РЕШЕНИЕ

9608
София, 24.09.2021

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети септември две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
МИРА РАЙЧЕВА
МАРИЯ РАДЕВА
при секретар Ирена Асенова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяКРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА
по адм. дело 9645/2021. Document Link Icon


Производството е по реда на § 3, ал. 2 ДР от Изборния кодекс /ИК/, вр. чл. 58 ИК.
Образувано е по жалба, подадена от "Български машини за гласуване" ЕООД, със седалище гр. Пловдив, представлявано от управителя А. Чобанов, против решение № 549-ПВР/НС/17.09.2021 г. на Централната избирателна комисия /ЦИК/, с което на посочено основание чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ е открита процедура за възлагане на обществена поръчка от вида "договаряне без предварително обявление", с предмет "Доставка на 1600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване /СУЕМГ/, А-4, модел 517, произведени от "Смартматик Интернешънъл холдинг" Б.В., с инсталиран системен и приложен софтуер, в комплект за всяко устройство с батерии и удължители за електрозахранване, с 6 броя смарткарти, с 2 броя флашпамети, ведно със софтуерни лицензи за системния и приложен софтуер, допълнително 26 000 броя флашпамети, включително транспорт и застраховка на СУЕМГ до гр. София и предаване на склад за съхранение с адрес гр. София, ул. "Подп. Васил Златарев" № 44а, "Карго партнер" ЕООД съгласно техническата спецификация и условията на договора". В жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради липсата на предпоставките за избор на горепосочената процедура на договаряне без предварително обявление при условията на чл. 79, ал. 1, т. 4, вр. чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП, както и на изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 ДР ЗОП, при което се претендира отмяната на атакувания акт. В открито съдебно заседание, чрез управителя на дружеството и процесуалния представител адвокат В. Вълова, дружеството-жалбоподател поддържа жалбата и прави искане за присъждане на направените по делото разноски.
Ответникът Централна избирателна комисия, редовно призован, не се представлява.
Върховният административен съд, четвърто отделение, намира, че жалбата, като подадена от легитимирано лице в законоустановения тридневен срок по § 3, ал. 2 ДР ИК, е допустима, а разгледана по същество - неоснователна, по следните съображения:
С атакуваното решение № 549-ПВР/НС/17.09.2021 г. на Централната избирателна комисия, на основание чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП е открита процедура за възлагане на обществена поръчка от вида "договаряне без предварително обявление", с предмет "Доставка на 1600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване /СУЕМГ/, А-4, модел 517, произведени от "Смартматик Интернешънъл Холдинг" Б.В., с инсталиран системен и приложен софтуер, в комплект за всяко устройство с батерии и удължители за електрозахранване, с 6 броя смарткарти, с 2 броя флашпамети, ведно със софтуерни лицензи за системния и приложен софтуер, допълнително 26 000 броя флашпамети, включително транспорт и застраховка на СУЕМГ до гр. София и предаване на склад за съхранение с адрес гр. София, ул. "Подп. Васил Златарев" № 44а, "Карго партнер" ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на договора". Дружеството-жалбоподател твърди, че не са били налице всички предпоставки по чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП, даващи възможност за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление, доколкото твърдените от възложителя, изключителни обстоятелства по § 2, т. 17 ДР ЗОП, не са налице.
Видно от мотивите към атакувания акт, изборът на процедурата е мотивиран от ЦИК с изключително краткия срок след изборите за народни представители, произведени на 11.07.2021 г., в който за 14.11.2021 г. са насрочени нови избори /в т.ч. с решение от 02.09.2021 г. на Народното събрание на РБ - избори за президент и вицепрезидент на републиката, а с указ № 245/14.09.2021 г. на президента на Р България, за същата дата - предсрочни избори за народни представители/ и обстоятелството, че едновременното произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката, и избори за народни представители, при задължително нормативно изискване за само машинно гласуване в над 9 000 избирателни секции в страната и извън нея, определени при наличието на посочените в ИК условия, налагат гласуване с две различни бюлетини, а оттам - водят до удължаване на технологично необходимото време за гласуване на един избирател, респективно - до увеличаване на броя на избирателните секции, в които следва да бъдат поставени две машини за гласуване. Изрично е отбелязано, че и при отчитане на § 3, ал. 1 ДР ИК, /според който разпоредбите на ЗОП относно сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат включително по отношение доставките на машини за машинно гласуване/, изключително краткият срок до произвеждането на предсрочните парламентарни избори заедно с редовните избори за президент и вицепрезидент, както и установените при предходни доставки на СУЕМГ, логистични затруднения в условията на COVID-19, сочат, че са налице изключителни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития и причини, които не са резултат от неговото поведение, а от насрочването на предсрочни избори и едновременното произвеждане на 14.11.2021 г. на два различни вида избори, съществено затрудняващи организацията и обезпечаването на предвиденото от законодателя, задължително машинно гласуване. Наред с горното е изтъкната възможността от възникване на необходимост в седемдневен срок от произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент да бъдат произведени нови такива избори, в който случай е наложително осигуряването на машини, ползвани само за този вид избори предвид изключително краткия срок, в който следва да бъдат параметризирани електронните бюлетини и транспортирани машини извън страната, в над 60 държави. В мотивите на решението от 17.09.2021 г. е изтъкнато и че изборите за президент и вицепрезидент, и за народни представители на 14.11.2021 г., ще бъдат организирани при използването на доставените вече по предходни договори № 1/06.02.2021 г. и № 22/24.06.2021 г., съответно 9 600 и 1 637 броя СУЕМГ, А-4, модел 517, произведени от "Смартматик Интернешънъл холдинг" Б.В., като доставянето на още 1 600 броя такива машини, цели постигането на пълна софтуерна и хардуерна съвместимост с тях, с което е обосновано отправянето на покани само до техния производител и двете дружества, доставили същия тип устройства за предходните избори.
Действително, както изтъква и процесуалния представител на дружеството-жалбоподател в открито съдебно заседание, създадената с чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП възможност за прилагане на процедура по договаряне без предварително обявление се предпоставя от необходимостта от неотложни действия на възложителя поради възникнали изключителни обстоятелства, както и от условието, последиците от тях да не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на състезателни по вид процедури за възлагане на обществени поръчки. Другояче казано, процедурата на договаряне без обявление е извънреден вид, допустим само по изключение, при наличието на изрично уредените в чл. 79, ал. 1 ЗОП, условия.
Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП /уреждаща по изключение случаите, в които публични възложители могат да прилагат процедурата на договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП/, този текст е приложим при кумулативното наличие на следните предпоставки: възникнала необходимост от неотложно възлагане на поръчката; нуждата от изпълнението да е породена от настъпване на изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 ДР ЗОП; за преодоляване на последиците да не могат да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за провеждане на открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне по ЗОП; обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност да не се дължат на възложителя.
С оглед на това и установеното по делото от фактическа страна, съдът приема, че в случая условията за прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП са налице. Противно на твърденията на жалбоподателя, дори и при незабавно предприемане на действия по възлагане на процесната обществена поръчка след насрочването с указ на президента от 14.09.2021 г. на предсрочните парламентарни избори за 14.11.2021 г., при отчитане на технологичното време, необходимо за изпълнението на допълнителните доставки на СУЕМГ, сочи на невъзможност, дори без да бъдат спазвани сроковете по ЗОП /съгласно специалното правило на § 3, ал. 1 ДР ЗОП/, да бъде своевременно изпълнена някоя от предвидените в същия закон, състезателни процедури. Още по-малко в случая би могло да се приеме, че възложителят сам е причинил необходимостта от неотложно възлагане на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка. При това, налице е възможност късното осигуряване на машините за гласуване, необходими за едновременното произвеждане на два вида избори - редовни за президент и вицепрезидент на републиката и предсрочни избори на народни представители, при наличието на императивно законово правило за гласуване с бюлетини за машинно гласуване /с изключение на секциите по чл. 212, ал. 5 ИК/, да рефлектира изключително негативно върху обществения интерес и избирателния процес, както и да осуети изпълнението на нормативноустановено задължение на възложителя /именно ЦИК съгласно чл. 213а ИК, дължи да осигури техническите устройства за машинно гласуване/. Тази възможност не може да бъде определена като последица от лошо планиране от страна на възложителя предвид датите на постановяване на актовете за насрочване на двата вида предстоящи избори, сочещи на наличието в случая на изключителни обстоятелства по смисъла на § 2, т. 17 ДР ЗОП. Съгласно легалната дефиниция по последния текст, "изключителни обстоятелства" са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя /какъвто е процесния случай/. В този смисъл, предметът на процесната процедура сочи на неотложност за възлагането й поради настъпили изключителни обстоятелства в дейността на ЦИК, като възложител, с оглед възникналата необходимост от сключване на съответен договор, позволяващ изпълнението на нормативноустановеното задължение на комисията да организира и обезпечи с достатъчен брой машини за гласуване, едновременно произвеждане на насрочените за 14.11.2021 г., два вида избори, едни от които предсрочни. Липсата на достатъчен брой СУЕМГ може изключително да затрудни нормалното изпълнение на нормативноустановения в ИК, като общо правило, начин на гласуване чрез специализирани устройства за гласуване. Обстоятелствата са възникнали поради насрочването в изключително кратък срок и едновременно с насрочените избори за президент и вицепрезидент, на предсрочни избори за народни представители, следователно не би могло да се приеме, че са резултат от действия или бездействия на възложителя.
