ-Враца, БДУВ-ДР, ИАОС и Министерство на здравеопазването. На основание чл. 14, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, документацията е изпратена за становище и до МРРБ. С писмо, изх. № 26-00-1943/05.12.2014 г. на МОСВ до възложителя, предвид всички констатирани пропуски, е дадена отрицателна оценка на качеството на доклада за ОВОС и отрицателна оценка на ДОСВ. Посочени са конкретните пропуски и неточности и са дадени указания за отстраняването им.
  С писмо, вх. № ОВОС-1/09.01.2015 г. в МОСВ е представен допълнен и преработен доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци - НХРАО". Изпратени са писма за становища по оценка качеството на доклада за ОВОС и ДОСВ до дирекция НСЗП, до РИОСВ-Враца, ИАОС и M3. ИАОС приема без забележки ДОВОС, като отчита, че направените по-рано предложения са взети предвид; РИОСВ-Враца няма бележки по документацията;дирекция НСЗП дава положителни оценки на качеството на доклада за ОВОС и ДОСВ;С писмо, peг. № 04-09-164/02.02.2015 г. Министерство на здравеопазването дава положителна оценка на доклада за ОВОС по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, като информира, че допуснатите технически грешки в ДОВОС са отстранени. С писмо, изх. № ОВОС-1/09.02.2015 г. на МОСВ, възложителят е уведомен за дадената положителна оценка на качеството на доклада за ОВОС и за положителната оценка на ДОСВ.
  В изпълнение на изискванията на Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст и на основание чл. 98, ал. 1 от ЗООС процедурата е проведена и в трансграничен контекст.Допълнително са изпратени до румънската страна отговори на повдигнати въпроси и разяснения относно направени искания от румънската страна (с писма Reg №9328/СРР/17.12.2015 и Reg №9328/СРР/11.03.2016) и документация в превод на английски език /класьор 2/.
  На 15.12.2016 г. е проведено заседание на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ, на което е разгледан и приет проектът на решение за одобряване на инвестиционното предложение, вследствие на което е постановено и обжалвания акт от 21.12.2016г.
  Относно основното възражение по делото е какъв вид трябва да е хранилището: геоложко или повърхностно, съдът е направил, че начинът на погребване на радиоактивни отпадъци е посочен в чл.18 от НБУРАО, съгласно класификацията на радиоактивните отпадъци по чл.6 от Наредбата. НХРАО е предназначено за погребване на РАО от категория 2а. Съгласно разпоредбата на чл.18, т.4 от НБУРАО, радиоактивните отпадъци от категория 2а трябва да бъдат погребани в повърхностни инженерни съоръжения за погребване на РАО, т.е. изборът е определен от самата правна норма. Това законово изискване е изцяло съобразено, подробно анализирано и прието в доклада за ОВОС в т.1.5.2.1. Действително РАО от категория 2б и 3 следва да бъдат погребвани само в геоложки съоръжения, но не такава е категорията на радиоактивните отпадъци в настоящия случай. Тъй като те са от категория 2а, същите следва да бъдат погребани в повърхностно инженерно съоръжение/съгласно чл.18, т.4 от НБУРАО и §1, т.19 от ДР на същата наредба/.
  В ДОВОС подробно са анализирани технологиите за погребване на РАО от категория 2а в повърхностно инженерно съоръжение от траншеен тип и от тунелен тип. Изборът на технология е подробно мотивиран от гледна точка на безопасността и потенциалните въздействия върху околната среда (част 2, стр. 6, т. 2.2., част 4 от ДОВОС).
