ОПРЕДЕЛЕНИЕ

8746
София, 20.07.2021

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ МИТКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИВАН РАДЕНКОВ
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаИВАН РАДЕНКОВ
по адм. дело 7424/2021. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 145, вр. с чл. 132, ал. 2, т. 8 от АПК, вр. с чл. 58, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК).
Образувано е по жалба на И. Калчев, от гр. София, чрез адв. К. Добрев, против решение № 468-НС от 14.07.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) с което на осн. чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 300, ал. 2 от ИК ЦИК не е обявила за народен представител от 16-ти изборен район - Пловдив и 25-ти изборен район - София, Бойко Борисов от листата на коалиция „ГЕРБ-СДС“
В жалбата се излагат съображения, че ЦИК незаконосъобразно е приела, че предвид изричната воля на заявителя, за нежеланието му да бъде избран за народен представител, искането му следва да бъде уважено. Твърди се, че в текстовете в КРБ и ИК не следва да бъдат тълкувани разширително. Сочи, че едва след като народните представителя положат клетва и встъпят в длъжностите си, тогава пълномощията на някой от новоизбраните народни представители могат да бъдат прекратени предсрочно. Иска се прогласяване на решението на ЦИК за нищожно, като постановено извън компетентността на органа или отмяната му като неоснователно и незаконосъобразно.
Централната избирателна комисия не взема отношение на жалбата. Със заявление вх. № НС-10-327/14.07.2021 г. до ЦИК Бойко Борисов е поискал да не бъде обявяван за народен представител от кандидатските листи на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в 16-ти МИР Пловдив и 25-ти МИР София.
Във връзка с така направеното искане, ЦИК е издала обжалваното решение № 468-НС от 14.07.2021 г. с което не обявява за избран за народен представител от листата коалиция „ГЕРБ-СДС“ в 16-ти изборен район - Пловдив и 25-ти изборен район - София, Бойко Борисов, в произведените избори за народни представители на 11 юли 2021 г.
При така установеното от фактическа страна настоящият тричленен състав на Върховния административен съд, четвърто отделение намира, че подадената жалба е недопустима поради липса на правен интерес от оспорването.
Съобразно общото правило на чл. 147, ал. 1 от АПК право да оспорват административния акт имат тези негови адресати, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. Важно е обстоятелството, че това засягане, по арг. от чл. 21, ал. 1 от АПК, следва да е пряко, лично и непосредствено. В настоящия случай липсва такова засягане с волеизявлението, което да рефлектира неблагоприятно в правната сфера на жалбоподателя.
В този смисъл неблагоприятно засягане е всяка правна последица от акта, състояща се в: прекратяване или ограничаване на съществуващи субективни права; създаване на нови или разширяване на съществуващи правни задължения, както и хипотезите на невъзможност за упражняване на субективни права, за които законът предвижда издаването на административния акт. Правният интерес е функционална последица от неблагоприятно засягане на правната сфера на жалбоподателя. Понятието "неблагоприятно засягане" се дефинира, като всяка правна последица от акта, състояща се в прекратяване или ограничаване на съществуващи субективни права; създаване на нови или разширяване на съществуващи правни задължения. Такива правни последици в статута на жалбоподателя, оспореното решение не създава.
Освен това жалбоподателят не е пряк адресат на обжалваното решение на ЦИК, поради което няма законово защитен правен интерес от обжалването му. Липсата на законово защитен правен интерес от обжалване обуславя процесуална недопустимост на подадената жалба на основание чл.159, т. 4 АПК, поради което следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство подлежи на прекратяване.
Дори да се предположи, че жалбоподателят има някакъв правен интерес от обжалване, то той не би могъл да получи съдебна защита, тъй като с Решение № 474-НС/15.07.2021г., ЦИК е обявила избраните за народни представители в 46-то Народно събрание по изборни райони и кандидатни листи. Оспорването на това решение е извън компетентността на ВАС по аргумент на чл.304 от ИК.
Предвид на изложеното и на осн. чл. 159, т. 4 от АПК, Върховният административен съд, четвърто отделение


ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И. Калчев против решение № 468-НС от 14.07.2021 г. на Централната избирателна комисия.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 7424/2021 г. , по описа на Върховния административен съд, четвърто отделение.
Определението не подлежи на обжалване.