Предишно Р/О: Предишно Р/О, 5767 / 20.5.2015 г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

8235
София, 06.07.2015

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ
ЧЛЕНОВЕ:
СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
ГАЛЯ КОСТОВА
НАДЕЖДА ДЖЕЛЕПОВА
ЛЮБОМИРА МОТОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаЛЮБОМИРА МОТОВА
по адм. дело 7184/2015. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 229 и сл. АПК, по частна жалба на Сдружение с нестопанска цел Национална асоциация "Българско черноморие" [населено място] против определение № 5767/20.05.2015г., постановено по адм. дело №4399/2015г. на Върховен административен съд, пето отделение, с което на основание чл. 159,т.4 АПК е оставена без разглеждане жалбата му срещу решение № 40 от 25.02.2015г. на министъра на околната среда и водите и производството по делото е прекратено.
В жалбата се излагат доводи за неправилност на определението поради нарушение на материалния закон - ЗООС и подзаконовитенормативни актове по неговото прилагане, както и на разпоредбите на Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда /Орхуската конвенция/ и на Регламент /ЕО/№1367/2006г. на Европейския парламент и на Съвета от 06.10.2006г. Иска се отмяната му.
Ответните страни [фирма] Б. и МОСВ не вземат становище.
Върховният административен съд, петчленен състав- II колегия намира частната жалба за допустима- подадена срещу подлежащо на обжалване определение, с което се прегражда по-нататъшното развитие на производството, от страна по делото, за която то е неблагоприятно и в срока по чл. 230 АПК, а разгледана по същество за основателна.
За да постанови обжалваното определение, тричленният състав на ВАС, пето отделение приема, че оспорващото С. няма правен интерес от оспорването, тъй като не са " засегната общественост" по смисъла на §1,т.25 ДР ЗООС.
Определението е валидно и допустимо, но неправилно поради нарушение на материалния закон. .
Предмет на съдебен контрол е решение на министъра на околната среда и водите, с което на основание чл. 88, ал.1,т.2 АПК е оставена без разглеждане, като просрочена, жалбата на С. срещу преценки на директора на РИОСВ-Б. относно необходимостта от извършване на оценка за съвместимост на изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за ПИ в централната част на [населено място] за изграждане на смесена многофункционална сграда и производството по нея е прекратено. Оспорващият има правен интерес да оспори акта, с който се прегражда разглеждането на жалбата му. Въпросът дали С., което не е определено за извършване на общественополезна дейност, представлява " засегната общественост" по смисъла на §1, т.25 ДР ЗООС и чл. 2, §5 Конвенцията за достъп до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда и дали следва да участва в процесното административно правоотношение е по същество на спора.
По изложените съображения и на основание чл. 221, ал.2, вр. чл. 236 АПК В. администартивен съд, петчленен състав-II колегия,
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение № 5767/20.05.2015г., постановено по адм. дело №4399/2015г. на Върховен административен съд, пето отделение и
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по него.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Особено мнение: