РЕШЕНИЕ

7612
София, 23.06.2021

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети юни две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНИКА ЧЕРНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ
при секретар Ирена Асенова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяМАРИНИКА ЧЕРНЕВА
по адм. дело 6517/2021. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 58, ал. 3 във връзка с чл. 12 от Изборния кодекс.
Образувано е по жалба, подадена от Коалиция "Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ", регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 година с Решение № 121-НС от 25.05.2021 година на ЦИК против решение № 253-НС от 18.06.2021 година на Централната избирателна комисия за определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година. Правят се възражения за незаконосъобразност, поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона - отменителни основания по смисъла на чл. 146, т. 2, 3, 4 и 5 АПК. Претендира се отмяна на решението на ЦИК, предмет на жалбата.
Централната избирателна комисия изразява становище за неоснователност на жалбите чрез процесуалният си представител Р. Матева в съдебното заседание.
Настоящият състав на Върховният административен съд, Четвърто отделение, след като разгледа становищата на страните и наличната по преписката документация, намира за установено следното:
Жалбата е подадена от Коалиция "Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ" - регистрирана за участие в изборите за народни представители. Като такава, Коалицията има качеството на надлежна страна и е активно легитимирана да обжалва решението на ЦИК. Жалбата е подадена в срока по чл.58, ал.1 от ИК и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Видно от доказателствата по приложената административна преписка, с Решения № 34-НС от 18 май 2021 година и № 115-НС от 24 май 2021 година Централната избирателна комисия е обявила местата, в които ще се образуват избирателни секции по реда на чл.14, т.3 ИК, и прогнозният брой секции във всяко място. С Решение № 116-НС от 24 май 2021 година са обявени държавите и местата, в които има дипломатически и/или консулски представителства и в които ще се открият избирателни секции по реда на чл.14, т.1 ИК.
В отговор на писмо на ЦИК с изх. № 04-01-309 от 19 май 2021 година Министерството на външните работи е изпратило списък на държавите, в които Република България има дипломатическо или консулско представителство, но са налице съображения за нецелесъобразност за образуване на избирателни секции, както следва: ДП Багдад (Ирак) – обстановката по сигурността в Ирак остава рискова, поради което не са били провеждани избори от възстановяването на работа на мисията през 2013 година до сега, така и заради липсата на достатъчен брой регистрирали се гласоподаватели; ДП Дамаск (Сирия) – от 2012 година насам в страната се води гражданска война, която все още продължава, налице е постоянната заплаха от осъществяване на терористични нападения въпреки мерките, предприемани от сирийските власти. Налице е необходимост и от по-солидно техническо обезпечаване, като закупуване на рамка метал детектор и генератор, поради режима на електроподаване, както и изпращане на допълнителен човешки ресурс за безопасното и законосъобразно организиране на изборния ден – изпращането на двама охранители, както и командироването на поне още двама служители от МВнР за членове на СИК; ДП Рамалла (Палестина) – от началото на м. май обстановката по линия на сигурността в Йерусалим и Газа е крайно усложнена, като налице е започнал от 10 май и продължаващ и към момента с различен интензитет ракетен обстрел между Газа и Израел. Освен това, изключително тежка остава и ситуацията по линия на разпространението от COVID-19, липсват попадени заявления за участие в изборите; ДП Триполи (Либия) – предвид критичното развитие в Либия през последните години българските дипломати са изтеглени от страната и в нея понастоящем няма българско дипломатическо присъствие; ДП Сана (Йемен) - С РМС от декември 2019 година дейността на задграничното представителство е временно прекратена до нормализиране на обстановката по сигурността в Република Йемен; ДП Адис Абеба (Етиопия) - в страната към момента на изборите се очертава да има само 3 (трима) български граждани, вкл. и временно управляващия посолството; Ислямска Република Афганистан, Кабул - считано от 10 март 2018 година временно е преустановено прякото дипломатическо присъствие на България в Афганистан поради нанесени сериозни материални щети на сградата на българското посолство в Кабул при мащабен терористичен акт на 31 май 2017 година; Пакистан, Исламабад - предвид обстановката по сигурността и практически липсата на потенциални гласоподаватели, с изключение на двама дългосрочно командировани служители, в т.ч. ръководителя на мисията и един член на семейство; КНДР, Пхенян - предвид изключително малкия брой български граждани (един потенциален гласоподавател), както и въведения строг ограничителен режим срещу разпространението на Ковид-19, при който е напълно затворена границата, вкл. за всякакви пратки; Монголия, Улан Батор - предвид изключително малкия брой български граждани (един потенциален гласоподавател); Виетнам, Ханой - минимален брой български граждани, пребиваващи понастоящем във Виетнам; Индонезия, Джакарта – поради минимален брой потенциални гласоподаватели; Индия, Делхи – поради изключително тежката пандемична обстановка, довела до остра хуманитарна криза; Нур-Султан, Република Казахстан – независимо от предприетите от страна на посолството действия за придаване на широка гласност на предстоящите на 11 юли 2021 г. избори, очаква се изключително ниска избирателна активност от страна на и без това малкия брой български граждани, пребиваващи временно или живеещи постоянно в Казахстан и Киргизстан; ДП-Ташкент, Република Узбекистан - на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 година с решение на ЦИК бе прието становището на МВнР, че е нецелесъобразно откриването на секция в посолството в Ташкент поради малък брой избиратели (само 3 заявления за гласуване); Ватикана – традиционно във Ватикана не се образува секция поради особения статут; Постоянната делегация на Република България към НАТО в Брюксел, Кралство Белгия – делегацията се помещава в Главната квартира на НАТО в Брюксел, където обективно не е възможно да се провежда гласуване, предвид на специалните мерки за сигурност, свързани със спецификите на Главната квартира на НАТО.
На 15 юни 2021 година Министерството на външните работи уведомило Централната избирателна комисия за отказа на властите в Малайзия да разрешат откриване на избирателни секции на територията на страната за изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 година поради ситуацията с разпространението на КОВИД-19.
ЦИК е приела, предвид на продължаващите постъпки на МВнР пред германските власти за разрешение да се открият избирателни секции извън територията на дипломатическите и консулски представителства и поради това, че към момента такова разрешение все още няма, тези избирателни секции се обявяват в настоящото решение на ЦИК под условие и няма да има възможност да бъдат открити, ако до 30 юни 2021 година германските власти не дадат разрешение.
Предвид на изложените съображения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 17, чл. 12 във връзка с чл. 14 - 16 и чл. 17, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия е определила местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година, съгласно приложението, неразделна част от решението.
Недоволни от така постановеното решение, жалбоподателите се позовават на чл.15 от ИК и възможността за образуване на секции при брой на избирателите, при които числото 500 се нанася на броя на подалите заявление гласоподаватели. Твърди се, че нормата се отнася за образувани на "нови" секции при вече образувани такива при предходните избори, броят на които е определен с Решение № 2212-НС от 12.03.2021 година за изборите, проведени на 04.04.2021 година.
Навеждат се твърдения, обосноваващи нецелесъобразност на откриване на нови секции в Турция. Позовават се на несигурна обстановка в страната, ситуация на политическа криза, недемократичен режим на управление и извънредно голям брой на открити секции.
С протоколно решение от 18.06.2021 година ЦИК на свое заседание е приела съответни мотиви, към взетото от тях Решение № 235-НС от същата дата.
В края на заседанието е гласуван и представеният и обсъден проект за решение. От присъстващите 10 членове на ЦИК, 8 са гласували "за", а двама "против", при което с мнозинство е взето решение № 235-НС. С него са определени държавите и местата, в които ще се образуват избирателни секции извън страната и броят на избирателните секции във всяко място в табличен вид. Таблицата се състои от три колони, като в първата е вписана държавата; във втората мястото и в третата - броят на секциите в него.
След постановяването му, на проведено заседание на ЦИК на 21.06.2021 година е взето Решение № 267-НС за изменение и допълнение, както и отстраняване на технически грешки в приложението на Решение № 253-НС на ЦИК от 18.06.2021 г. за определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година. Постановено е решение за отхвърляне.
Настоящата инстанция намира, че решението, предмет на обжалване, е постановено от компетентен орган в законово изискуемия кворум по чл.53, ал.4, пр.1 ИК, поради което не е нищожно и искането на жалбоподателите за обявяване на нищожността му е неоснователно. При преценка на законосъобразността му с оглед останалите отменителни основания по чл. 146, т. 2-5 от АПК, съдът взе предвид следното:
Обжалваното решение е акт, издаден в изпълнение на основното право и задължение на ЦИК по организиране и провеждане на изборите, изрично уредено в разпоредбите на чл.12 и чл.57, ал.1, т.17 и при спазване на процедурата, предвидена в ИК, като специален закон. Обжалваемостта на решението по чл.12 е изрично прогласена в самата разпоредба, поради което за него не важи общото правило на чл.2, ал.2, т.3 от АПК.
Неоснователни са възраженията за липса на мотиви към решението. Определянето на местата и държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната и броя им във всяко място, се предшества от изпълнение на предвидените в ИК правно - технически действия, извършвани от различни субекти и то в няколко самостоятелни направления - с оглед четирите различни хипотези, уредени в разпоредбата на чл.14, т.1 - т.4 ИК. От една страна, подлежат на установяване държавите и местата, в които страната има дипломатически или консулски представителства. Информацията е относима към чл. 14, т. 1 ИК и е публично достъпна на интернет сайта на Министерство на външните работи. От друга страна, следва да се установят местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори, е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели. Тази информация е относима към чл.14, т.3. Това е извършено от ЦИК с Решения № 34-НС от 18 май 2021 година и № 115-НС от 24 май 2021 година . В приложената към решението таблица са вписани данните за държавите, местата и броя на гласувалите избиратели на проведените избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 год. Решението е обявено на интернет страницата на ЦИК, няма данни да е обжалвано и се ползва със стабилитет. ЦИК се е позовала на него, поради което отразените данни в решението са станали неотменна фактическа част от обжалваното решение. Те позволяват за всеки един заинтересован от изборния процес субект да ги съпостави с определените места и брой на избирателните секции, за да се убеди за наличието или липсата на необходимите предпоставки в хипотезата на чл.14, т.3 ИК. В същото време позволяват да се провери и законосъобразността на броя на предвидените избирателни секции при съобразяване правилата на чл.15 предложение първо от ИК и упражнената оперативна самостоятелност на ЦИК по пр. 2 при наличие на остатък. Твърденията в жалбата, че решението на Централната избирателна комисия, с което се определят местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната и броя на избирателните секции е незаконосъобразно, се основава на твърдението, че не е приложено правилно правилото на чл.15 от ИК. Според жалбоподателя, при преценка на Централната избирателна комисия за броя на секциите, специално за Република Турция, трябва да бъде направено сравнение с определения брой секции на предходни избори на 04.04.2021 година. Настоящата инстанция намира, че при постановяване на своето решение Централната избирателна комисия е спазила ИК. Съобразила е обстоятелството, че между проведените на 04.04.2021 година избори за Народно събрание и насрочените избори, за които е взето това решение, има изменение на ИК, в сила от 1 май. Централната избирателна комисия на основание чл.14, т.1, т.2, т.3 и т.4 е задължена да определи в местата, в които са проведени до пет години преди изборния ден избори, т. е. от 11.07.2016 година до момента, е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели. Със свое решение, което е част от административната преписка, Централната избирателна комисия е определила повече от 560 такива места. В изпълнение на т.1, т.2 и т.4 от чл.17 са определени местата и броя на избирателните секции. Член 15, на който се позовава жалбоподателя, дава възможност на Централната избирателна комисия, там където са гласували повече от 500 избиратели да бъде образувана допълнителна избирателна секция, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите. Специално за секциите за Република Турция, в оспореното решение те са 112, има допусната техническа грешка в изписването на броя на секциите, която е поправена. Всички секции са разкрити в изпълнение на изискванията на ИК, базират се на подадени заявления, автоматично по т. 3.
В самото решение ясно и точно са формулирани правните основания: чл.57, ал.1, т.17 ИК, чл.12 във връзка с чл.14 - чл.16 и чл.17, ал.1 от ИК. Посочените разпоредби уреждат правомощията на ЦИК и материално-правните условия, при наличието на които те се упражняват. Взети са предвид и обобщените данни, каквито с предвидени в чл. 12 ИК. Следва да се има предвид и факта, че решението е взето от ЦИК, като колективен орган.
Неоснователни са и възраженията за неспазване на целта на закона. В жалбата се съдържат цитати от изказвания на политици, които в разглеждания аспект и духа на закона, не следва да намират отражение. Съдът не дължи отговор на повдигнатите въпроси, свързани с целесъобразността на акта, без да са сочени конкретни нарушения. В определения срок, комисията, вземайки предвид необходимите й обобщени данни, е определила държавите, местата и броя на избирателните секции, които ще се образуват извън страната именно с цел да обезпечат упражняване на конституционното право на глас на българските граждани. По този начин се е съобразила и с целта на ИК.
Жалбата е подадена срещу решението на ЦИК в неговата цялост, поради което съдът извърши проверка за наличие на законовите изисквания за определените избирателни секции по държави, места и брой, въпреки изложените съображения, касаещи местата и броя на секциите в Турция.
Водим от гореизложеното, Върховният административен съд, четвърто отделение

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Коалиция "Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ", регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 година с Решение № 121-НС от 25.05.2021 година на ЦИК против решение № 253-НС от 18.06.2021 година на Централната избирателна комисия за определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.