ОПРЕДЕЛЕНИЕ

9648
София, 27.09.2021

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание на двадесет и седми септември две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНИКА ЧЕРНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ТОДОР ПЕТКОВ
КРАСИМИР КЪНЧЕВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяМАРИНИКА ЧЕРНЕВА
по адм. дело 9765/2021. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 73, ал. 1, изр. второ от Изборния кодекс (ИК).
Образувано е по жалба на Н. Неделчев, [населено място], Обл. Шумен, против решение № 576-МР от 23.09.2021 год. на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което по негова жалба и във връзка с предходно решение на ВАС по адм. д. № 9316/2021 година е постановено решение за отхвърляне на жалбата и потвърждаване на решение № 314-МР от 30.08.2021 год. на ОИК – Шумен, за назначаване на съставите на секционни избирателни комисии за провеждане на местен референдум на 26.09.2021 год. в [населено място], Община Шумен.
В жалбата се излагат подробни доводи за незаконосъобразност на решението на ОИК-Шумен, респ. на решението на ЦИК досежно съставите на СИК. Иска се Върховният административен съд да отмени решението на ЦИК и да върне преписката за ново произнасяне с указания за нови членове на СИК.
При осъществената служебна проверка за подведомственост на жалбата, настоящият съдебен състав намира, че същата не е подсъдна за разглеждане от Върховния административен съд по следните съображения:
С обжалваното решение № № 576-МР от 23.09.2021 год. ЦИК е постановила решение за отхвърляне на жалбата Н. Неделчев, [населено място], Обл. Шумен и потвърждаване на решение № 314-МР от 30.08.2021 год. на ОИК – Шумен за назначаване на съставите на СИК за провеждане на местен референдум на 26.09.2021 год. в [населено място], Обл. Шумен. От мотивите на визираното решение и от приложения към преписката протокол № 86 от 23.09.2021 год. от заседанието на ЦИК е видно, че производството е след отменително решение на ВАС по адм. д. № 9316/2021 година. Решението е постановено след обсъждане на жалбата, с която е сезирана комисията, съобразени са мотивите в отменителното решение на ВАС и е проведено гласуване по основното предложение, представляващо проектът за решение, предложен от члена на комисията Е. Стоянова, което от гласувалите 10 члена на комисията, всички са гласували за проекта, против вземането на решението е нямало. Постановено е решение за отхвърляне на жалбата и потвърждаване на взетото решение на ОИК-Шумен.
При тези данни настоящият съдебен състав намира, че спорът не му е подсъден.
По силата на специалната норма на чл. 73, ал. 1 от ИК решенията на районната избирателна комисия може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение. Съобразно релевантното за спора изречение второ, решението на районната избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от АПК пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната районна избирателна комисия.
Съобразно разпоредбата на чл. 98, ал. 2 АПК при обжалване по административен ред пред горестоящия административен орган, ако жалбата е отхвърлена, на оспорване пред съда подлежи първоначалният административен акт. В този смисъл е и нормата на чл. 145, ал. 2, т. 2 от АПК, според която на оспорване по съдебен ред подлежи решението на горестоящия административен орган, с който е изменен или отменен първоначалният индивидуален административен акт и въпросът е решен по същество. По аргумент от противното основание, когато първоначалният административен акт не е нито отменен, нито изменен от горестоящия административен орган, на обжалване подлежи първоначалният индивидуален административен акт, като оспорването се осъществява пред съответния административен съд. В конкретната хипотеза ЦИК е сезирана с жалба, подадена срещу решение на ОИК – Шумен, което има характер на първоначален административен акт и което не е отменено и не е изменено от страна на горестоящия административен орган. С оглед на това на обжалване по съдебен ред подлежи именно първоначалният административен акт, който в случая е решение № 314-МР от 30.08.2021 г. на ОИК – Шумен.
По изложените съображения Върховният административен съд, четвърто отделение счита, че предявената жалба от Н. Неделчев, [населено място], Обл. Шумен, против решение № 576-МР от 23.09.2021 год. на Централната избирателна комисия (ЦИК) не подлежи на разглеждане от Върховния административен съд. Жалбата следва да се изпрати по подсъдност на Административен съд - Шумен, който е компетентният съд, съобразно правилата за родовата и местната подсъдност, регламентирани в чл. 73, ал. 1 от ИК и чл. 98, ал. 2 АПК, който следва да се произнесе в тричленен съдебен състав по допустимостта и основателността на жалбата.
Воден от горното и на основание чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 135, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, Върховният административен съд, четвърто отделение


ОПРЕДЕЛИ:


ИЗПРАЩА жалбата на Н. Неделчев, [населено място], Обл. Шумен, против решение № 576-МР от 23.09.2021 год. на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което по негова жалба срещу решение № 314-МР от 30.08.2021 г. на ОИК – Шумен е постановено решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от ИК и връщане на преписката на ОИК – Шумен, за разглеждане по подсъдност на Административен съд - Шумен.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 9765/2021 год. по описа на Върховния административен съд.
Определението не подлежи на обжалване.