  За неоснователно е прието възражението, че не е отстранена забележка на Министерство на здравеопазването от първата проведена процедура по ОВОС, защото в таблицата в доклада по ОВОС „Радионуклиден инвентар на РАО“ се предвижда погребването на дългоживеещи радионуклиди в противоречие със заявеното намерение да се погребват единствено РАО от категория 2а
  Класификацията на РАО е уредена в чл. 6, ал. 2 от НБУРАО, като в ал. 2, т. 2, буква „а" от Наредбата са определени радиоактивните отпадъци, които попадат в категория 2а - ниско- и средноактивни отпадъци, съдържащи предимно краткоживеещи радионуклиди (с период на полуразпадане не по-дълъг от този на цезий-137), както и дългоживеещи радионуклиди на значително по-ниски нива на активност, ограничена за дългоживеещите алфа-емитери под 4,10 на шеста Bq/kg за всяка една отделна опаковка и максимална средна стойност на всички опаковки в съответното съоръжение 4,10 на пета Bq/kg. За такива РАО се изискват надеждно изолиране и задържане за период до няколкостотин години.
  Видно от разпоредбата, условието радионуклидите да са с период на полуразпадане не по-дълъг от този на Cs-137 се отнася за краткоживеещите радионуклиди. В жалбата/ стр.11 от делото/ това условие е отнесено към дългоживеещите радионуклиди, в противоречие с чл. 6, ал. 2, т. 2, буква „а" от НБУРАО и с данните за това по делото.
  Наличието на дългоживеещи радионуклиди с активност, определена от НБУРАО (за дългоживеещите алфа-емитери под 4.10 на шеста Bq/kg за всяка една отделна опаковка и максимална средна стойност на всички опаковки в съответното съоръжение 4.10 на пета Bq/kg) е допустимо в РАО, защото влиза в категория 2а. Самият факт на присъствие на дългоживеещ радионуклид (напр. въглерод-14, ниобий-94, никел-63, йод-129 и др.) не води до промяна в категорията на РАО.
  Съдът е приел, че от цитираната таблица „Радионуклиден инвентар на РАО" се вижда, че активностите на присъстващите дългоживеещи радионуклиди в РАО, подлежащи на погребване в НХРАО, напълно отговарят на критериите, заложени в чл. 6, ал. 2, т. 2, буква „а" на НБУРАО при прилагане на дефинициите в ЗБИЯЕ и Основните норми за радиационна защита за „радиоактивен отпадък" и „радионуклид", като тези отпадъци се дефинират като категория 2а, поради което неправилно е твърдението, че посочените четири радионуклиди не попадат в категория 2а. За неоснователно е прието твърдението, че по отношение на обемите РАО, предвидени за погребване в НХРАО, липсват данни за потоци DD DE DA, а са представени данни само за DE 1, DE 21, DE 22, DE 3, DD 1 и DD 2. В част 1 на ДОВОС са приведени данни за потоците DD РАО- от изследователския реактор, DE РАО- от експлоатацията на нова ядрена мощност и DA РАО- от ядрени приложения. В тези потоци са групирани РАО, генерирани по сходен начин и имащи сходни, физико-химични и радиологични характеристики. С цел по-голяма яснота на извършения анализ на потоците, всеки един от тях е условно разделен на подпотоци.
  В ДОВОС е направена оценка по безопасност. По общопризнатата методология ISAM на Международната агенция за атомна енергия е анализирана не само нормалната експлоатация на НХРАО, но и аварии и събития с ниска вероятност, в т.ч. и нарушаване на защитните бариери на хранилището в резултат на човешка дейност след неговото затваряне
  В част 3 и част 4 от ДОВОС е направен подробен анализ на демографския статус и здравно- хигиенните аспекти на околната среда, както и анализ и оценка на предпологаемите значителни въздействия върху населението и околната среда, в изпълнение и с оглед мотивите на ВАС в решенията от 2013 г. В част 6 се съдържа подробен анализ и оценка на кумулативното въздействие, а в част 7 е включен раздел, свързан с „трансгранично въздействие“ на ИП, като има подробен анализ на радиологическото въздействие на територията на Република Румъния. В таблицата, приложение към писмо, вх. № ОВОС-1 / 23.06.2015 г. от изпълнителния директор на ДП „РАО“ с отговори в табличен вид на въпросите, поставени от румънските компетентни органи, се посочва, че съгласно решението на ВАС, ДОВОС е допълнен с доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за защитените зони в българския участък, вкл. р. Дунав, където е описано въздействието върху флората и фауната по река Дунав и тези в защитените зони. Докладът за ОВОС съдържа подробен анализ на радиологическото въздействие на територията на Румъния.
  На заседанието от 15.12.2016 г. на ВЕЕС от страна на г-жа Стефанова е заявено изрично, че в ДОВОС са отразени всички забележки на ВАС, видно от протокола от заседанието на ВЕЕС (класьор 8).
  За неоснователни са приети доводите, че в община Козлодуй се отчитат данни за смъртност с два пункта по- висока от средната за страна и че в ДОВОС липсва такава тема, тъй като този въпрос е обсъден на заседанието на Висшия експертен екологичен съвет, видно от протокола от заседанието на 15.12.2016 г. Представителят на Министерство на здравеопазването посочва, че твърдението е извадено от контекста на т. 3.11 „Здравно състояние" на доклада за ОВОС от 2011 г. Общата смъртност в този случай се дискутира като един от показателите в индикатора за естественото движение на населението (част 3). Не се отчита на практика резултатът, направен на база на демографската характеристика на региона, а именно: че по-неблагоприятните показатели на естественото движение на населението в община Козлодуй спрямо средните за страната са свързани с влошаващото се социално-икономическо състояние на населението и неговото застаряване. Доктор Манолова пояснява пред ВЕЕС, че изводът „здравният статус не се различава от този в страната", се базира на анализа на индикатора „смъртност по причини в област Враца", визиращ смъртността от болестите в причинна връзка с радиационно въздействие, както и на данните за разпространението на онкологичните заболявания в страната. Докладът за ОВОС съдържа подробен анализ на здравно-хигиенните аспекти на околната среда (част 3). Налице е и подробна информация за демографския статус на населението в община Козлодуй, даже и по години, като следва да се отбележи, че общата смъртност за област Враца (вкл. община Козлодуй) и област Монтана, в периода 2007 - 2013 г., е значимо над средната за страната, особено в област Монтана.
  В ДОВОС е анализирана заболяемостта и смъртността от заболявания, свързани с радиационния фактор, като е отбелязано, че за периода 2005 - 2013 г. в община Козлодуй няма хоспитализирани болни от болестите, в чиято генеза значима роля играе радиационния фактор(злокачествени новообразувания, болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм и вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации), а хоспитализираните случаи на онкологични заболявания са над седем пъти по- малко от средните за страната.
  Оценката на риска за населението от радиоактивните изхвърляния включва оценка на индивидуални и колективни дози на населението и оценка на радиобиологичните ефекти и радиационния риск. Приложена е концепцията на въздействие, дадена в стандарта за безопасност на МААЕ, RSG-1.8, обхващаща всички пътища на радиационно влияние с компонентите на околната среда върху човека.
  С писма peг. № 04-09-164/28.11.2014 г. и peг. № 04-09-164/02.02.2015 г., Министерство на здравеопазването е изразило становище по отношение на информацията в ДОВОС и съдържащите се в него анализи и оценки. Министерство на здравеопазването е дало положителна оценка на ДОВОС, като е посочило, че от здравно-хигиенна гледна точка докладът е пълен и без пропуски, като са изложени мотиви.
  Решението е правилно.
  След издаване на първоначалното решение по ОВОС от 2011 г., което е отменено с влязло в сила съдебно решение, нормативната уредба е променена с приемането на нова Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, приета с ПМС № 185 от 23.08.2013 г., обн., ДВ, бр. 76 от 30.08.2013 г. съгласно чл. 18 от която начинът на погребване се основава на класификацията на РАО съгласно чл. 6, както следва: т.4. радиоактивните отпадъци от категория 2a трябва да бъдат погребвани в повърхностни инженерни съоръжения за погребване на РАО; 5. радиоактивните отпадъци от категория 2б и от категория 3 трябва да бъдат погребвани само в геоложки съоръжения за погребване на РАО.
  Видно от съдържанието на оспорения пред съда акт НХРАО е предназначено за погребване на кондиционирни и опаковани в стоманобетонни контейнери ниско и средноактивни радиоактичви отпадъци категория 2а, които се получават при експлоатация на АЕЦ "Козлодуй", нови ядрени мощности, извеждане от експлоатация на АЕЦ "Козлодуй", както и на радиоактивни отпадъци /РАО/ категория 2а, които се генерират при използване на радиоактивни източници на йонизиращи лъчения в промишлеността, медицината, селското стопанстно и научните изследвания.
  С оглед на това категорията радиоактивни отпадъци 2а определя и начина на погребването им, който съгласно чл. 18, т.4 от Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци трябва да е в повърхностни инженерни съоръжения. С оглед на това е отпаднало задължението на административния орган да извърши отново преценка на вида на съоръжението в което ще се погребват радиоактивните отпадъци, тъй като е видът на съоръжението е определен по нормативен начин с наредбата.
  Независимо от това във връзка с указанията на съда при връщане на преписката, административният орган е извършил подробно сравнение на предимстава и недостатъците на хранилище траншеен тип и хранилище тунелен тип, които подробно са обсъдени от съда и е прието, че изборът на траншеен тип е подробно мотивиран на база сравнение. Неоснователни са доводите на жалбоподателя, че тричленния състав на съда не е извършил задълбочен анализ на предимствата на технологията за погребване на РАО в хранилища траншеен тип, а аргументирал недостатъка на тунелен тип хранилище само със сложната и скъпа технология за изграждане на минни изработки в слаби почви и с риска от злополуки с работниците.
  На 2 септември 2015 г. Министерският съвет е приел актуализирана Стратегия за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО), в която също е прието, че категорията радиоактивни отпадъци 2а се погреват в повърхностни инженерни съоръжения. В този смисъл съм момента на издаване на новия административен акт от 2016 г. действа стратегията от 2015 г., а не посочената в съдебното решение от 2013 г. относно акта от 2011 г. Стратегия, приета с решение на МС от 05.11.2011 г., съгласно която погребването на отпадъците в съоръжение на междинна дълбочина и в геоложко хранилище е предпочитаното решение, поради което обстоятелството, че при приемане на първото решение за ОВОС през 2011 г. Техническия съвет на ДП "РОА" дал становище, че най- добрият вариант за изграждане на хранилище е тунелния тип не е релевантно за издаването на новия администратнивен акт от 2016 г. и в този смисъл са неоснователни възраженията на касационния жалбоподател, че не са изпълнени указанията на съда при отменяне на първоначалния акт за ОВОС от 2011 г.
  В оспорения пред съда акт от 2016 г. е посочено, че изграждането на хранилището се извършва при спазване на изискванията на националното законодателство и стандартите за безопасност на Междунродната агенция за атомна енергия /МААЕ/. Не се установяват твърденията на жалбоподателя, че нормативната разпоредба на чл.18, т.4 от Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, изискваща радиоактивните отпадъци от категория 2a трябва да бъдат погребвани в повърхностни инженерни съоръжения за погребване на РАО, да противоречи на нормативи от по- висок ранг. Действително в последното съдебно заседание пред тричленния състав на съда жалбоподателят е представил данни за политики и стратегии при управление на РОА - таблица на МААЕ, преведена на български език, коята не е обсъдена от съда, предвид неофициалния й характер, в която е подчертал графите, сочещи, че средноактивни отпадъци в голям обем не е възможно да се погребват в повърхностен траншеи по причина безопасност. Нормативната разпоредба на чл.18, т.4 от Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци не е оспорена по съдебен ред и не доказва, че противоречи на нормативи от законов ранг, европейскто право и междунродните страндарти.
  В този смисъл неоснователни са доводите в жалбата, че съдът не познава, не се е съобразил и произнесъл по международни правни норми по които Република България е страна. Неоснователно се твърди, че задължителната технология на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) при погребване на големи обеми РАО е погребване на междинна дълбочина. Задължителни за страните-членки на МААЕ са стандартите по безопасност. Стандартите no безопасност на МААЕ дефинират погребване на радиоактивни отпадъци в повърхностни хранилища и погребване на радиоактивни отпадъци в геоложки хранилища. Стандартите на МААЕ не дефинират погребване на радиоактивни отпадъци в хранилища на междинна дълбочина. Директива 2011/70/ЕВРАТОМ на Съвета от 19 юли 2011г. за създаване на рамка на общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци също дефинира погребване в повърхностни хранилища и погребване в геоложки хранилища и не дефинира погребване на междинна дълбочина
  Наредбата за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, обн. ДВ бр.76 от 30.08.2013 г., която е хармонизирана със стандарите по безопасност на МААЕ, разглежда двата случая на погребване - погребване в геоложки хранилища и погребване в повърхностни хранилища. Съгласно чл. 18 на същата наредба радиоактивни отпадъци от категория 2а трябва да бъдат погребвани в повърхностни инженерни съоръжения, а РАО от категория 26 и от категория 3 - само в геоложки съоръжения. ДП РАО е спазило нормативната база в Република България
  Съгласно § 2, ал.1 от ДР на Наредбата за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци с наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (ОВ, L 199/48 от 2.08.2011 г.).
  В доклада на министъра на икономиката и енергетиката г-н Д. Стойнев изрично е записано, че отпадането на погребването на междинна дълбочина от предишната Стратегията е необходимо защото това решение противоречи на националната нормативна рамка, която е хармонизирана със законодателството на ЕС - Директива 2011/70/ЕВРАЮМ на Съвета от 19 юли 2011г. за създаване на рамка на общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци и се основава на стандартите по безопасност на МААЕ.
  Неоснователно е твърдението, че дружество „Риск Инженеринг" АД, което е автор на независимата оценка на Междинната оценка на анализа на безопасността (МОАБ), са участвали в разработването на Междинната оценка на анализа на безопасността и оценяват сами себе си. Междинният отчет за анализ на безопасността е разработен от международен консултант консорциум - Уестингхауз Електрик - Испания, ДВЕ Технолоджи - Германия и Енреса - Испания по проект „Разработване на Технически проект и МОАБ на НХРАО", а независимата оценка на МОАБ е направена от Риск Инженеринг АД.
  Твърдението, че същото дружество е участвало в изготвянето на МОАБ е извадено от контекста, посочено е, че „Риск Инженеринг" АД е представил забележки към Доклада за междинна оценка по безопасност, а не е участвал в разработването му. И двата документа - Доклад за независима оценка и Доклад за междинна оценка по безопасност на Техническия проект на Националното хранилище са разгледани от Агенцията за ядрено регулиране в рамките на производството по одобряване на техническия проект и са били одобрени. „Риск Инженеринг" АД е извършило само независима проверка за съответствието на МОАБ на HXPAO с нормативните изисквания.
  Неоснователни са доводите, че съдът не е обсъдил изпълнението на задължителните указания дадени от съда при отмяна на първоначално издадения акт от 2011 г. за одобряване на ОВОС, който е бил отменен от съда. Въпреки, че не ги е посочил изрично, в изложението си съдът е обсъдил изпълнението на тези указания. Съдът е посочил, че във връзка с мотивите в решението МОСВ е препоръчало да се извърши актуализация на заданието на обхвата и съдържанието на ОВОС и да се проведат допълнително консултации за инвестиционното предложение, освен извършените вече и в тази връзка е изготвено актуализирано задание за обхвата и съдържанието на ДОВОС, съгласно поставените изисквания от МОСВ.
  Неправилно е твърдението на жалбоподателя, че съдът се е доверил без да извърши проверка на изявлението на г-жа Стефанова (ръководител на проекта), изразено на заседанието на ВЕЕС на 15.12.2016 г., а именно, че в ДОВОС са отразени всички забележки на съда по предходния ОВОС, и че в решението по ОВОС на МОСВ липсва категорично заключение за ИП и документацията по ОВОС е съобразена със забележките на съда. Независимо, че се е позовал на това изявления съдът е изложил съображения за наличието на констатации и мотиви в акта, съэс съдържание на указанията при отмяна на първонамално издадения акт.
