ОПРЕДЕЛЕНИЕ

3091
София, 12.03.2018

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЙОВКА ДРАЖЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДИАНА ДОБРЕВА
ЕМАНОИЛ МИТЕВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаДИАНА ДОБРЕВА
по адм. дело 10412/2017. Document Link Icon


Производството e по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на изпълнителния директор на [фирма] - [населено място], чрез процесуален представител юрисконсулт Д. Ц., подадена против решение № 4364 от 29.06.2017 г. по адм. дело № 4067/2017 г. по описа на Административен съд София – град (АССГ), с което е отхвърлена жалбата на [фирма] срещу решение № Ж-525/2016 г. от 22.03.2017 г. на Комисията за защита на личните данни и жалбоподателят е осъден да заплати сумата 100 лева разноски.
В касационната жалба се твърди, че съдебното решение е неправилно на основанията по чл. 209, т. 3 от АПК и се иска се отмяната му.
Ответникът П. Е. Е. – П. (заинтересована страна в производството пред АССГ) в писмения си отговор оспорва като неоснователна касационната жалба срещу първоинстанционното решение.
С определение № 12311 от 16.10.2017 г. на основание чл. 215, т. 1 от АПК касационната жалба е оставена без разглеждане, а производството е прекратено. Този съдебен акт на тричленния състав е отменен с определение № 2273 от 20.02.2018 г. по адм. дело № 13049/2017 г., постановено от петчленен състав, като делото е върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. В съответствие с мотивите на отменителното определение настоящият състав е оставил без движение касационната жалба и е указал да се конкретизира в 7 дневен срок от съобщението от чие име е подадена жалбата - от името на изпълнителния директор или от името на [фирма] и ако същата изхожда от дружеството да се представят доказателства за наличие на представителна власт по отношение на него. Тези указания са дадени предвид обстоятелството, че както по първоинстанционното дело (л. 7), така и пред касационната инстанция (л. 9) и в производството пред петчленния състав (л. 5) представеното пълномощно на юрисконсулт Ц. й дава правомощия да представлява пред правораздавателните органи единствено изпълнителния директор на [фирма] по всички производства, образувани от и срещу търговското дружество. Както е посочил петчленният състав, за да е допустима касационната жалба, като нейн подател следва да се посочи дружеството, представлявано от изпълнителния директор, респективно от упълномощен от него процесуален представител.
Дадените от настоящия състав указания са съобщени на 28.02.2018 година. Въпреки това не е отстранена в срок неяснотата относно това кой е подател на касационната жалба. Същата е процесуално недопустима съгласно чл. 215, т. 1 във връзка с чл. 210 от АПК, ако касационен жалбоподател е изпълнителният директор на [фирма]. Само при положение, че тя изхожда от [фирма], което е участвало като страна в първоинстанционното производство, жалбата би следвало да се разгледа по същество, но в случая поради неизпълнение на указанията такова твърдение липсва, както и доказателства за надлежна представителна власт по отношение на самото дружество.
Като съобрази изложеното, настоящият състав намира, че е приложима разпоредбата на чл. 216 във връзка с чл. 158, ал. 1 от АПК, поради което касационната жалба следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.
По тези съображения Върховният административен съд, състав на пето отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на изпълнителния директор на [фирма] - [населено място], подадена чрез процесуален представител юрисконсулт Д. Ц., против решение № 4364 от 29.06.2017 г. по адм. дело № 4067/2017 г. по описа на Административен съд София – град, с което е отхвърлена жалбата на [фирма] срещу решение № Ж-525/2016 г. от 22.03.2017 г. на Комисията за защита на личните данни и жалбоподателят е осъден да заплати сумата 100 лева разноски.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 10412/2017 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение.
Определението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението на страните.