РЕШЕНИЕ

11495
София, 11.11.2021

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на единадесети октомври две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
СИБИЛА СИМЕОНОВА
ДОБРОМИР АНДРЕЕВ
при секретар Мариана Салджиева
и с участието
на прокурора Даниела Божкова
изслуша докладваното
от съдиятаДОБРОМИР АНДРЕЕВ
по адм. дело 7650/2021. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 76, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
С решение № 278 от 01.04.2021 г. по административно дело № 984/2020 г. Административен съд - Пазарджик е: 1) отменил решение № РС-371-20-087 от 29.07.2020 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ, Комисията) в частта му, с която на основание чл. 74 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 171 и чл. 81, ал. 1 и ал. 2 и чл. 73 от същия закон е установен конфликт на интереси по отношение на К. Холянов, в качеството му на кмет на Община Ракитово, за това че е подписал платежни нареждания от 13.05.2019 г., 19.07.2019 г. и 22.11.2019 г. в частен интерес на свързаното с него лице по смисъла на § 1 т. 15, б "а" от ДР на ЗПКОНПИ Щ. Холянов, в нарушение на разпоредбата на чл. 58, изр. 1 пр.4 от ЗПКОНПИ, наложена му е глоба в размер на 5 000 лева и е постановено отнемане в полза на Община Ракитово сума в размер на 289, 90 лв., представляваща дневни възнаграждения за 13.05.2019, 19.07.2019 г. и 22.07.2019 г., получени от деянието, породило конфликт на интереси на основание чл. 81, ал. 1 от ЗПКОНПИ, както и е отнета в полза на държавата от К. Холянов сума в размер на 37 157, 97 лева, представляваща материална облага, реализирана от свързаното с К. Холянов лице - Щ. Холянов; 2) отхвърлил жалбата срещу Решение № РС-371-20-087/29.07.2020 г. на КПКОНПИ в останалата обжалвана част като неоснователна; 3) осъдил Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество да заплати на К. Холянов сумата от 1876, 19 лв. /хиляда осемстотин седемдесет и шест лева и 19 ст. / разноски.
Срещу така постановеното решение са подадени касационни жалби както от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, така и от К. Холянов, от първия касатор в частта, с която е отменено решение № РС-371-20-087 от 29.07.2020 г. на КПКОНПИ, а от втората - в частта, с която е отхвърлена жалбата му срещу решение № РС-371-20-087 от 29.07.2020 г. в останалата му част.
Касационният жалбоподател Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, действаща чрез процесуалния представител старши юрисконсулт Гангалов, счита за неправилно съдебното решение в частта, с която е отменено решение № РС-371-20-087 от 29.07.2020 г. на КПКОНПИ, в частта, с която е установен конфликт на интереси по отношение на К. Холянов, в качеството му на кмет на Община Ракитово, за това че е подписал платежни нареждания от 13.05.2019 г., 19.07.2019 г. и 22.11.2019 г. в частен интерес на свързаното с него лице по смисъла на § 1 т. 15, б "а" от ДР на ЗПКОНПИ Щ. Холянов, в нарушение на разпоредбата на чл. 58, изр. 1 пр.4 от ЗПКОНПИ, наложена му е глоба в размер на 5 000 лева и е постановено отнемане в полза на Община Ракитово сума в размер на 289, 90 лв., представляваща дневни възнаграждения за 13.05.2019, 19.07.2019 г. и 22.07.2019 г., получени от деянието, породило конфликт на интереси на основание чл. 81, ал. 1 от ЗПКОНПИ, както и е отнета в полза на държавата от К. Холянов сума в размер на 37 157, 97 лева, представляваща материална облага, реализирана от свързаното с К. Холянов лице - Щ. Холянов. Излага твърдения и доводи за нарушение на материалния закон и необоснованост - отменителни основания по чл. 209, т. 3, предл. 1 и 3 от АПК. Моли съда да отмени съдебното решение в обжалваната от КПКОНПИ част и да остави в сила решение № РС-371-20-087 от 29.07.2020 г. на КПКОНПИ в цялост. В съдебно заседание поддържа касационната жалба. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция. При условията на евентуалност прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на К. Холянов.
Касационният жалбоподател К. Холянов в 2 броя касационни жалби, подадени чрез пълномощниците адвокат Антонов и адвокат Александрова, счита решението в обжалваната от него част, с която съдът е отхвърлил частично подадената от него жалба срещу процесното решение на КПКОНПИ, за неправилно, постановено в нарушение на материалния закон, при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необосновано - отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Моли съда да отмени решението в обжалваната от него част, с която е отхвърлена частично жалбата му срещу решение № РС-371-20-087 от 29.07.2020 г. на КПКОНПИ, както и да остави в сила съдебното решение в частта му, с която е уважена. В качеството на ответник по касационната жалба на КПКОНПИ, в писмен отговор излага становище за нейната неоснователност, счита решението в обжалваната от Комисията част за правилно и моли съда да я остави без уважение. В съдебно заседание се представлява от пълномощника адв. Антонов, поддържа подадената от него касационна жалба. Претендира присъждане на разноски за касационната инстанция.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за допустимост на касационните жалби, като счита, че подадената от КПКОНПИ касационна жалба е основателна, а касационната жалба на К. Холянов е неоснователна и предлага атакуваното с тях съдебно решение да бъде отменено в частта, с която е отменен процесния административен акт и жалбата срещу него да бъде отхвърлена в тази част, а в потвърдителната част същото да бъде оставено в сила.
Върховният административен съд (ВАС), шесто отделение намира касационните жалби за процесуално допустими като подадени в срок, от надлежни страни - участници в първоинстанционното производство и срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване.
Като разгледа касационните жалби на посочените в тях основания и извърши служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон съгласно чл. 218, ал. 2 от АПК, настоящият съдебен състав намира същите за неоснователни.
Решение № РС-371-20-087 от 29.07.2020 г. на КПКОНПИ е издадено на основание чл. 74 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 171 и чл. 81, ал. 1 и ал. 2 и чл. 73 от ЗПКОНПИ. С това решение на Комисията е:
1. установен конфликт на интереси по отношение на К. Холянов, в качеството му на кмет Община Ракитово и лице, заемащо висша публична длъжност, за това, че е подписал платежни нареждания от 13.05.2019 г., 19.07.2019 г. и 22.11.2019 г. в частен интерес на свързаното с него лице по смисъла на § 1 т. 15, б "а" от ДР на ЗПКОНПИ Щ. Холянов, в нарушение на разпоредбата на чл. 58, изр. 1 пр.4 от ЗПКОНПИ;
2. Наложена е глоба в размер на 5000 лв. на К. Холянов, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗПКОНПИ за осъществен конфликт на интереси по чл. 52 от ЗПКОНПИ за извършено нарушение на чл. 58, изр.1, пр.4 от ЗПКОНПИ;
3. Установен е конфликт на интереси по отношение на К. Холянов за това, че е подписал допълнително споразумение от 28.12.2018 г. към договор № 26-368/05.05.2017 г. в частен интерес на свързаното с него лице по смисъла на § 1 т. 15, б "а" от ДР на ЗПКОНПИ Щ. Холянов, в нарушение на разпоредбата на чл. 58, изр. 2 пр.1 от ЗПКОНПИ;
4. Наложена е глоба в размер на 5000 лв. на К. Холянов, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗКОНПИ за осъществен конфликт на интереси по чл. 52 от ЗПКОНПИ за извършено нарушение на чл. 58 изр.2, пр.1 от ЗПКОНПИ;
5. Отнета е в полза на Община Ракитово от К. Холянов сума в размер на 289, 90 лв. представляваща дневни възнаграждения за 13.05.2019, 19.07.2019 г. и 22.07.2019 г., получени от деянието, породило конфликт на интереси на основание чл. 81, ал. 1 от ЗПКОНПИ;
6. Отнета е в полза на държавата от К. Холянов сума в размер на 37 157, 97 лева, представляваща материална облага, реализирана от свързаното с К. Холянов лице - Щ. Холянов.
С необжалваната пред първоинстанционния съд част на решението е постановено, че не се установява конфликт на интереси по отношение на К. Холянов, в качеството му на кмет на община Ракитово и лице, заемало публична длъжност по см. на чл. 3, т. 8 от ЗПУКИ(отм.), респ. лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ, във връзка с подписването на договор № 26-842/30.11.2017 г., допълнително споразумение от 27.03.2018 г. към този договор, платежни нареждания от 18.07.2017 г., 24.08.2017 г. и 31.10.2017 г. , договори за дарение с рег. № 26-525/06.07.2017 г., рег. № 26-389/01.07.2019 г. и рег. № 26-468/02.07.2019 г. на община Ракитово, внасяне на предложение с изх. № 61-00-159/17.12.2019 г. на община Ракитово, Заповед № РД-25-684/15.06.2020 г. и договор № 26-275/12.04.2019 г., поради липса на частен интерес. Производството по сигнал с рег. № ЦУ01/С-371/12.06.2020 г. на КПКОНПИ срещу К. Холянов в останалата му част е прекратено
Първоинстанционният съд, т.е. инстанцията по съществото на спора, пред която е можело да се установяват юридически и доказателствени факти от значение за законосъобразността на оспорения административен акт, е установил, че в КПКОНПИ е получен сигнал с per. № ЦУ01/С-371/12.06.2020 г., с приложени към него писмени доказателства, обединен със сигнали с рег. № ЦУ01/9474/15.06.2020 г. и № ЦУ01/С-385/22.06.2020 г. на КПКОНПИ(в процесното решение на КПКОНПИ и в съдебното решение годината е неправилно посочена като 2019 г.), срещу К. Холянов - кмет на Община Ракитово. В сигнала се съдържат твърдения за това, че през 2016 г. Община Ракитово е сключила договор за доставка на горива и смазочни материали чрез "пряко договаряне" с дружеството "Петро 2016" ЕООД, чийто управител П. Михайлов издал банково пълномощно на Щ. Холянов, син на К. Холянов, с което го упълномощава да се разпорежда самостоятелно и без ограничения с парите в сметката на дружеството. В сигнала са изложени и други твърдения, свързани с ползването на дървесина на територията на общината, нарушения, свързани с неизпълнение на указания на ДНСК за премахване на незаконно строителство, таен търг за продажба на дървесина, нарушения, свързани с провеждане на обществена поръчка "Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на територията на гр. Ракитово, община Ракитово" и др. Установено е, че в подадена декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ (отм.) от 17.11.2015., К. Холянов е декларирал наличие на частен интерес към дейността на свързани с него лица по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ (отм.) "Кос Хол" ЕООД и ЕТ "Кос Хол - К. Холянов“. С декларация по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ (отм.) от 07.12.2015 г. К. Холянов е декларирал, че ЕТ "Кос Хол - К. Холянов" е заличен в Търговския регистър и че няма участие и не е управител на "Кос Хол" ЕООД. С декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ от 12.12.2019 г. К. Холянов е декларирал, че не заема друга длъжност и не извършва дейност, която съгласно Конституцията или друг специален закон е несъвместима с положението му на лице, заемащо висша публична длъжност. От направена справка в НБД "Население" се установява, че К. Холянов е баща на Щ. Холянов и Г. Холянов, К. Холянова е съпруга на Щ. Холянов, а Ц. Холянова е съпруга на К. Холянов, както и, че не се намира в роднински връзки с К. Чакалов, П. Михайлов, С. Адамов и А. Кожухаров. От извършена справка в Търговския регистър е установено, че К. Холянов е бил управител и съсобственик на капитала на "Кос Хол" ООД от 18.05.2010 г. до 17.11.2015 г., когато дружеството е трансформирано в ЕООД и Холянов е прехвърлил дружествения си дял на Ц. Холянова, която към датата на издаване на процесното решение е управител и собственик на капитала на дружеството (допуснатата от адм. орган неточност при възприемането на тези обстоятелства не е съществена). От данните в Търговския регистър е установено, че управител и едноличен собственик, на капитала на "Хол-Лес" ЕООД е Щ. Холянов, както и, че управител и едноличен собственик на капитала на "Кос Хол-1" ЕООД е Г. Холянов. От извършена справка в Търговския регистър е установено че "Петро 2016" ЕООД е регистрирано на 29.02.2016 г., като от учредяването му до 21.02.2020 г. управител и едноличен собственик на капитала е П. Михайлов, след която дата управител и едноличен собственик на капитала е С. Адамов. От регистъра на сключените трудови договори към НОИ е установено, че от 16.02.2015 г. до 05.04.2016 г. П. Михайлов е бил в трудово правоотношение с "Хол-Лес" ЕООД, а от 29.03.2017 г. до 10.04.2017 г. и от 10.01.2018 г. до издаването на оспорения административен акт С. Адамов е в трудови правоотношения с "Кали-85" ЕООД.
С Решение № РД-25-257 от 10.03.2016 г., К. Холянов, в качеството му на кмет на Община Ракитово и възложител на обществени поръчки е открил процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на горива и консумативи за МПС, обслужващи нуждите на Община Ракитово, изразяващи се в следното: "Доставка на дизелово гориво, бензин, моторни масла, спирачна течност, антифриз, течност за чистачки и грес" с възложител Община Ракитово" със срок на доставката - 4 години. На 29.02.2016 г. е сключен Договор за борсово представителство № 004-02 между "Петро 2016" ЕООД като доверител и "Финанс Консулт 4 сезона" ЕООД като довереник, по силата на който доверителят възлага, а довереникът приема да сключва на "Българска стокова борса" АД чрез оторизиран свой брокер от свое име и за сметка на доверителя сделки по покупко-продажба на стоки, посочени от доверителя. На 08.03.2016 г. е сключен Договор за борсово представителство № 26-164/08.03.2016 г. между Община Ракитово като доверител и „Петрол Пловдив" ООД като довереник, по силата на който доверителят възлага, а довереникът приема да сключва на "Българска стокова борса" АД чрез оторизиран свой брокер от свое име и за сметка на доверителя сделки по покупко-продажба на стоки, посочени от доверителя. На 06.04.2016 г. бил сключен договор за наем между "Хол-Лес" ЕООД като наемодател и "Петро 2016" ЕООД като наемател, по силата на който наемодателят предоставил на наемателя за временно ползване клетки от хоризонтален двустенен четирисекционен V-30 съд от модулна станция за светли горива с резервоари, заедно с нивомерна система и ЕСФП и колонка към тях модел SK 7002/4/2/4 със срок на действие до 15.04.2020 г., но прекратен на 29.01.2020 г. На 08.04.2016 г. е сключен борсов договор № 2328/08.04.2016 г. за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членовете на [фирма] между Община Ракитово, представлявана от кмета К. Холянов и "Петро 2016" ЕООД, представлявано от П. Михайлов - управител за закупуване на автомобилен бензин А95Н, дизелово моторно гориво и гориво-смазочни материали на обща стойност с ДДС 432 200 лв. за срок от 4 години, считано от 01.06.2016 година. С допълнително споразумение, началната дата на действие на договора е променена на 19.04.2016 г. На 05.05.2017 г. е сключен договор № 26-368/05.05.2017 г. между Община Ракитово, представлявана от Кмета на общината К. Холянов, от една страна, и "Петро 2016" ЕООД, от друга, по силата на който на посоченото търговско дружество се възлага срещу възнаграждение да извърши "Сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина в териториалния обхват на дейност на Община Ракитово". На 20.06.2018 г. П. Михайлов, в качеството си на управител на "Петро 2016" ЕООД, упълномощил с банково пълномощно сина на К. Холянов - Щ. Холянов да извършва разпоредителни действия със средствата от сметките на дружеството "самостоятелно, без ограничение". На 28.12.2018 е сключено допълнително споразумение към договор № 26-368/05.05.2017 г., с което е удължен срокът на действието му до 31.12.2019 г. С платежни нареждания от 13.05.2019 г., от 19.07.2019 г. и 22.11.2019 г., подписани от кмета К. Холянов заплатила на "Петро 2016" ЕООД сумата от 37 157, 97 лв., във връзка с изпълнението на договорните си задължения с посоченото дружество по сключения договор № 2328/08.04.2016 г..
По делото са постъпили 2 бр. удостоверения - № 08-00-124/ 20.10.2020 г. от Община Ракитово, съгласно което в общината не е постъпвало пълномощно, издадено от "Петро 2016" ЕООД в полза на Щ. Холянов и удостоверение № 08-00-123/20.10.2020 г., от което се установява, че описаните в него и извършени в полза на "Петро 2016" ЕООД плащания, са разрешени и при спазване на разписаните процедури. Разпитан е свидетелят В. Натов, от чиито показания съдът е установил, че отношенията между К. Холянов и сина му Щ. Холянов са влошени по повод на спорове за наследство и Щ. е сърдит на баща си, както и че в града се говорело, че "Петро 2016" ЕООД е дружество, контролирано от Щ. Холянов. Съдът е кредитирал показанията, като е приел същите за подробни, логични и последователни и е взел предвид липсата на родствена връзка или служебна зависимост от жалбоподателя. Изготвена е съдебно-счетоводна експертиза (лист 867-890), съгласно която се установява, че при извършена проверка в счетоводната документация на "Петро 2016" ЕООД не се констатират изплащани суми от дружеството в полза на Щ. Холянов за периода 20.06.2018г. - 29.07.2020 г. и не се констатират и осчетоводени вземания или задължения на "Петро 2016" ЕООД по отношение на Щ. Холянов за този период. Приложено е и изискано от съда извлечение от движението по банкова сметка на "Петро 2016" ЕООД в Райфайзенбанк АД, в периода 20.06.2018-29.07.2020 г. във връзка с което е изготвена и приета допълнителна съдебно-счетоводна експертиза (лист 1064), от заключението по която се установява, че изтеглените от Щ. Холянов от банковата сметка на дружеството за периода 20.06.2018(дата на пълномощното) до 29.07.2020 г.(датата на оспореното решение на КПКОНПИ) суми са постъпили в касата на дружеството, осчетоводени са като касова наличност по дебита на сметка 501-каса, отчетени са/осчетоводени въз основата на ПКО и банкови извлечения и няма изтеглени от Щ. Холянов суми за периода, които да не са осчетоводени по сметка 501- каса.
С оспореното в настоящото касационно производство съдебно решение Административен съд - Пазарджик е приел, че решението на Комисията, в частта му, с която по отношение на К. Холянов е установен конфликт на интереси за това, че в качеството му на кмет на Община Ракитово е подписал платежни нареждания от 13.05.2019 г., 19.07.2019 г. и 22.11.2019 г. в частен интерес на свързаното с него лице по смисъла на § 1 т. 15, б "а" от ДР на ЗКОНПИ Щ. Холянов, е незаконосъобразно като постановено в противоречие с материалния закон и следва да бъде отменено. Според съда деянието не представлява нарушение на чл. 58, изр. 1, предл. 4 от ЗПКОНПИ. Съдът е посочил, че за съставомерността на деянието не е нужно облагата по см. на чл. 54 от ЗПКОНПИ да е постигната и в този смисъл е ирелевантно по делото дали Щ. Холянов се е облагодетелствал от възможността да тегли средства от сметката на "Петро 2016" ЕООД, както и дали е внесъл впоследствие изтеглените с пълномощното средства на касата на дружеството. От друга страна, съдът не е възприел тезата на административния орган, че с издаването на процесните три броя платежни нареждания Холянов е издал или постановил "акт" в частен интерес, по смисъла на чл. 58, изр. първо, предл. четвърто (неправилно посочен като чл. 58 изр. 2) от ЗПКОНПИ. Първостепенният съд е приел, че понятието "акт" се отнася само за юридически актове, а не и за фактическо действие, каквото представлява разпореждането с парични средства, собственост на общината. Посочено е, че разпореждането е осъществено въз основа на различно правно основание сключен договор № 2328/08.04.2016 г., за което ЗПКОНПИ не е установила конфликт на интереси, извън случаите уредени в специалната забранителна разпоредба на чл. 59, ал. 1 от закона, която не може да бъде тълкувана разширително, а и адм. орган не посочил такова в процесното решение.
По отношение на нарушението по чл. 58 изр. 2 пр. 1 от ЗПКОНПИ съдът е приел, че със сключването на допълнително споразумение към договор № 26-368/05.05.2017 г., между Община Ракитово, действаща чрез кмета и "Петро 2016" ЕООД, по взаимно съгласие са изменили съдържанието на обвързващото ги облигационно правоотношение, като са удължили действието на договора до 31.12.2019 г. Споразуманието е подписано на 28.12.2018 г.- т.е. след упълномощаването на свързаното по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на ЗПКОНПИ с кмета лице Щ. Холянов да се разпорежда „самостоятелно и без ограничение“ със сметките на "Петро 2016" ЕООД. Първоинстанционният е обосновал извод, че досежно това нарушение правилно е установен частен интерес по смисъла на чл. 53 от ЗПКОНПИ за Щ. Холянов, изразяващ се във възможността последния да придобие доходи, реализирани от дружеството, във връзка с изпълнение на договора, като е без значение дали тези доходи са реално придобити. Първата инстанция по спора е преценила, че неправилно от страна на административния орган е интерпретирана облагата като нематериална облага, изразяваща се в помощ и подкрепа, но същевременно съдът е посочил, че тъй като в мотивите на решението е взета предвид възможността пълномощника да получи доход в пари вследствие на продължаване на договора, поради което правото на защита на жалбоподателя не е нарушено. С оглед изложените съображения съдът е приел, че състава на нарушението по чл. 58, изр. 2 пр.1 от ЗПКОНПИ е осъществен.
Решението е валидно, допустимо и правилно.
