Ново Р/О: Ново Р/О, 10889 / 28.10.2021 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10007
София, 04.10.2021

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИАНА ГЪРБАТОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ
по адм. дело 10061/2021. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 58, ал. 1 от Изборния кодекс /ИК/ във връзка с чл. 132, ал. 2, т. 8 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Образувано е по жалба на И. Григоров срещу решение № 654-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което на осн. чл. 57, ал. 1, т. 10, б. „а“, вр. чл. 141, ал. 1 от ИК регистрира коалиция „Демократична България – обединение“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и наименованието на коалицията в бюлетината да бъде „Демократична България – обединение (ДА България, ДСБ, Зелено движение)“.
В жалбата и в допълнението към нея се излагат доводи за изтекли мандат и правомощия на ръководните органи на партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ /Националния съвет/ и на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ /Националното ръководство/, които съобразно уставите им могат да вземат решения относно явяване на избори, участие в коалиция и излъчване на представляващ партията. Твърди се нищожност на приложените към заявлението за регистрация на коалицията документи. Иска се отмяна на решението на ЦИК като се заличи регистрацията на коалицията, както и недопускането ѝ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Ответникът – Централна избирателна комисия не изразява становище.
Върховният административен съд, състав на четвърто отделение намира, че жалбата е недопустима за разглеждане по същество, тъй като оспореният акт не подлежи на оспорване по съдебен ред.
Жалбата е подадена срещу решение № 654-ПВР/НС на ЦИК, издадено на 29.09.2021 г., което е публикувано на същата дата по реда на чл. 57, ал. 2 от ИК на интернет страницата на ЦИК и на същата дата в бюлетина на БТА. Жалбата е постъпила на 04.10.2021 г. по електронен път, т.е. в законоустановения тридневен срок по чл. 58, ал.1 от ИК от обявяване на решението по реда на чл. 57, ал. 2 от ИК.
С обжалваното решение на ЦИК е регистрирана коалиция „Демократична България – обединение“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Съобразно разпоредбата на чл. 134, ал. 3 от ИК отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд, от което следва по аргумент от противното основание, че позитивното решение на ЦИК - това за регистрация на партия/коалиция, не подлежи на съдебно оспорване.
От изложеното е видно, че жалбата е подадена срещу акт, който не подлежи на съдебен контрол, тъй като с оспореното решение не е обективиран отказ от регистрация, а съдържанието на оспореното решение на ЦИК е позитивно. За наличие на допустимост на оспорването съдът е длъжен да следи служебно и без да е направено възражение в тази насока. В този смисъл е и трайната практика на Върховен административен съд, обективирана в определения № 7052 от 10.06.2021 г. по адм.д. № 6091/2021 г. на ВАС, четвърто отделение; определение № 5713 от 16.04.2019 г. по адм. д. № 4254/2019 г. на ВАС, четвърто отделение; определение № 12338 от 17.09.2019 г. по адм. д. № 10544/2019 г. на ВАС, четвърто отделение и др.
Налице е хипотезата на чл. 159, т. 1 от АПК.
Воден от горното и на основание чл. 58, ал. 3 от Изборния Кодекс във връзка с чл. 159, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Върховният административен съд, тричленен състав на четвърто отделение,ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И. Григоров срещу решение № 654-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централната избирателна комисия.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 10061/2021 г. по описа на Върховния административен съд, четвърто отделение.
Определението не подлежи на обжалване.