При извършване на преценката налице ли са условията по чл. 79, ал. 1 ЗОП, съдът отчита и безспорното между страните обстоятелство какъв е вида и модела на вече закупените за произвеждане на предходните избори СУЕМГ, както и изтъкнатата от ЦИК в атакуваното решение, необходимост от постигане на хардуерна и софтуерна съвместимост с новите СУЕМГ, като приема, че придобиването на машини с различни технически характеристики предвид кратките срокове за запознаване с техническата им документация, удостоверяване на съответствие съобразно изискванията по чл. 213а, ал. 2 ИК и одитирането на системния и приложен софтуер, действително би създало изключителни затруднения при използването, настройката на софтуера и изобщо изпълнението на дейностите на възложителя и компетентните органи по чл. 213а, ал. 2 ИК, релевиращи към наличието в случая и на предпоставките по смисъла на чл. 79, ал. 1, т. 6 ЗОП.
Следва да се отбележи, че документите, представени в открито съдебно заседание от процесуалния и законния представители на дружеството-жалбоподател и доводите, основани на тях, не променят направените по-горе изводи. Обстоятелства, свързани с предходно проведени процедури от ЦИК, заявления и искания предявени от "Български машини за гласуване" ЕООД и отговорите по тях, както и дадени от трети лица, оценъчни изявления, относно качествата на машините за гласуване, произвеждани от същото дружество, са ирелевантни за настоящия спор, налагащ преценка на законосъобразността на процесния акт на ЦИК от 17.09.2021 г., с който е открита процедура по възлагане на обществена поръчка от вида договаряне без предварително обявление.
По изложените съображения, настоящият съдебен състав приема, че жалбата е неоснователна, при постановяване на атакуваното решение на ЦИК не са допуснати нарушения, които да обуславят неговата отмяна и поради това жалбата следва да бъде отхвърлена.
С оглед изхода от спора, неоснователно се явява искането на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски.
Водим от изложеното и на основание чл. 58, ал. 3 ИК, във връзка с § 3, ал. 2 от ДР на същия кодекс, Върховният административен съд, четвърто отделение

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от "Български машини за гласуване" ЕООД, със седалище гр. Пловдив, представлявано от управителя А. Чобанов, против решение № 549-ПВР/НС/17.09.2021 г. на Централната избирателна комисия, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка от вида "договаряне без предварително обявление", с предмет "Доставка на 1600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване /СУЕМГ/, А-4, модел 517, произведени от "Смартматик Интернешънъл холдинг" Б.В., с инсталиран системен и приложен софтуер, в комплект за всяко устройство с батерии и удължители за електрозахранване, с 6 броя смарткарти, с 2 броя флашпамети, ведно със софтуерни лицензи за системния и приложен софтуер, допълнително 26 000 броя флашпамети, включително транспорт и застраховка на СУЕМГ до гр. София и предаване на склад за съхранение с адрес гр. София, ул. "Подп. Васил Златарев" № 44а, "Карго партнер" ЕООД съгласно техническата спецификация и условията на договора".
Решението е окончателно.