  Както правилно е приел тричленния състав на съда, неоснователно е твърдението, че отпадъците подлежащи на погребване в НХРАО не отговарят на изискванията на категория 2а, защото съдържат дългоживеещи радионуклиди въглерод-14, никел-63, ниобий-94 и йод-129. Съгласно чл. 6, ал. 2, т. 2, б. „а" от НБУРАО категория 2а включват ниско и средноактивни отпадъци, съдържащи предимно краткоживеещи радионуклиди (с период на полуразпадане не по-дълъг от този на цезий-137), както и дългоживеещи радионуклиди на значително по-ниски нива на активност, ограничена за дългоживеещите алфа-емитери под 4,10б Bq/kg за всяка една отделна опаковка и максимална средна стойност на всички опаковки в съответното съоръжение 4,105 Bq/kg. Наличието на дългоживеещи радионуклиди с активност, определена от НБУРАО е допустимо в РАО, защото влиза в категория 2а. Самият факт на присъствие на дългоживеещ радионуклид (въглерод-14, никел- 63, ниобий-94 и йод-129 и др.) не води до промяна в категорията на РАО. В съдебното решение, съдът е обсъдил класификацията на РАО, която е уредена в чл. 6, ал. 2 на Наредбата за безопасност при управление на РАО.
  Неоснователно се твърди, че във втория доклад по ОВОС не е доказано твърдението, че потенциалното радиационно въздействие е локализирано в рамките на площадката и извън нея е пренебрежимо малко, както и че е направено необосновано заключение, че не се очаква кумулативно радиационно въздействие върху околната среда при експлоатация на проектираното съоръжение за погребване на радиоактивни отпадъци и на намиращата се на няколко километра ядрена централа АЕЦ „Козлодуй".
  Както е посочил съдът, в административният подробно е обоснован избара на площадката "Радиана" и в този смисъл са изпълнени указанията, дадени при отмяна на акта от 2011 г.
  Обсъдено е полученото писмо от МОСВГ на Румъния (с вх. № ОВОС-1/04.11.2016 г.), в което са посочени определени условия, които да бъдат включени в решението по процедурата (на основание чл. 6 от Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст), като е поставено и изискване за провеждането на анализи след изпълнението на проекта (на основание чл. 7 от Конвенцията). В Решението по ОВОС №7-7/2016г., под точки IV.64-IV.12 са включени поисканите от Румънската страна, условия.
  Както е приел съдът Докладът за ОВОС съдържа подробен анализ на здравно-хигиенните аспекти на околната среда с подробна информация за демографския статус на населението в община Козлодуй, даже и по години, като е обсъдено, че общата смъртност за област Враца (вкп. община Козлодуй) и област Монтана, в периода 2007 - 2013 г., е значимо над средната за страната, особено в област Монтана. Неоснователно е твърдението, че не са изяснени причините за по-висока смъртност в засегнатата община от средната за страната. Посочено е, че се дължат на заболявания и на фактори които не са свързани с радиоационно излъчване. Не е установено радиактивно облъчване и при преглед на 180 деца, както и отражение във водата за питейни нужди.Посочено е в акта, че в радиационен аспект при нормална експлоатация и спазване на всички предложени мерки НХРАО няма да оказва въздействие върху здравния статус на населението в 30 -км зона около АЕЦ Козлодуй.
  Неоснователни са доводите, че не са обсъдени отрицателини становища относно акта, тъй като такива липсват. Установено е, че преди, по време и след срещите за обществено обсъждане на доклада за ОВОС и ДОСВ, както и в рамките на предвидения в Наредбата за ОС едномесечен срок за достъп на обществеността до ДОСВ не са получени мотивирани писмени становища, предложения или възражения попадащи в хипотезата на чл. 39, ал.10 от Наредбата за ОС, респ. чл.17, ал.7 от Наредбата за ОВОС. По време на обществените обсъждания и доклади за ОВОС, както и в хода на процедурата, не са депозирани мотивирани възражения за законосъбразност срещу осъществяването на ивнестиционното предложение. Отрицателното становище на Басейнова дирекция Плевен е било относно предишния акт от 2011 г., относно акта от 2016 г. няма отрицателни становища.
