П Р О Т О К О Л

София, 11.06.2012 година

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на единадесети юни две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЙОРДАНКА КОСТОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
ТАНЯ КУЦАРОВА
при участието на секретаря Станка Чолакова
и с участието на прокурора Любка Стамова
сложи на разглеждане дело № 3116 по описа за 2012 година Document Link Icon,
докладвано от председателя ЙОРДАНКА КОСТОВА


След изпълнение разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, на именно повикване на второ четене в 10,00 ч., страните се представиха така:

Жалбоподателят Коалиция за устойчиво развитие, редовно призован, представлява се от председателя на Управителния съвет Д. И. и адв. А..
Жалбоподателят Национално гражданско сдружение природата за хората, редовно призован, не се представлява.
Жалбоподателят Сдружение за аграрни и екологични проекти-Г., редовно призован, представлява се от управителя В. К..
Жалбоподателят М. М. В., редовно призован, се явява лично и с адв. Г..
Жалбоподателят Екологично сдружение "За Земята", редовно призован, представлява се от адв. К..
Ответникът Министъра на околната среда и водите, редовно призован, представлява се от юрк. Н..
Заинтересованата страна [фирма], редовно призована, представлява се от адв. М. и адв. Ч..
Вещите лица С. Б. С., Д. Я. М. и Л. Б. Ф., се явяват.
За Върховна административна прокуратура се явява прокурор С..

Председателя на Управителния съвет Д. И.: Да се даде ход на делото.
адв. А.: Да се даде ход на делото.
Управителят В. К.: Да се даде ход на делото.
адв. Г.: Да се даде ход на делото.
адв. К.: Да се даде ход на делото.
юрк. Н.: Да се даде ход на делото.
адв. М.: Да се даде ход на делото.
адв. Ч.: Да се даде ход на делото.
Прокурорът: Да се даде ход на делото.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

ПОСТЪПИЛА е на 01.06.2012 г. комплексна съдебна експертиза, изготвена от вещи лица С. Б. С., Д. Я. М. и Л. Б. Ф..

Председателя на Управителния съвет Д. И.: Поддържам жалбата. Няма да соча доказателства.
Управителят В. К.: Поддържам жалбата. Няма да соча доказателства.
адв. Г.: Поддържам жалбата. Няма да соча доказателства..
адв. К.: Поддържам жалбата. Няма да соча доказателства.
юрк. Н.: Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства..
адв. М.: Оспорвам жалбата. Представям отговор на Министерство на здравеопазването - Регионална здравна инспекция К., изх. № 1614/05.06.2012 г., който е изготвен по повод на наше писмо, Б./В.-изх. № 0055/21.5.2012 г.
адв. Ч.: Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства.

адв. К.: Смятам, че е редно е да бъде представено и писмото, с което е поискан отговора на Министерство на здравеопазването.
адв. М.: Представям и моля да приемете писмо Б./В.-изх.№ 0055/21.5.2012 г., в отговор на което е писмото, което представям.

Управителят Д. И.: Да се приемат писмото и отговора.
Управителят В. К.: Да се приемат.
адв. Кодажабашев: Запознахме се с представеното писмо и отговора. Да се приемат.
адв. Г.: Считам, че са неотносими. Да се приемат.
юрк. Н.: Да се приемат.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, с оглед становищата на страните намира, че следва да се приемат днес представените писма Б./В.-изх.№ 0055/21.5.2012 г. и отговор, изх. № 1614/05.06.2012 г. на Министерство на здравеопазването, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените днес писмени доказателства.

СНЕМА самоличността на вещите лица: С. Б. С.: 53 години, българин, български гражданин, женен, неосъждан, без дела и родство със страните,
Д. Я. М., 67 години, българин, български гражданин, женен, неосъждан, без дела и родство със страните и
Л. Б. Ф., 62 години, българин, български гражданин, женен, неосъждан, без дела и родство със страните.
Вещите лица предупредени за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.
Обещаха да дадат вярно и безпристрастно заключение.

От името на тройната експертиза вещо лице Л. Б. Ф.: Представили сме на 01.06.2012 г. комплексна съдебна експертиза, която поддържаме.

Вещо лице Ф.: Регентите, които се използват при преработката са всичко друго, но не и масло. При обогатяването се използват вещества, които трябва да отделят богатите рудни части от скалната маса. Това са калиево амилов сантогенат и биофосфат, пенообразувател и меден сулфат. При процеса не се използват маслени структури.
Понеже се говори за най добрите техники - в България, само в Ч. се направи опит да се използва тази технология през 2005 година. Няма разработвани подобни нови находища в последните години, поради което и нямаме данни за използване на този метод в България. По света този метод се прилага. Ние сме посочили в заключението къде се прилага.
Вещо лице М.: Относно въпроса за маслата - това е веществото, което е пенообразувател в локацията и има жаргон да се нарича масло. То отива в пяната и представлява течен сапун.

Вещото лице С.: Само с доцент М. сме от Геоложки университет и не ми е известно да има Договор за сътрудничество на университета със заинтересованата страна.

Доцент Ф.: Не ми е извество да има Договор за сътрудничество.
Тези 1057 тона арсен знаем, че това цялото количество се намира в ограмната маса руди и в изключително ниски концентрации, които са под пределно допустимите, под една стотна /0,001/ % от концентрацията на скалната маса. Технологията на добива е такава, че една част от този концентрат ще остане в скалната маса, друга част ще премине в съдържанието на концентрата /това е концентрата от разглагането, т.е добитото злато и сребро/ и от това общото му количество в "Ада тепе" ще намалее. Нещо повече - там това количество е много по-малко от съдържанието на арсен в земеделските земи и понастоящем. За целия този район арсена е в много малко количество и ако той генерираше вредни последици, до сега щяха да са видими. По отношение на транспорта на концентрата - на са ми известни намеренията на предложението - това е въпрос, който ще се обсъжда на етапа на проектирането дали ще се преработва на място, ще се продава и/или транспортира до преработващо предприятие в страната или в чужбина, и е въпрос на организация на инвестиционното предложение.

Вещото лице С.: Никъде в документите, с които съм се запознал по делото, няма уточнение за пречистване на битови и фекални води. Става въпрос за изграждане на прчиствателна станция, която да очиства всички води по време на експлоатацията на находището. Тази пречиствателна станция е предвидено да работи и след завършване на миннодобивните работи. Това е при условие, че котлована на рудника се формира във водно огледало или езеро. Трябва да уточним, че са предвидени редица мерки, които да ограничават възможностите за формиране на такова езеро, като отводнителни канавки и вертикална планировка на терена, които ще продължат да работят и след преустановяване на минната дейност. В този смисъл, като се вземе предвид, че изпарението от водния баланс е по-голямо, отколкото падналите дъждове, се очаква в езерото да се формира малко водно количество, което да бъде пречистено с пречиствателната станция.

Вещо лице Ф.: В решението за пречиствателната станция е залегнало водите да се пречистват до качество на питейни води, което е с много висока чистота. Именно тези пречистени води ще се заустват в река Крумовица. Подтекстът на въпроса е дали това езеро няма да кумулира арсен и тежки метали. Няма, защото експериментите, които са проведени чрез излужване на различните скални маси показват, че концентрацията на тези метали, включително и на арсен, е в пределно допустимите концентрации за тях.

Вещото лице С.: В това, което казах преди малко, се съдържа и отговорът на този въпроса, че са предвидени съоръжения за отводнителни води и вертикални планировки, които да не допускат или да ограничават достъпа на повърхностни води. В този смисъл чисто технологично няма условия за запълване на котлована и неговото преливане.
В райно на "Ада тепе" няма карстов басейн. Карстовият район е от другата страна на река Крумовица. Находището се намира в друг тип скали, които не са карстови и не създават условие за формиране на водоносни зони.

Вещото лице С.: Освен материалите, които са по делото, е напълно нормално да ползваме и материали, които са публични - геоложки карти, карти на водните басеини, които касаят геологията.
Запознати сме с документите по Доклада и е нормално да бъдат ползвани и други становища, ако отговарят на нашите виждания и експертната оценка по въпроса.
Вещото лице Ф.: Арсенът се намира в стабилни разтворими съединения и понеже в повечето въпроси се споменава за него, се наложи категорично да подчертаем, че в тази си концентрация той не е опасен. Целта ни е единствено да се засили отговора ни, че арсена не е опасен в тази си концентрация.
В ДОВОС се намират приложения за управление на минните отпадъци в които са показани и посочени анализи на акредитирана лаборатория "Е. контрол" и ние сме ползвали данните и нямаме задължение да правим анализи. Тази информация сме ползвали от Доклада за О. и от плана за управление на отпадъците.
Няма опасност за населението, тъй като съдържанието на тези вещества е в много малки количества.

Вещото лице С.: Предложената технология за добив ни дава основание да кажем, че може да бъде достигнат този процент на рециклиране на водата - 98 %.

Вещото лице М.: Така зададен въпросът може ли да бъде толкова процента - отговора е сигурно може. Ние гледаме баланс на водите. Това са изчисления. Там пише, че е толкова и толкова. А това, което аз съм виждал лично е, че на хиляди квадратни километра загубите са само от изпарения. Преработкатата на отпадни води не е предвидена в инвестиционното предложение. Никой производител няма сметка да губи водата. Тъй като всяка капка вода е ценна, по тази причина тя се върти като рециклирана вода. Например рудник К., щата Н., имат достигнат висок процент на рециклиране на водата.
Ако маслата останат във водата, те имат сметка да ги върнат обратно в процеса и да ги ползват като пенообразуватели. Не само маслата, а и всички други вещества. Тези два процента вода, която се изразходва необратимо, е за овлажняването на хвоста и другата скална маса, която ще се депонира.

Вещото лице С.: Съоръжението, което ще бъде изграждано за минни отпадъци включва редица елементи, които включват необходимост от провеждане на инженерногеоложки, хидрогеоложки и хидроложки изследвания, при които би се установило, че в това съоръжение няма да се формира утаечно езеро, с други думи няма да се формира воден обект, тъй като има пълен оборотен цикъл. В този смисъл това съоръжения ще бъде дренирано, а дренажните води ще се улавят и връщат. Затова и в експертизата сме конкретизирали, че става въпрос за геотехническо съоръжение, в което ще се анализира устойчивостта на съоръжението от този минен обект. Разбира се за него ще бъде съставен отделен проект, който ще бъде изграден съобразно съществуващите строителни норми. Това съм го посочил в експертизата. Според мен съоръжението може да се квалифицира като геотехническо.

Вещо лице С.: Въпрос дали ще има трети начин за използване на получения концентрат, освен преработването му на място или транпортиране до друго място за преработка не е поставян. Нямаме задача да отговориме за ефекта от замърсяването чрез транспортни средства.

Вещото лице Ф.: Инвестиционното предложение съдържа технологии и др. техники, които са най-добрите за преработка на концентрата.
Освен този начин на място да се преработва получавания концентрат, след това да се строи металургично предприятие за топене и др. Другият начин е да се използва този концентрат в завод на друго място. Сега се сещам и за друг начин за оползотворяване - продажбата му на друга страна. Това са три начина за оползотворяване на концентрата. Тъй като този ксонцентрат може да се преработва и извън страната се подразбира, че арсена в областта на К. ще намалее.
Това което се коментира е извън инвестиционното предложение. По наше мнение Доклада за О. е направен съгласно нормативната база. Докладът е изготвен задълбочено. Преработването може да бъде въпрос на следващ проект.

Вещото лице М.: Става въпрос за добив и транспортиране в минния отрасъл на много малки количества. Отново казвам, че арсена е в златния концентрат и замърсяване в този район не се очаква. Получава се златен концентрат по тази технология. Арсенът е съставка в този концентрат. Не стават никакви химически трансформации при тази преработка, т.е. химичната му формула е тази, която е била в скалата.

Управителя Д. И.: Твърдя, че Дънки прешъл метълс е настоятел на минно геоложки университет, от където са част от експертите. Н. да отговорят познават ли ги и могат ли да ги разпознаят в залата.

СЪДЪТ намира, че въпросът не следва да бъде допуснат. Съдебният процес е публичен. Присъствието на гражданите в залата е свободно, а познанството на страните и вещите лица, с намиращите се в залата граждани, включително и представители на Дънки прешъл метълс, евентуален спонсор на Минно геоложки университет, е без значение за изясняване на фактическата обстановка по делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

Не допуска въпроса за познанство на вещите лица с присъстващи лица от залата.


юрк. Н.: Нямам въпроси към експертите. Да се приеме заключението.
адв. М.: Нямам въпроси към експертите. Да се приеме заключението.
адв. Ч.: Нямам въпроси към експертите. Да се приеме заключението.


