РЕШЕНИЕ

6987
София, 10.05.2019

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на осми април две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА
ЮЛИЯ КОВАЧЕВА
при секретар Мадлен Дукова
и с участието
на прокурора Динка Коларска
изслуша докладваното
от съдиятаЮЛИЯ КОВАЧЕВА
по адм. дело 14002/2017. Document Link Icon


Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по касационна жалба на кмета на община Стара Загора против решение № 279 от 31.10.2017 г. по адм. дело № 402/2017 г. на Административен съд – Стара Загора.
С обжалваното решение Административен съд – Стара Загора е отменил решение № 10-23-29/18.07.2017 г. на кмета на община Стара Загора, с което е отказан достъп до обществена информация по заявление рег. № 10-21-29/22.06.2017 г. на Сдружение с нестопанска цел „Запазете Бедечка“ гр.Стара Загора.
Касационният жалбоподател поддържа, че обжалваното решение е постановено при неправилно приложение на материалния закон и необоснованост – касационни основания за отмяната му по чл. 209, т. 3 АПК. Излага доводи, че съдът неправилно е приел, че за кмета на община Стара Загора е възникнало задължение да предостави информация във вида и съдържанието, поискани от заявителя, т.к. създаването на информация и обработването й по начин и критерии, заявени и определени със заявление на граждани и/или организации не е дейност и функция на задължения субект и надхвърля целите на Закона за достъп до обществена информация. Твърди, че исканите финансови отчети и справки за проведения местен референдум не са били приети и одобрени по реда на Закона за публичните финанси към момента на сезиране на органа със заявлението за достъп до обществена информация, както и не са били създадени във формата, поискана от заявителя. При тези доводи, подробно развити в касационната жалба претендира отмяна на решението на административния съд.
Ответникът по касационната жалба - Сдружение с нестопанска цел „Запазете Бедечка“ гр.Стара Загора, чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на касационната жалба. Поддържа, че решението е правилно и обосновано, поради което счита, че следва да се остави в сила.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд, състав на пето отделение, намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в законния срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е неоснователна, по следните съображения:
Административният съд е установил точно релевантните фактически обстоятелства и след подробен и обективен анализ на приложимата нормативна уредба и данните по делото е достигнал до правно издържани изводи.
Съдът е установил от фактическа страна, че Сдружение с нестопанска цел "Запазете Бедечка" гр. Стара Загора е подало заявление за достъп до обществена информация вх.№ 10-21-29/22.06.2017 г. до кмета на община Стара Загора, с искане да му бъде предоставена информация относно "всички разходи, направени във връзка с проведения на 18.06.2017 г. местен референдум с въпрос "Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал "Бедечка" по реда на Закона за общинската собственост и ЗУТ (...). На територията на отчуждените имоти да се изгради ли парк за сметка на бюджета или активите на Община Стара Загора." Сдружението е поискало информацията под формата на справка за всички извършени разходи за материали, услуги и възнаграждения по отделни пера - за рекламни материали във връзка с разяснителна кампания, възнаграждения на избирателни комисии, други договори или други разходи, която информация да им бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид, както и да получи копия на сключените договори във връзка с провеждането на референдума.
С обжалваното пред административния съд решение № 10-23-29 от 18.07.2017 г., кметът на Община Стара Загора е постановил отказ да се предостави достъп до търсената информацията, по съображения, че нито за община Стара Загора, нито за орган от общинската администрация съществува законово задължение за създаване и съхраняване на информацията в претендираните от заявителя конкретни параметри за съдържанието на справката. С оглед правилото на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ е изтъкнал, че задължение за предоставяне е налице по отношение на тази информация, която вече е създадена и се съхранява, а заявената информация не е такава. Посочил е, че спрямо част от информацията са налице условията на чл. 12, ал. 4 вр. с ал. 2 от ЗДОИ и е посочил актовете, където се съдържа тази информация - решение № 927/25.05.2017 г. Общински съвет Стара Загора, с което е приета план-сметка за разходите за местен референдум и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора и решение на Централната избирателна комисия по определяне възнагражденията на избирателните комисии по произвеждане на местния референдум. Решението на задължения субект е основано от правна страна с разпоредбите на чл. 28, ал. 1 и 3 от ЗДОИ.