Както правилно е посочил и съдът, административният акт е издаден от компетентен орган - КПКОНПИ, в рамките на предоставените правомощия на комисията и в законоустановената форма. Не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, които да са от категорията на съществените. Решението на КПКОНПИ е взето при наличие на изискуемия кворум и мнозинство. На проверяваното лице е дадена пълноценна възможност да участва в процеса, да се запознае с всички събрани доказателства, да вземе аргументирано становище и да защити правата си. Оспореният пред първоинстанционния съд административен акт е мотивиран с фактическите и правни основания за издаването му. Съдът е съобразил приложимите правни норми на ЗПКОНПИ и ЗПУКИ (отм.) за установяване конфликт на интереси.
Безспорно е между страните по делото и от представените доказателства е установено, че К. Холянов е заемал през относимия период и към момента заема длъжността кмет на Община Ракитово за мандат 2015 г. – 2019 г. и мандат 2019 г. – 2023 г. В качеството си на кмет на община той е лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ. Безспорно е и обстоятелството, че синът му Щ. Холянов е свързано с касатора К. Холянов лице по смисъла на § 1 т. 15, б, "а" от ДР на ЗПКОНПИ. Спорът по делото в това отношение се концентрира върху въпроса за осъществяването на предпоставките на чл. 58, изречение първо, предл. четвърто и чл. 58 изречение второ, предложение първо от ЗПКОНПИ.
Разпоредбата на чл. 52 от ЗПКОНПИ дефинира понятието "конфликт на интереси" по смисъла на закона като съществуващ частен интерес за лицето, заемащо висша публична длъжност, който интерес може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. "Частен", съгласно чл. 53 от ЗПКОНПИ, е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо висша публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.
Фактическият състав на конфликта на интереси по чл. 52 от ЗПКОНПИ предполага кумулативно наличие на три предпоставки: 1) лице, което заема висша публична длъжност; 2) частен интерес на това лице и 3) възможност този частен интерес да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията по служба на лицето, заемащо висшата публична длъжност.
По нарушението на чл. 58, изр. 1, пр. 4 от ЗПКОНПИ:
Съгласно съдебната практика по прилагането на чл. 8 от ЗПУКИ (отм.), възпроизведен в действащия чл. 58 от ЗПКОНПИ, в понятието "акт" по смисъла на нормата следва да се влага максимално широко съдържание, доколкото адресати на забраната по чл. 58 от ЗПКОНПИ/чл. 8 от ЗПУКИ са всички категории висши/публични длъжности по чл. 6 от ЗПКОНПИ/чл. 3 от ЗПУКИ със специфичните им правомощия, като приложното поле на нормата не е ограничено единствено до административните актове. Настоящият съдебен състав не възприема тезата, застъпена в цитираното от касатора КПКОНПИ решение № 6783 от 20.05.2014 г. по адм. д. № 656/2014 г., VІІ отд. на ВАС, че платежното нареждане попада в приложното поле на понятието „акт“. Както правилно е посочил Административен съд – Пазарджик разходването на публични средства е изведено от законодателя в отделна разпоредба на чл. 59 от ЗПКОНПИ. Разходването на бюджетни средства е управленски акт, който е в изпълнение на властнически правомощия и е последният акт от сложен фактически състав, включващ множество юридически факти - заявка, одобрение на заявката, предварителен контрол и т.н. Съдебната практика на ВАС вече е имала възможността да посочи, че подписването на различни финансово-счетоводни документи, включително преводни/платежни нареждания, се включва в термина „разходване“ по смисъла на чл. 9, ал. 1, предл. 2 от ЗПУКИ ( идентичен с чл. 59, ал. 1, предл. 2 ЗПКОНПИ). Общото между тези документи е, че в резултат на съответния управленски акт се осъществява трансфер на общински средства от сметката на съответната община към сметката на държавно учреждение, търговско дружество, едноличен орган и т.н., като за да е осъществено разходване, т.е. плащане на бюджетни средства, следва да е налице определено основание. Подписването на преводно нареждане осъществява хипотезата на чл. 9, ал. 1, предл. 2 от ЗПУКИ/ чл. 59, ал. 1, предл. 2 от ЗПКОНПИ. /така решение № 10930 от 18.09.2017 г. по адм. д. № 9872/2016 г., VІІ отд. на ВАС/ Административният орган не е аргументирал нарушение на цитираната разпоредба. От друга страна, в процесния случай липсва обвързаност по предвидения в нея начин, а и както е посочил първостепенният съд същата не може да бъде тълкувана разширително. С оглед гореизложеното правилен е формираният от съда извод, че подписването на платежните нареждания не представлява нарушение на чл. 58, изр. 1, пр. 4 от ЗПКОНПИ./ решение № 5139 от 22.04.2021 г. по адм. д. № 3005/2021 г., VІ отд. на ВАС/
По нарушението на чл. 58, изр. 2, пр.1 от ЗПКОНПИ:
Правилно първоинстанционният съд е приел, че съставът на нарушението на чл. 58, изр. 2 пр.1 от ЗПКОНПИ е осъществен.