Жалбоподателя М. В. и адв. Г.: Да не се приема експертизата, защото повтаря съдържанието на писмените бележки на заинтересоаните страни и няма формирано мнение на експертите.

Председателя на Управителния съвет Д. И.: Да не се приема експертизата, тъй като експертите не дадоха отговор на въпроса 4.2 от решението на министъра.

Управителят В. К.: Придържам се към становището на колегите. защото вещите лица не дават експертно становище по въпросите.
.
адв. К.: Считам, че възникнаха две обстоятелства, които дават съмнение да се счита, че вещите лица са безпристрастни. На първо място съдържанието на експертизата не е изцяло изложена на базата на това, което вещите лица са заключили. Това поражда съмнение. Факт е, че има подчертано изречение. Това действително поражда съменние за някаква връзка между институтите, в които работят вещите лица и заинтересованите страни. Осъзнавам, че става въпрос за един отрасъл, в който експертите са много малко. Мисля, че съмненията ми са основателни, който извод прави от това, че на моите въпроси, бяха дадени много завоелирани отговори. Намирам, че съда следва да изследва тези неща. Подкрепям казаното от колегите.

юрк. Н.: Считам, че са неоснователни изложените съмнения. Вещите лица дадоха компетентен и точен отговор.

адв. М.: Няма основание да не се приема заключението. Считам, че същото е обективно, пълно и ясно. Нещо повече, беше отговорено на въпроси, които не съществуваха в заданието. В този смисъл не виждам процесуална причина да не се приема заключението.
адв.Ч.: Присъединявам се към казаното от адв. М.. Вещите лица не се явяват в съда като представители на институтите, в които работят, а като частни лица, които изразяват компетентно мнение като спациалисти в областта и съответно носят отговорност за това. В този смисъл мисля, че внушенията за някаква безпристрастност, са неоснователни.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, с оглед доказателствата по делото и становищата на страните намира, че следва да се приеме представената комплексна съдебна експертиза, изготвена от вещи лица С. Б. С., Д. Я. М. и Л. Б. Ф., с оглед на което
О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА комплексна съдебна експертиза, изготвена от вещи лица С. Б. С., Д. Я. М. и Л. Б. Ф.
Да се изплати възнаграждение на вещите лица С. Б. С., Д. Я. М. и Л. Б. Ф., в размер на сумата по внесения депозит.

адв. Г.: Представям становище по доклада за О., който е изработен във връзка с проекта за инвестиционното предложение, предмет на настоящото дело. Изработен е месец февруари 2011 г., още със задаване на заданието. Това е по възложено задание на общината и изпълнено независимо и отделно от изготвения доклад за О.. Не е част от доклада. По идея на общината е.

Жалбоподател М. В.: Аз съм инициатор за изискване на такова становище. Когато се провеждаше общественото обсъждане, въпросите в него са разглеждани при общественото обсъждане.
адв. М.: Становището по Доклада за О. не следва да се приема, тъй като не е част от административната преписка и не е относимо, защото не представлява част от тази преписка.
адв. Ч.: Това становище е представено по време на общественото обсъждане. Взето е предвид от възложителя. Качено е на неговия саит, публично достъпно е. По него е проведено обсъждане. Взето е предвид при общественото обсъждане и при внасянето на доклада във Висшия експертен съвет. Част от препоръките, които са разисквани при общественото обсъждане са взети предвид от възложителя, видно от поетите от него ангажименти. Това е публично достъпен документ и не можем да се противопоставяме да бъде приет.
юрк. Н.: Към преписката е приложено становище от [община], в което е изразено становище, в което е отразено, че претенциите на общината са взети под внимание от Експертния съвет и ръководството на министерството.

Управителя Д. И.: Нямаме други доказателствени искания. Няма да представяме други доказателства.
адв. А.: Нямаме други доказателствени искания. Няма да представяме други доказателства.
Управителя В. К.: Нямаме други доказателствени искания. Няма да представяме други доказателства.
Жалбоподателя М. М. В.: Нямаме други доказателствени искания. Няма да представяме други доказателства.
адв. Г.: Нямаме други доказателствени искания. Няма да представяме други доказателства.
адв. К.: Нямаме други доказателствени искания. Няма да представяме други доказателства.
юрк. Н.: Нямаме други доказателствени искания. Няма да представяме други доказателства.
адв. М.: Нямаме други доказателствени искания. Няма да представяме други доказателства.
адв. Ч.: Нямаме други доказателствени искания. Няма да представяме други доказателства.
Прокурорът: Нямам доказателствени искания. Да се приемат представените писмени доказателства включително и представеното Становище, изготвено по искане на [община]