Правилно и обосновано съдът е приел, че информацията относно извършените разходи във връзка с организационно-техническо обезпечаване на местния референдум, проведен на 18.06.2017 г. в община Стара Загора е създадена в кръга на компетентност на кмета и общинската администрация на Общината. В тази връзка съдът коректно се е позовал на разпоредбата на чл. 33, ал. 1 и 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), в която е уредено правомощието на общинския съвет да одобри в решението си за произвеждане на местен референдум и разходите за организирането и финансирането от общинския бюджет за тази цел, а кметът и общинската администрация да осъществяват организационно - техническата подготовка на местния референдум. Същата включва дейности по изготвяне, обявяване, изменение на избирателните списъци, осигуряване /отпечатване/ на изборни книжа /бюлетини, пликове, образци на протоколи/, осигуряване на кутии и др. материали, кабини за тайно гласуване, отпечатване на информационен лист, дейности по предлагане състава на съответните комисии, осигуряване на помещения, финансирани от общинския бюджет – арг. чл. 34, ал. 2 и 35 ЗПУГДВМС. Следователно, както аргументирано е приел съдът, информацията за разходите, направени от общинския бюджет във връзка с осъществена от кмета и общинската администрация на Община Стара Загора подготовка на местния референдум, проведен на 18.06.2017 г., е създадена и съхранявана в община Стара Загора. Информацията е относно разходи при и по повод изпълнението на правомощията на кмета и общинската администрация във връзка с референдума, поради което съдът обосновано е посочил, че заявената информация има характер на служебна по смисъла на чл. 11 ЗДОИ. Правилно съдът е отхвърлил като неоснователно възражението на задължения субект, релевирано повторно в касационната жалба, че няма задължение да я предостави във вида, поискан от заявителя, доколкото не е създадена и съхранявана в такъв формат в общинската администрация. Обобщаването на данни относно направените разходи за материали, услуги, възнаграждения и др., свързани с провеждането на референдума не представлява създаването на качествено нов по съдържание документ като носител на информация, поради което следва да се сподели изводът на съда за неоснователност на този довод на жалбоподателя. Наведените в касационната жалба доводи във връзка с липсата на задължение за органа да обработи информацията и я предостави по начина, поискан от сдружението, са насочени към съществото на спорния предмет, същите са обсъждани от решаващия съд и мотивирано за приети за неоснователни. В съответствие с данните по делото е и заключението на съда, че информацията за референдума, която е публикувана преди издаването на обжалвания отказ, е непълна и не дава отговор на поставените въпроси за разходите по провеждането му. Последвалата публикация, на която се позовава задълженият субект, не обуславя различен извод относно незаконосъобразността на отказа и всъщност е индиция, че не е имало пречка да бъде предоставена на заявителя, както точно е отбелязал съдът. Възражението, че към момента на сезиране на задължения субект, информацията все още не е била обобщена, предвид краткия срок от провеждане на референдума до подаване на заявлението, е релевантно към възможността да се удължи срокът за отговор, но не и към законността на постановения отказ. На следващо място, съдът е отчел коректно това обстоятелство, като е дал указания на административния орган в тази насока при новото произнасяне да прецени осигурен ли е в пълнота поискания достъп с публикуваната на 04.09.2017 г. информация относно направените разход. Приемането на финансовите отчети и справки, които община Стара Загора е длъжна да състави по реда на Закона публичните финанси, също е ирелевантно към спорния предмет, както вярно е приел административният съд.
Предвид изложеното, обжалваното решение е правилно, не са налице сочените касационни основания за отмяната му, поради което следва да се остави в сила.
С оглед изхода на спора, община Стара Загора следва да заплати на ответника по касация Сдружение с нестопанска цел „Запазете Бедечка“ сумата 300лв., разноски за адвокатско възнаграждение за касационната инстанция.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, Върховният административен съд, пето отделение,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 279 от 31.10.2017 г. по адм. дело № 402/2017 г. на Административен съд – Стара Загора.
ОСЪЖДА община Стара Загора да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Запазете Бедечка“ сумата 300лв., разноски пред касационната инстанция.
Решението не подлежи на обжалване.