  Неоснователно се твърди от процесуалния представител на Прокуратурата, че с направената оценка по чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие не може да се изведе категорично становище, че изграждането на НХРАО няма да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитания на видовете в защитените зони. В Доклада по ОВОС - Приложение № 2 „Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение „Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци - НХРАО", подробно е анализирано въздействието на инвестиционното предложение. Съдът е обсъдил доказателствата и е приел, че в ДОВОС са обсъдени всички възможни вътрешни и външни за съоръжението събития, водещи до евентуално нарушаване на безопасността на съоръжението.
  Относно твърдението за необосновано тълкуване от съда, че предвижданите за погребване дългоживеещи радионуклиди отговарят на категория „2а" и неотстранена забележка на Министерство на здравеопазването от първата процедура по ОВОС. В хода на съдебното производство пред първата инстанция жалбоподателят е твърдял, че в противоречие със заявеното намерение за погребване на РАО единствено от категория 2а се предвижда погребване на дългоживеещи радионуклиди, посочвайки неправилно, че това са радионуклиди с период на полуразпад, по-дълъг от периода н полуразпад на Cs-137.
  В чл. 6, ал. 2, т. 2, буква „а" от НБУРАО са определени РАО, които попадат в категория 2а - ниско- и средноактивни отпадъци, съдържащи предимно краткоживеещи радионуклиди (с период на полуразпадане не по-дълъг от този на цезий-137), както и дългоживеещи радионуклиди на значително по-ниски нива на активност, ограничена за дългоживеещите алфа- емитери под 4,106 Bq/kg за всяка една отделна опаковка и максимална средна стойност на всички опаковки в съответното съоръжение 4,105 Bq/kg. За такива РАО се изискват надеждно изолиране и задържане за период до няколкостотин години. Както е видно от разпоредбата на чл. 6, ал. 2, т. 2, буква „а" от НБУРАО, условието радионуклидите да са с период на полуразпадане не по-дълъг от този на цезий-137 се отнася за краткоживеещите радионуклиди. Самият факт на присъствие на дългоживеещ радионуклид (напр. въглерод-14, йод-129, Nb-94, Ni-63 и др.) не води до промяна в категорията на РАО.
  В касационната жалба се твърди, че не може да се сравняват величини с различни дименсии. Представителят на министъра на околната среда и водите сочи, че подобна теза жалбоподателят не е защитавал до момента. Наличието на дългоживеещи радионуклиди с активност определена от НБУРАО е допустимо в РАО категория 2а. Възраженията на жалбоподателя относно радионуклидния инвентар да обсъдени и опровергани и на заседанието от 15.12.2016 г. на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС), видно от протокола от заседанието на ВЕЕС (стр. 5 и 6).
  В протокола на Висшия експертен екологичен съвет от 15.12.2016 г. /стр.5/ е посочено, че произходът на радиоактивния отпадък няма значение за приемането му за погребване в НХРАО. Важното е отпадъците да са категория 2а и да отговарят на определените от проектанта критерии за погребване. В съответствие с препоръките на Международната агенция за атомна енергия и добрите практики в развитите европейски страни в междинната оценка по безопасност, проектантът на НХРАО е определил максималната активност за всеки радионуклид, който може да бъде погребан в БХРАО. Тази активност е по-висока от активността приведена в таблица 1.7-4. На базата на максималната активност са определени критериите за приемане на РАО в НХРАО по отношение на радионуклидния инвентар. В най-ниско активните отпадъци може да има дългоживеещи радионуклиди, които отговарят на нормативните изисквания за категоризация, като ниско активни отпадъци, включително въглерод-14, никел-63, ниобий-94, йод-129. Тези радионуклиди съществуват в нискоактивните отпадъци, дори и в човешкото тяло. Безопасността при погребване на РАО се осигурява чрез задържане на радионуклидите в хранилището и изолиране на РАО от околната среда за периода от време, през който отпадъкът остава опасен за населението. Задържането и изолирането на РАО от околната среда се осигурява чрез последователни инженерни и естествени бариери и средства за контрол на тяхната цялост и ефективност при максимално използване на пасивни средства. В НХРАО ще бъдат погребвани само ниско и средноактивни отпадъци категория 2а, съгласно Наредбата по безопасност при управление на РАО. Съгласно чл.6, ал.2, т.2а РАО категория 2а съдържат предимно краткоживеещи радионуклиди (с период на полуразпадане не по-дълъг от този на цезий-137), както и дългоживеещи радионуклиди на значително по-ниски нива на активност, ограничена за дългоживеещи алфа-емитери под 4.106 Bq/kg за всяка една отделна опаковка и максимална средна стройност на всички опаковки в съответното съоръжение 4.105 Bq/kg. Законодателят допуска наличието на известни малки количества дългоживеещи радионуклиди в РАО, категория 2а.
