ОПРЕДЕЛЕНИЕ

5330
София, 09.05.2016

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в закрито заседание на пети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
МАРУСЯ ДИМИТРОВА
МАДЛЕН ПЕТРОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяСВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА
по адм. дело 4544/2016. Document Link Icon


Производството е по чл. 229 и сл. от АПК.
Образувано е по частна жалба от проф. В. С., подадена чрез пълномощник адв. Г. А., срещу определение № 866/12.02.2016 г. по адм. дело № 1218/2016 г. на Административен съд – София - град, с което е оставена без разглеждане жалбата му против решение № 842/18.12.2014 г. на Столичен общински съвет и е прекратено производството по делото. Излага доводи, че определението е, незаконосъобразно, по подробно изложени доводи в частната жалба.
Иска отмяна на обжалваното определение.
Ответникът – Столичен Общински съвет в писмен отговор на частната жалба я оспорва с искане да се остави в сила като правилно обжалваното определение на първоинстанционния съд.
Върховният административен съд, Първо отделение счита, че частната жалба е подадена от надлежна страна и в срока по чл. 230 АПК и е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна поради следните съображения:
С обжалваното определение на Административен съд – София - град, е оставена без разглеждане жалбата на проф. В. Д. С. против решение № 842/18.12.2014 г. на Столичен общински съвет, с което се предвижда да се извърши демонтаж и преместване на художествените скулптурни елементи от архитектурно – художествен синтез „1300 години България“, разположен в имот публична общинска собственост в парковото пространство на Националния дворец на културата и да се възстанови монументът на загиналите войници от първи и шести Софийски пехотни полкове. Със същото определение производството по делото е прекратено.
Съдът е приел жалбата за процесуално недопустима, тъй като между същите страни и по същия правен спор е налице влязъл в сила съдебен акт - определение № 2260/28.04.2015 г. по адм. дело № 399/2015 г. по описа на Административен съд – София - град, с което е оставена без разглеждане жалбите на няколко лица, между които и проф. В. Д. С. и е прекратил производството по адм. дело № 399/2015 г. по описа на Административен съд – София - град, което определение е оставено в сила с определение № 322/12.01.2016 г. по адм. дело № 7800/2015 г. на Върховния административен съд, като е прието, че липсва правен интерес от оспорването на административния акт. Прието е в тези съдебни актове, че проф. С. няма авторско право върху цялото произведение на монументалното изкуство (архитектурно произведение и произведени ена изобразителното изкуство), поради което е направен извод за липса на правен интерес от оспорване решението на общинския съвет.
Обжалваното определение е правилно постановено.
От доказателствата по делото се установява, че предметът на оспорване е определен от жалбоподателя проф. В. Д. С. против решение № 842/18.12.2014 г. на Столичен общински съвет, с което се предвижда да се извърши демонтаж и преместване на художествените скулптурни елементи от архитектурно – художествен синтез „1300 години България“, разположен в имот публична общинска собственост в парковото пространство на Националния дворец на културата и да се възстанови монументът на загиналите войници от първи и шести Софийски пехотни полкове. Производството по делото е прекратено. Също така е установено, че предмет на оспорване по адм. дело № 399/2015 г. по описа на Административен съд – София - град, с няколко жалбоподатели, сред които и проф. В. С. цитираното решение на Столичен общински съвет, с което се предвижда да се извърши демонтаж и преместване на художествените скулптурни елементи от архитектурно – художествен синтез „1300 години България“, разположен в имот публична общинска собственост в парковото пространство на Националния дворец на културата и да се възстанови монументът на загиналите войници от първи и шести Софийски пехотни полкове, като по отношение на това оспорване има влязло в сила определение за недопустимост.
Обективно е установено от съда, че административноправният спор, по който се търси съдебна защита от жалбоподателя е срещу акт, за който е било вече образувано съдебно производство по адм. дело № 399/2015 г. по описа на Административен съд – София – град, и по който предмет на спора има определение № 2260/28.04.2015 г. по адм. дело № 399/2015 г., което определение е оставено в сила с определение № 322/12.01.2016 г. по адм. дело № 7800/2015 г. на Върховния административен съд, като е прието, че липсва правен интерес от оспорването на административния акт. Доводите на жалбоподателя, че оспорва същото решение на общинския съвет, но за неговата нищожност, са неоснователни. При произнасяне от съда по жалба срещу законосоъобразността на един административен акт, се разглежда и въпросът за неговата валидност, а в спора по адм. дело № 399/2015 г. на Административен съд, С.-град такива доводи за нищожност не са въведени от жалбоподателя, а и съдът при проверката на решението на общинския съвет не е установил наличието на нищожност. При постановения изход при първоначалното разглеждане на същия спор, съдът не може да извършва проверка за правилността (законсоъобразността) на решението на общинския съвет, след като е приел, че жалбоподателите нямат правен интерес от оспорването му. Липсата на правен интерес от оспорването, препятства проверката на съда по съществото на спора относно законосъобразността на административния акт, а също и за неговата валидност.
С влизане в сила на определение по адм. дело № 399/2015 г. на Административен съд, С.-град е погасено правото на оспорване на жалбоподателя проф. В. Д. С. срещу същия акт и със същия административен орган, като страна в процеса, както правилно е прието в обжалваното определение. В случая са налице предпоставките по чл. 159, т. 6 от АПК, след като по оспорването (с един и същи предмет и страни) има влязъл в сила съдебен акт, поради което обжалваното определение като правилно, следва да бъде оставено в сила.
Водим от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2, предл.1 във връзка с чл. 236 АПК Върховният административен съд, Първо отделение


ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 866/12.02.2016 г., постановено по адм. дело № 1218/2016 г. по описа на Административен съд, С. - град.
Определението не подлежи на обжалване.