В своите решения, Върховният административен съд нееднократно, при тълкуване на разпоредбите на чл. 2 и чл. 8 от отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, чието съдържание е възпроизведено в текстовете на чл. 52, чл. 53, чл. 54 и чл. 58 от действащия ЗПКОНПИ, е посочвал, че законодателят не изисква доказване на факта дали в действителност и как упражнените властнически правомощия са повлияни от установения частен интерес. В чл. 52 от ЗПКОНПИ и чл. 2, ал. 1 от ЗПУКИ (отм.) законодателят е визирал дори само възможността частният интерес да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на служебните задължения на лицето, заемащо висша публична длъжност (преди публична длъжност). С оглед спецификата на висшата публичната длъжност изпълнението на задълженията и осъществяването на правомощията по нея не следва да допускат дори наличие на съмнение за съществуването на частен интерес при реализирането им. Целта на закона е не само да попречи на възможността за незаконно обогатяване и/или за получаване на нематериални облаги чрез използване на служебното положение на лице, заемащо висша публична длъжност, но и да се изключи каквото и да е съмнение, че при извършването на съответното действие това лице се ръководи от частен интерес, който би могъл да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. В настоящият случай за съставомерността на деянието е достатъчно да е налице формално нарушение на посочената разпоредба, водещо до възникване на съмнение в начина, по който се осъществява съответната висша публична длъжност. Не е необходимо да бъде доказано резултатно деяние с реални негативни последици. Законът не допуска фактически ситуации, в които дадено лице, заемащо висша публична длъжност, би могло да повлияе в частен интерес, като по този начин да компрометира длъжността, реда и начина, по който се осъществяват функциите, възложени на съответното учреждение или ведомство. Целта е предотвратяването на съмнения, че лицата, заемащи висши публични длъжности, осъществяват правомощията си на база на лични и роднински отношения, а не на база законоустановените критерии. Именно с оглед избягването на горепосочените съмнения законодателят е въвел забраната по чл. 58 от ЗПКОНПИ лице, заемащо висша публична длъжност, да участва във визираните в разпоредбите дейности, включително в подписването на договори в частен интерес. В този смисъл е константната практика на Върховния административен съд, обективирана в решение № 1690/10.02.2021 г. на ВАС по адм. д. № 11949/2020 г., VІ отд., решение № 12130/30.09.2020 г. на ВАС по адм. д. № 2277/2020 г., VI отд., решение № 17114/13.12.2019 г. на ВАС по адм. д. № 9250/2019 г., VІ отд., решение № 115/06.01.2016 г. на ВАС по адм. д. № 1439/2015 г., VII отд., решение № 6945/ 23.05.2014 г. на ВАС по адм. д. № 1791/2014 г., VII отд. и др.
В процесния случай с подписването на банково пълномощно от 20.06.2018 г. (том 2, лист 912) упълномощителят П. Михайлов, управител на „Петро 2016“ ЕООД, е упълномощил Щ. Холянов да извършва разпоредителни действия със средствата по сметката на дружеството самостоятелно и без ограничение, както и да закрива сметката и да открива нови сметки. Към датата на упълномощаването дружеството е в трайни договорни отношения с община Ракитово по сключените договор № 26-368/05.05.2017 г. с предмет "Сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина в териториалния обхват на дейност на Община Ракитово" и борсов договор № 2328/08.04.2016 г. В периода на действие на пълномощното на 28.12.2018 г. е сключено и допълнителното споразумение за удължаване на срока на договор № 26-368/05.05.2017 г. (лист 393), което променя модалитет на договора и както е посочено и в самото него е неразделна част от съдържанието му, с оглед което попада в приложното поле на нормата. Налице е специално упълномощаване, при което изчерпателно се посочени действията, които пълномощникът може да извършва и същите се изразяват в теглене на суми от сметката на дружеството без поставени ограничения или предварителни разрешения, както и закриването/откриване на сметки на дружеството. Както вече е посочвал ВАС облагата може да не е настъпила, не е необходимо същата да е постигната или реализирана, но тя трябва да съществува като възможност, която да мотивира лицето да действа, упражнявайки правомощията си. /така решение № 8176 от 24.06.2020 г. по адм. д. № 128/2020 г., VІ отд; решение № 2585 от 24.02.2021 г. по адм. д. № 13462/2020 г., VІ отд. решение № 9038 от 20.06.2013 г. по адм. д. № 3000/2013 г., V отд. и мн. други/. Частният интерес в случая се изразява във възможността дружеството да получава плащания от бюджета на община Ракитово в изпълнение на сключения от кмета на община Ракитово договор/споразумението за удължаване на срока му(лист 393-403), а същевременно синът на кмета-възложител и наредител да има неограничена възможност да тегли единствено по своя преценка средства от сметката на дружеството, като по този начин реализира доход в пари. Обстоятелството, дали съществуващият частен интерес реално е повлиял при упражняването на правомощията на съответното лице не е необходимо да бъде доказвано. Както вече беше посочено, дори само възможността съществуващият частен интерес да повлияе върху безпристрастното и обективно упражняването на правомощията и изпълнение на задълженията, води до състояние, което е обществено укоримо и като такова не следва да бъде допускано.
В оспореното решение на КПКОНПИ е изрично посочено, че частният интерес по смисъла на чл. 53 от ЗПКОНПИ в процесния случай се състои освен в материална облага, изразяваща се във възможността Щ. Холянов, да получи доход в пари, предвид упълномощаването му от управителя на „Петро 2016“ ЕООД, също така и в нематериална облага, изразяваща се в помощ и подкрепа, в полза на свързаното с Холянов лице синът му Щ. Холянов,. Съдът не е възприел тези изводи на КПКОНПИ, като изрично е посочил, че възможното получаване на доход от пълномощника, вследствие на изпълнение на договора от общината спрямо дружеството, няма как да се свърже с нематериална облага, тъй като доходите в пари имат материален характер и тезата на администратиния орган, че в случая се касае за помощ и подкрепа не може да бъде споделена. В ЗПКОНПИ липсват легални дефиниции на употребените понятия, поради което и в съответствие с чл. 36, ал. 1 и по аргумент от чл. 37, ал. 1 и 2 от Указ 833 от 24.04.2007 г. съдържанието им е значението на думите в общоупотребимия български език. Съгласно Български тълковен речник, София, Наука и изкуство, 2008 г., помощ е онова, което се дава някому или се прави, за да бъде улеснен, подкрепен, спасен, а подкрепа са действия, постъпки, чрез които някой някому помага. Хипотезата по оказване на подкрепа и помощ на едно лице се предпоставя от наличието на отношения с други лица и евентуалното облагодетелстване на лицето с действия, насочени към поставянето му в по-благоприятно положение в сравнение с останалите. Такава хипотеза в процесния случай не е налице.
Мотивите на първоинстанционния съд, досежно ирелевантността на вътрешните отношения между Щ. Холянов и „Петро 2016“ ЕООД, извършените от лицето тегления от сметката на дружеството, осчетоводяването и последващото възстановяването на изтеглените от него суми, както и уведомяването на община Ракитово за издаденото пълномощно, се споделят от настоящия съдебен състав и не следва да бъдат дословно преповтаряни, поради което по силата на чл. 221, ал. 2, изречение второ от АПК касационната инстанция препраща към тях.
Атакуваният съдебен акт се основава на правилна преценка на събраните доказателства, издаден е в съответствие с приложимите за казуса материалноправни разпоредби, като е постановен при стриктно спазване на съдопроизводствените правила. Не са допуснати процесуални нарушения от категорията на съществени такива. При постановяването на същия са взети предвид относимите за спора обстоятелства и факти и изразените от страните становища по тях, и е отговорено на всички относими инвокирани възражения.
От изложеното следва, че касационните жалби са неоснователни, а съдебното решение като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.
С оглед изхода на спора акцесорните претенции на касационните жалбоподатели за присъждане на направените разноски пред настоящата инстанция следва да се оставят без уважение.
Мотивиран така и на основание чл. 221, ал. 2, изречение първо, предложение първо Върховният административен съд в тричленен състав на шесто отделение,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 278 от 01.04.2021 г., постановено по административно дело № 984/2020 по описа на Административен съд – Пазарджик.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.