ОПРЕДЕЛЕНИЕ

8759
София, 20.07.2021

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ МИТКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИВАН РАДЕНКОВ
МАДЛЕН ПЕТРОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаМАДЛЕН ПЕТРОВА
по адм. дело 7423/2021. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 58, ал. 3 от Изборния кодекс.
Образувано е по жалба на И. Мутафчиева от град София, чрез адвокат К. Добрев против решение № 468-НС/14.07.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което на основание чл. 57, ал.1, т.1 във връзка с чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК) е прието да не обявява за избран за народен представител от листата на коалиция ГЕРБ – СДС в Шестнадесети изборен район – Пловдив и в Двадесет и пети изборен район – София, Бойко Борисов ЕГН [ЕГН], в произведените избори за народни представители на 11 юли 2021 година.
В жалбата са изложени доводи за нищожност на атакуваното решение, като прието извън компетенциите на административния орган, както и доводи за неговата незаконосъобразност.
Ответникът – Централната избирателна комисия не е изразила становище по жалбата.
Върховният административен съд, състав на четвърто отделение, намира, че жалбата, с което е сезиран е процесуално недопустима, на основание чл. 159, т. 4 АПК. Съображенията за това са следните:
Производството пред ЦИК е образувано по заявление на Бойко Борисов от 14.07.2021 г., че не желае да бъде обявяван за избран за народен представител от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ – СДС в 16 – ти МИР Пловдив и 25-ти МИР София. С оспореното решение заявлението е уважено. Видно от протокол № 60/14.07.2021 г. решението е прието на заседание на ЦИК, проведено на 14.07.2021 г., след прегласуване, с 6 гласа „за“ и 2 „против“ от гласувалите общо 8 членове на Комисията.
Правният интерес от оспорването е обоснован с участието на И. Мутафчиева като кандидат за народен представител в изборите за народни представители, насрочени на 11 юли 2021 г. по предложение на Демократична България – Обединение (Да България, ДСБ, Зелено движение) в изборен район № 25 – София. Не се твърди и не се представят доказателства за участие в изборите в изборен район № 16 – Пловдив. Видно от приложеното по делото решение № 474-НС/15.07.2021 г. за обявяване на избраните народни представители в четиридесет и шестото Народно събрание И. Мутафчиева не е сред избраните народни представители от Демократична България – Обединение и в двата изборни района. За 25 изборен район, София, където е участвала като кандидат за народен представител от листата на Демократична България – Обединение, са избрани други трима народни представители.
При тези обстоятелства, следва да се приеме, че за жалбоподателката не е налице пряк и непосредствен интерес по смисъла на чл. 147 АПК от оспорването на решение № 468-НС/14.07.2021 г. на ЦИК. Тя не е адресат на оспорения административен акт. От данните по делото не се установява актът да засяга неблагоприятно правната й сфера, по какъвто и да е начин. Цитираното в жалбата съдебно решение по адм. дело № 12663/2015 г. по описа на Върховния административен съд, е неотносимо към процесния случай, тъй като е постановено по допустима жалба, подадена от адресатите на акта. Наличието на правен интерес от оспорването е процесуална предпоставка за надлежното упражняване на правото на жалба от категория на абсолютните.
С оглед на изложеното и на основание чл. 159, т. 4 АПК жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.
Процесуалната недопустимост на оспорването е пречка, съдът да се произнесе по наведените доводи за нищожност на решението на ЦИК, поради липса на материална компетентност.
Водим от горното, Върховният административен съд, четвърто отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И. Мутафчиева от град София, чрез адвокат К. Добрев против решение № 468-НС/14.07.2021 г. на Централната избирателна комисия.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7423/2021 по описа на Върховния административен съд, четвърто отделение.
Определението не подлежи на обжалване.