РЕШЕНИЕ

493
София, 12.01.2018

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на дванадесети декември две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
ТОДОР ТОДОРОВ
РОСЕН ВАСИЛЕВ
при секретар Росица Тодорова
и с участието
на прокурора Македонка Поповска
изслуша докладваното
от председателяГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
по адм. дело 11702/2016. Document Link Icon


Производство по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Образувано е по касационни жалби от Надзорния съвет/НС/ на Националната здравноосигурителна каса/НЗОК/ чрез процесуален представител юрисконсулт и от МБАЛ [фирма] [населено място], чрез процесуален представител адвокат срещу решение № 5750 от 29.08.2016г. на Административен съд София град по адм. дело № 7527/2015г. в съответните му неблагоприятни за жалбоподателите части. С него се обявява нищожността на решение № РД-НС-04-9/27.01.2015г. на Надзорния съвет на НЗОК в частта му по т. 2 и т. 3 и се отхвърля жалбата на МБАЛ [фирма] [населено място] против решение № РД-НС-04-9/27.01.2015г. на НС на НЗОК в частта му по т. 1.
В жалбата на НС на НЗОК се поддържат доводи за неправилност на решението на съда, обявяващо нищожността на решение на НС на НЗОК в частта му по т. 2 и т. 3, поради нарушение на матиралния закон и необоснованост - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК поради което се иска отмяната му.
В жалбата на МБАЛ [фирма] [населено място] се поддържат доводи за неправилност на решението в отхвърлителната част, вследствие необоснованост и нарушение на материалния закон - отменителни основания по чл. 209, т. 3 АПК, поради което се иска отмяната му.
Жалбоподателите в качеството на ответници поддържат доводи за неоснователност на касационните жалби, като становища са изложени от процесуалните им представители и в писмен вид.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на жалбите.
Върховен административен съд, шесто отделение намира касационните жалби за процесуално допустими като подадени в срока по чл. 211, ал. 1 АПК и разгледани по същество за несонователни по следните съображения:
Производството пред административния съд е образувано по жалба на изпълнителен директор и представляващ [фирма] със седалище и адрес на управление в [населено място] срещу решение № РД-НС-04-9 от 27.01.2015г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. С това решение на основание чл. 15,ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/, чл. 5, т.5 от Правилника за устройство и дейността на НЗОК и чл. 4, ал. 1 от Закона за бюджета на НЗОК за 2015г. Надзорният съвет по т. 1 Приема приложение към това решение "Правила и условията и реда за определяне и изменение на чл. 4, ал. 1, т. 1 и т.2 за използване на средства от резерва по чл. 1, ал. 1 ред1.4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2015г., по т. 2 Приема да се разпределят до 95% от средствата, получени през 2014г. на изпълнителителите на болнична медицинска помощ, при които има спешна диагностика и лечение и по т. 3 Приема да се разпределят до 90% от средствата, получени през 2014г. на изпълнителите на болнична медицинска помощ, при които няма спешна медицинска помощ. Възраженията са били за нищожност на решението, чието обявяване от съда се иска с жалбата. При изложени мотиви за наличие на правен интерес съдът е разгледал по същество жалбата която приел за частично основателна. В частта по т. 1 от обжалваното решение е прието, че същото не е нищожно тъй като с разпоредбата на чл. 4, ал. 4 от ЗБНЗОК за 2015г. изрично се предвижда, че НС на НЗОК разполага с правомощие да приеме правила за условията и реда за определяне на изменение на стойностите по ал. 1, т. 1 и 2 годишни общи стойности на разходите на всяка РЗОК и на разходите на изпълнителите на БМП. Съгласно чл. 4, ал. 1 ЗБНЗОК за 2015г. разпределението обаче следва да се извърши в рамките на приетите със закона стойности по чл. 1, ал. 2, редове 1.1.3.6, т. 1.1.3.7 и т. 