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че следва да приеме представеното днес Становище по доклада за О.. Счете делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното днес становище.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

Председателя на Управителния съвет Д. И.: Моля да уважите жалбата по изложените в нея съображения. Поддържам искането си за отмяна поради това, че това решение противоречи на множество документи. Цитирам и съдебна практика - решение по адм.д. № 12652/2008 г. Моля да ми се даде възможност да представя писмени бележки в 7-дневен срок от обявяване на протокола от съдебното заседание.

Управителят В. К.: Моля да уважите жалбата, поради два неизяснени въпроса. Първият е изложен в жалбата, а вторият е, че не е разглеждан въпроса какво ще се прави с конценрата след добиването му. Моля да ми се даде възможност да представя писмени бележки в 7-дневен срок от обявяване на протокола от съдебното заседание.

Жалбоподателят М. М. В.: Моля да уважите жалбата. Решението е нецелесъобраазно по съображенията, изложени в жалбата ни. Моля да ми се даде възможност да представя писмени бележки в 7-дневен срок от обявяване на протокола от съдебното заседание.

адв. Г.: Моля да уважите жалбата. Допуснати са многобройни нарушения. Претендираме направените разноски по делото. Моля да ми се даде възможност да представя писмени бележки в 7-дневен срок от обявяване на протокола от съдебното заседание.

адв. К.: Моля да уважите жалбата. Моля да отмените решението и ни присъдите разноските по делото. Моля да ми се даде възможност да представя писмени бележки в 7-дневен срок от обявяване на протокола от съдебното заседание.

юрк. Н.: Моля да отхвърлите жалбите. Считам, че са неоснователни. Жалбата на Сдружение за аграрни и екологични проекти е и процесуално недопустима. Седалището е в [населено място] и по никакъв начин не е доказан правния интерес. В този смисъл е и съдебната практика - адм.д. № 15805/2009 г. на ВАС. Обжалваното решение е правилно и законосъобразно и постановено при спазване на процесуалния закон. Относно пълнотата и качеството на доклада за О. считам, че са спазени всички законови разпоредби и днес приетата комплексна съдебна експертиза доказва това. Правя възражение за прекомерност на разноските. Моля да ни дадете възможност да представя писмени бележки в 7-дневен срок след депозиране на писмените бележки на жалбоподателите.

адв. М.: Моля да отхвърлите жалбите и оставите в сила Решението. Моля да ни дадете подходящ срок за представяне на писмени бележки, след като се запознаем с тези на жалбоподателите.
адв. Ч.: Моля да отхвърлите жалбите и ни дадете възможност да представим писмени бележки, след представяне на писмените бележки от жалбоподателите.