  Неоснователно се иска от съда да сравни абсолютните стойности в Bq на потоците с дългоживеещи радионуклиди по таблица 1.7-4. и предвидената максимална /относителна/ стойност в Bq/kg в чл.6, ал.2, т.2а от Наредбата по безопасност при управление на РАО за категория 2a включваща и дългоживеещи радионуклиди на значително по-ниски нива на активност, ограничена за дългоживеещите алфа-емитери под 4,106 Bq/kg за всяка една отделна опаковка и максимална средна стойност на всички опаковки в съответното съоръжение 4,105 Bq/kg. При сравнение на тези различни стойности не може да се направи извод, че радионуклидния състав на РАО не отговаря на изискванията на чл.6, ал.2, т.2а от Наредбата, тъй като активността се определя при опаковането на отпадъците в отделната опаковка и с оглед средната стойност на активността на всички опаковки в съответното съоръжение. В административния акт за етапа на експлоатация на НХРОА е предвидено при приемане входящ контрол на опаковките с РАО по определени категории. В акта е предвидено, че радиоактивните отпадъци се кондиционират по метода на циментирането и се опаковагг в СтБК при спазване на изискванията за качеството. Хранилището се разполага за дълбочина 35 m под повърхността на терена върху консолидирани глини. СтБК запазва функциите си на химическа бариера в продължение на хиляди години / стр.6 от акта - решение 7-7/2016 г./ В процеса на експлоатация на хранилището ще бъдат извършвани: радиационен мониторинг на площадката и наблюдаваната зона, хидрогеоложки мониторинг, сеизмичен мониторинг и метеорологичен мониторинг на площадката, радиационен контрол на мощността на еквивалентната гама лъчение на клетките на хранилището, контрол върху състоянието на опаковките и инженерните бариери на хранилището. / стр.7 от акта - решение 7-7/2016 г./ Проектът предвижда пълен контрол върху състоянието на погребаните разиоактивни отпадъци и състоянието на конструкцията на хранилището чрез системата за контрол на инфилтрацията, която е проектирана да бъде експлоатиана в продължение на 375 /стр.10 от акта/.
  В протокола на Висшия експертен екологичен съвет от 15.12.2016 г. е посочено, че в съответствие сд чл. 7 от Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст, следва да се извърши следпроектен анализ, който да се предостави на Румъния, съдържащ следните елементи : резултати от радиациониня мониторинг на повърхността и подземните води в района на въздействие на хранилището и инвентар на погребаните радиоактивни отпадъци заедно с резултатите от техния мониторинг.
  Технологията за погребване на радиоактивни отпадъци в хранилища траншеен тип представлява съвременна технология, изпробвана в практиката и реализирана в редица страни с развита ядрена енергетика /Англия, САЩ, Япония, Франция и др./ Използването на тази технология съответства на изискванията на Закона за използване на ядрената енергия за прилагане на технологии, съответстващи на международно признатия експлоатационен опит.
  Налага се извод, че обжалванато съдебно решение е съобразено с материалния закон и не са налице касационни основания за отменянето му от касационната инстанция.
  Като има предвид изложените мотиви и на основание чл.221, ал.2, предложение първо АПК, Върховният административен съд, Петчленен състав Втора колегия
  РЕШИ:


  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14020 от 15.11.2018 г. по адм.д. № 1343/2017 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение.
  Решението не подлежи на обжалване.