1.1.3.8. Също така е прието, че решението по т. 1 е издадено от компетентен административен орган в рамките на предоставените му правомощия по чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване и чл. 4, ал. 4 от ЗБНЗОК за 2015г. При твърдения в жалбата относими към незаконосъобразността на акта, доводите за нищожност са неооснователни, поради което жалбата в тази част е отхвърлена. По отношение на решението в частите му по т. 2 и 3 е прието от съда нищожност на обжалвания акт с мотивите, че НС на НЗОК няма компетентност да намалява размера на определения със закон бюджет по чл. 1, ал. 2 редове 1.1.3.6, ред 1.1.3.7 и ред 1.1.3.8 тъй като със законова разпоредба сумите са точно определение за разходване. При тези констатации решението по т. 2 и 3 е обявено за нищожно.
Така постановеното решение е правилно.
Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 5 ЗЗО, Надзорният съвет осъществява контрол върху оперативната дейност на управителя по изпълнение на бюджета, на НРД и по дейността на НЗОК, както и върху дейността на директорите на РЗОК, включително и за изпълнение на чл. 44а. Това правомощие е предвидено и в чл. 4, ал. 4 от ЗБНЗОК за 2015г., според който НС на НЗОК приема правила за условията и реда за определяне и изменение на стойностите по ал. 1, .1 и 2 и за осъществяване на контрол и корекции по ал. 3 и правила за използване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, ред1.4 за плащане на разходи в случай на значителни отклонения от равномерното разходване на утвърдените/коригирани средства по договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ. При тези констатирани правомощия съдът правилно е приел, че липсват пороци в оспореното решение които да водят до нищожността на акта и жалбата като неоснователна правилно е отхвълрлена. Доводите за неправилност на решението в тази част са неоснователни тъй като не насочват към касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК за отмяна.
В останалата част решението също е правилно.
Съгласно разпоредбата на чл. 29 от Закона за здравното осигуряване се предвижда приемане всяка година от Народното събрание на закон за годишния бюджет на НЗОК, в който се посочват диференцираните разходи на здравно осигурителните плащания, включително за медицинските изделия, прилагани в болничната медицинска помощ и Болничната медицинска помощ - чл. 29ал. 3, т.5а и 6а. Или, тези диференцирани плащания предвидени със закон не могат да бъдат променени от НС на НЗОК по отношение на тяхната стойност за изплащане на конкретните изпълнители на болничната помощ. Няма разпоредби в ЗБНЗОК за 2015 г. съгласно които да се предвижда такова правомощие, а правното основание за издаване на решението по т. 2 и 3 в чл. 15 ЗЗО и чл. 4 от ЗБНЗОК не предвиждат такива, поради което правилно съдът е приел, че е налице порок при издаване на акта - липса на компетентност с последица нищожност на акта, която е обявена с обжалваното решение.
Наред с мотивите на съда, които се споделят от настоящата инстанция се констатира и следното: Решението на НС на НЗОК по точките 2 и 3 разпределя средства, отпуснати на НЗОКза 2014г. като в този закон също няма разпоредби, които да овластяват НС на НЗОК да намалява/променя/ диференцираните разходи за болнична помощ. При тези констатации още по малко основание има НС на НЗОК да намалява разходите за предходната година, също отпределени със закон ЗБНЗОКза 2014г., като се позовава на правно основание закон от следващата година ЗБНЗОК за 2015г., който няма за предмет и не урежда бюджета за 2014г.
При този изход на делото разноските на страните следва да останат така, както са направени от тях без присъждане на такива.
Предвид изложеното решението като правилно следва да бъде оставено в сила, поради което и на основание чл. 221, ал. 2 пр. 1 АПК ВАС шесто отделениеРЕШИ:ОСТАВЯ В СИЛА решение № 5750 от 29.08.2016г. на Административен съд София град по адм. дело № 7527/2015г
РЕШЕНИЕТО е окончателно.