Прокурорът: Жалбите са подадени в срок, поради което са процесуални допустими, но по същество са неоснователни.
Решението от 23.11.2011 г. на министъра на околната среда и водите е законосъобразно. С решението е одобрено осъществяване на инвестиционно предложение за добив и преработка на златосъдържащи руди за участък на находище "Х. К." за преработка до златно-сребърен концентрат като краен продукт.
При приемане на Решението са спазени разпоредбите на приложимите материалноправни разпоредби. Оспореното решение е издадено от компетентен орган, съобразно чл. 99 от ЗООС, при представени от възложителя резултати от обсъждането по чл. 97, включително протокол за провеждането му. Спазено е изискването на чл. 99, ал. 2 за отчитане на резултатите от обсъждането при вземане на решение по О.. Неоснователно е възражението за неспазване на законовата форма и реквизитите, предвидени в чл. 99, ал. 3 от ЗООС. Решението е постановено в предвидената форма, като съдържа задължителните реквизити, съгласно ал. 3. Изложени са фактическите и правни основания за издаването му. Решението съдържа мотиви за избрания вариант за осъществяване на инвестиционното предложение, като в този аспект съгласно ТР № 16/1975 г. следва да се ценят мотивите в решението на В. и доклада за О.. Поради това доводите, които съдържат общи и неконкретни твърдения за противоречия и вероятност за въздействие върху местообитания, са неоснователни. Спазени са изискванията на З. за мотивиране във връзка със спазване задачите по защитените територии. Също така неоснователен е и доводът, че актът е незаконосъобразен и поради това, че в него не е посочена отговорността при неизпълнение на условията, определени с решението. Съобразно чл. 19, ал. 3 от НУРНОВОС решението се съставя в съответствие с изискванията на чл. 99, ал. 3 от ЗООС по образец, съгласно приложението. Решението обхваща всички необходими елементи, съгласно посочения текст. Обхватът и редът за осъществяване на последващ и текущ контрол за изпълнение на решението са регламентирани в чл. 154-157 от ЗООС, а за неприемане на условията, определени в решението по О., е предвидена административна наказателна отговорност, съгласно чл. 166 на ЗООС.
Правилно е приложен и чл. 19 от Наредбата за О., като не е налице хипотезата на ал. 2, т. 3. В производството не са представени възражения, които обосновано да поддържат конкретни доводи за незаконосъобразност, възражения и становища, които не касаят законосъобразността, а сочат замърсяване на водите, застрашаване на екологичното разнообразие и туризма и други дейности.
Инвестиционното предложение не обхваща защитени територои по смисъла на ЗЗТ, като е извършена оценка на съвместимост, съгласно чл. 2 от Наредбата за оценка на съвместимостта, /ДВ, бр. 73/2007 г./. При извода за вероятност от отрицателно въздействие върху местообитания и популации, е изготвен доклад за оценка на степента на въздействие върху околната среда и здравето на хората, както и за въздействието върху защитените зони. Приетото по О. обуславя извода за допустимост на инвестиционното предложение и одобряването му при въздействие на замърсители с възстановим и локален ефект и без негативно въздействие върху здравето на хората и компонентите на околната среда. Във връзка с ДОСВ е направен извод, че инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони при оценката на двете алтернативи - добив без преработка и с преработка. Оценката за степента на въздействие е определена като незначителна. В тази насока при общественото обсъждане по чл. 39, ал. 9 от Наредбата и представените становища правилно е прието, че не променят извода за степента на въздействие. Във връзка с преценката на риска за населението е обсъдено и становището на МЗ, което не прави възражение по доклада. С Решението е одобрено инвестиционно предложение при конкретно посочени условия, както във фазата на проектиране, така и преди и по време на строителството и експлоатацията.
Във връзка с конкретните доводи на жалбоподателите е назначена комплексна съдебно-техническа експертиза, а заключението по която, е дало отговор на всеки от доводите.
Относно арсена и тежките метали се установява, че се намират в стабилни форми в минералите и почвите, при което не се разтварят и отмиват чрез процесите на изветряне и валежи, като пробите сочат на концентрации в пределните норми. В предвид на обстоятелството, че инвестиционното предложение обхваща земи от горския фонд, извършената оценка има предвид въздействието върху тях. Относно близко разположените земеделски земи е направен извод, че не се осъществява въздействие. Прието е, че газовите емисии не засягат населените места в района. Относно предвиденото за изграждане интеграционно съоръжение е отчетено въздействието на експлоатацията му върху компонентите на околната среда при изработен план за управление на минни отпадъци. На етапа на инвестиционното предложение е предвиден и вариант за обособяване на водна повърхност, което съгласно експертизата е съответно на етапа. Изводите във връзка с качеството на водите са обосновани, като заключението сочи, че са съобразени законовите изисквания в тази насока. Освен това е предвидено условие за осигуряване на пречистване на водите.
Приетият доклад за О. съдържа описание и анализ на компонентите на околната среда и на предполагаемите въздействия върху населението и околната среда, като резултат от реализацията и ползването на природния ресурс и емисиите на вредни вещества. Съгласно експертизата, тези въздействия са оценени и не следва да има съществени промени в състоянието на атмосферния въздух.
Във връзка с водния баланс са извършени оценки в ДОВОС, а разрешителния режим по ЗВ е извън настоящето производство.
Видно от заключението, водоснабдяването в района е обезпечено, като от инвестиционното предложение и от реализацията му, не се оказва въздействие върху въдоснабдяването. От докладите и експертизите направени по повод О., се налага този извод, каквото е и експертното заключение.
При така изложеното следва да се приеме, че не са налице основания за отмяна на Решението на МОСВ като незаконосъобразно - чл. 146 АПК.
Жалбите са неоснователни и следва да се отхвърлят.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение след съвещание.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 12,20 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: