РЕШЕНИЕ

7338
София, 18.06.2015

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на десети юни две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
при секретар Жулиета Славова
и с участието
на прокурора Тодор Мерджанов
изслуша докладваното
от председателяДИАНА ДОБРЕВА
по адм. дело 2325/2015. Document Link Icon


Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на кмета на [община] срещу решение № 121 от 30.12.2014 г., постановено по адм. дело № 202/2014 г. по описа на Административен съд - Ямбол, с което касаторът е осъден на основание чл. 257, ал. 2 от АПК да предприеме действия по организиране на обществено обсъждане на Доклада за О. на основание чл. 97, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на инвестиционно предложение "Добив на индустриални минерали - габродиоритови порфирити и базалти от площ "Болярка", находище "Болярка" в землището на [населено място], [община], област Я., по искане от 14.07.2014 г., направено от [фирма] и [фирма]. Със същото решение съдът е определил 14 дневен срок за предприемане на действията по организиране на общественото обсъждане, считано от влизането му в сила.
Недоволен от съдебното решение кметът на [община] иска отмяната му като неправилно на основанията по чл. 209, т. 3 от АПК.
Ответниците [фирма] и [фирма] оспорват касационната жалба с доводи, изложени в писмено възражение.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за основателност на жалбата.
Настоящата инстанция счита, че касационното оспорване е процесуално допустимо, но по същество е неоснователно, поради следните съображения:
От събраните по делото доказателства се установява, че министърът на околната среда и водите е издал на [фирма] Разрешение № 682 от 17.12.2009 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Болярка", а на 23.02.2010 г. е сключен договор с дружеството със същия предмет. С допълнително тристранно споразумение от 20.12.2010 г. 50 % от правата и задълженията на [фирма] са прехвърлени на [фирма].
С Решение № СЗ-40-ПР/13.05.2013 г. на РИОСВ - Стара З. на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС е прието да се извърши О. на инвестиционно предложение "Добив на индустриални минерали - габродиоритови порфирити и базалти от площ "Болярка", находище "Болярка-ІІ", тъй като има вероятност ИП да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона "Д. възвишения - І" с код ВG0000218. Възложител на ИП е [фирма]. Изготвен е Доклад за О., който на основание чл. 14, ал. 3, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на О. е получил положителна оценка от РИОСВ - Стара З., което е съобщено на двете търговски дружества. С писмото по чл. 15, ал. 1 от наредбата (изх. № КОС-01-4480/03.06.2014 г.) и съгласно чл. 16 от същата за засегнати от ИП са определени [община] и кметство в [населено място], където на основание чл. 17 от приложимата наредба следва да се проведе обществено обсъждане на Доклада за О., при нормативно определени условия.
Съгласно изискванията на чл. 97, ал. 2 от ЗООС и чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата за О. търговските дружества в периода м. юли - октомври 2014 г. неколкократно са изпращали писма - искане до [община], с които са молили кмета да съгласува срещата за обществено обсъждане при предложените условия, съгласно изискванията на закона и наредбата. Изпратени са копие от положителното становище на РИОСВ, екземпляр от Доклада по О. и писмена обява за уведомяване на населението за предстоящото обществено обсъждане. На първото от тези искания кметът е отговорил с писмо от 29.07.2014 г., че вече е било провеждано общоселско събрание на 29.09.2012 г., на което е станало ясно, че както жителите, така и Общинският съвет са против реализирането на ИП, което становище отново потвърждават. В следващите две писма - от 29.08.2014 г. и от 10.10.2014 г. кметът е заявил, че не поема никакви ангажименти за организирането на среща поради категорично несъгласие на общината с искането за реализиране на ИП. На 22.10.2014 г. [фирма] и [фирма] са подали жалба срещу кмета на [община] на основание чл. 257, от АПК, по която е образувано първоинстанционното дело и е постановено обжалваното съдебно решение.
При така установената фактическа обстановка настоящата инстанция споделя изводите на АС, че бездействието на кмета на [община] следва да бъде санкционирано по реда на чл. 257, ал. 2 от АПК. В случая безспорно се касае за липса на фактически действия, които следва да бъдат извършени в изпълнение на нормативно предписано поведение. Кметът е длъжен да потвърди предложението на възложителя по чл. 97, ал. 2 от ЗООС във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата за О. или да направи друго предложение, като при непроизнасяне в срок се счита, че предложението е прието. Очевидно е, че законът не предоставя на кмета възможност да откаже да организира обществено обсъждане на Доклада по О. и при липса на доброволно изпълнение на това императивно вменено му задължение следва да бъде принуден от съда да предприеме предписаните действия.
Ирелевантни за настоящия спор са твърдяните от касатора нарушения на процедурата, предхождаща етапа по чл. 97, ал. 2 от ЗООС. Същите могат да бъдат предмет на съдебен контрол в производство по чл. 99, ал. 6 във връзка с ал. 2 от ЗООС, при наличие на постановено Решение по О. след общественото обсъждане на доклада, като компетентният орган е длъжен да отчете резултатите от него.
Предвид изложеното не са налице основания за отмяна на постановеното първоинстанционно решение и то следва да се остави в сила.
Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, състав на пето отделение,
РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 121 от 30.12.2014 г., постановено по адм. дело № 202/2014 г. по описа на Административен съд - Ямбол.
Решението е окончателно.

Особено мнение: