ОПРЕДЕЛЕНИЕ

7876
София, 29.06.2015

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяДИАНА ДОБРЕВА
по адм. дело 7384/2015. Document Link Icon


Производството е по чл. 229 и сл. от АПК.
Образувано е по частна жалба на Екологично сдружение "Д." против протоколно определение от 12.03.2015 г., постановено по адм. дело № 233/2015 г. по описа на Административен съд София - град, с което поради липса на правен интерес е оставена без разглеждане жалбата на сдружението срещу решение № 45-Н2-ИО-АО от 17.12.2014 г., с което изпълнителният директор на ИАОС е издал на основание чл. 120, ал. 1 във връзка с чл. 117, ал. 2 от ЗООС комплексно разрешително № 45-Н2/2014 г. на [фирма], а производството по делото е прекратено. Иска се отмяна на съдебния акт като незаконосъобразен.
Ответниците - изпълнителен директор на ИАОС и [фирма] оспорват частната жалба и считат прекратителното определение за правилно.
Настоящата инстанция намира жалбата за процесуално допустима, а по същество за основателна.
Съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗООС заинтересованите лица могат да обжалват решението на издаване, отказ, изменение, актуализиране или отмяна на комплексно разрешително по реда на АПК в 14 дневен срок от оповестяването му по реда на ал.1 от цитираната разпоредба. Анализът на съдържанието й води до извод, че активно легитимирани субекти са и други лица извън заявителя.
В случая жалба срещу процесното решение е подадена от ЕС "Д.", за което не се спори, че е неправителствена организация, регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ. Не се оспорва и това, че съгласно предмета и целите на дейност на сдружението то е екологична организация, работеща за опазването на околната среда. При това положение неправилно е прието от АССГ, че обстоятелството, че този жалбоподател е регистриран като ЮЛ в частна, а не в обществена полза, препятства упражняването на правото му на жалба поради липса на правен интерес. Касае се за административен акт, издаден по реда и условията на ЗООС. Затова, предвид разпоредбите на § 1, т. 24 и т. 25 от закона и на чл. 2, т. 5 от Орхуската конвенция, след като сдружението отговаря на дефиницията за "засегната общественост", то няма създадена от закона процесуална пречка, която да обосновава недопустимост на подадената съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗООС жалба.
Предвид изложеното процесното определение следва да се отмени, а делото да се върне на АССГ за разглеждане на жалбата на Екологично сдружение "Д." заедно с жалбите на Екологично сдружение "За Земята" и П. П. Троянски.
Така мотивиран, съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ протоколно определение от 12.03.2015 г., постановено по адм. дело № 233/2015 г. по описа на Административен съд София - град, в частта му, с която е оставена без разглеждане жалбата на Екологично сдружение "Д.", а производството е прекратено спрямо този жалбоподател.
ВРЪЩА делото на АССГ за разглеждане по същество на жалбата, подадена от Екологично сдружение "Д.".
Определението е окончателно.

Особено мнение: