РЕШЕНИЕ

10051
София, 05.10.2021

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на пети октомври две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
РУМЯНА БОРИСОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ЛЮБОМИРА МОТОВА
СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ
при секретар Мариета Ангелова
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаЛЮБОМИРА МОТОВА
по адм. дело 10054/2021. Document Link Icon


Производството е по реда на чл.134, ал.3 вр. чл. 58, ал.1 и ал.3 от Изборния кодекс (ИК).
Образувано е по жалба на Политическа партия "ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО", представлявана от председател Б. Соколов, против решение № 648-НС/29.09.2021г. на Централната избирателна комисия, с което се отказва регистрацията на партията за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г..
В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на решението поради противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона и се иска неговата отмяна.
Ответникът-ЦИК не взема становище.
Върховният административен съд, състав на четвърто отделение, намира жалбата за допустима- подадена срещу решение на ЦИК, което подлежи на съдебно оспорване, от заинтересована страна, чиято регистрация за участие в избори се отказва и в срока по чл. 58, ал.1 ИК. Разгледана по същество жалбата е неоснователна, по следните съображения:
Обжалваното решение № 648-НС/29.09.2021г. на Централната избирателна комисия е издадено на основание чл. 134, ал.2 вр. чл. 133, ал.3, т.7 ИК. С него е отказана регистрацията на партията жалбаподател за изборите за народни представители на 14 ноември 2021г., поради непредставяне към заявлението за регистрация на удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания и поради неотстраняване на тази непълнота до изтичане на крайния срок за регистрация, за което са дадени незабавни указания при приемане на заявлението.
По делото не е спорно, че към заявлението за регистрация, както и до изтичане на крайния срок за регистрация не е представено удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания. Представянето на такова се изисква съгласно чл. 133, ал. 3, т.7 ИК като задължително приложение към заявлението за регистрация, наред с другите приложения, изчерпателно изброени в ал. 3 на посочената разпоредба. При установяване на непълноти ЦИК дава незабавни указания за отстраняването им в срок не по-късно от крайния срок за регистрация (в случая до 17 часа на 29.09.2021г., според в т. 44 на Решение № 545-ПВС/НС от 16.09.2021г. на ЦИК). Неотстраняването на непълнотите в указания срок е основание комисията да откаже регистрацията, съгласно чл. 134, ал.2, изр. последно ИК.
Настоящият съдебен състав счита, че при постановяване на обжалваното решение не е допуснато нарушение, представляващо основание за неговата отмяна. Решението е постановено от компетентен орган в кръга на правомощията му, при наличие на необходимия кворум, в изискуемата от закона форма, мотивиран е с изложение на фактическите и правни основание за издаването му, като са спазени специалните административнопроизводствени правила. Решението съответства на приложимите материалноправни разпоредби и на целта на закона. Непредставянето на което и да е от задължителните приложения към заявлението за регистрация по чл. 133, ал.3 ИК е самостоятелно основание за отказ за регистрация. ЦИК действа в условията на обвързана компетентност и извършна проверка само по представените документи и няма право да преценява причините за допуснати непълноти в приложенията. Затова законосъобразно е отказана регистрацията при неприлагане към заявлението на изискуемото съгласно чл. 133, ал.3, т.7 ИК удостоверение за актуална банкова сметка.
Към жалбата са представени множество доказателства за предприети от жалбоподателя действия за откриване на банкова сметка и за постановени откази на банки. Причините за тях са извън предмета на настоящата съдебна проверка, в която на преценка подлежат само основанията, на които е издаден оспорения административен акт. В случая към заявлението не е приложено удостоверение за банкова сметка и това задължително води до отказ за регистрацията за участие в избори.
Обжалваното решение на ЦИК съответства и на целта на закона, която е в изборите за народни представители да участват политически партии, притежаващи актуална банкова сметка, без която не може да се обслужва предизборната им кампания.
По тези съотражения настоящият състав приема, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.
Водим от гореизложеното и на основание чл. 58, ал.3 ИК, Върховинят административен съд, четвърто отделение,

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Политическа партия "ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО" против решение № 648-НС/29.09.2021г. на Централната избирателна комисия.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.