ОПРЕДЕЛЕНИЕ

8846
София, 23.07.2021

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ МИТКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИВАН РАДЕНКОВ
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
по адм. дело 7549/2021. Document Link Icon


Производството по делото е образувано по жалба на И. Григоров против решение № 474-НС от 15.07.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) и решение № 475 НС от 16.07.2021 г. на ЦИК, в часттите им, с които са обявени за избрани за народни представители в Четиридесет и шестото Народно събрание кандидатите от кандидатската листа на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“. Направено е искане за заличаване на всички народни представители от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в Четиридесет и шестото Народно събрание.
Като взе предвид изложеното в жалбата настоящият тричленен състав на Върховния административен съд, намира същата за недопустима, като съображенията за това са следните:
Според специалната разпоредба на чл. 304 от Изборния кодекс (ИК), споровете относно законността на изборите за народни представители се решават от Конституционния съд по реда, регламентиран с нормите на чл. 305 и чл. 306 ИК. В случая жалбоподателят оспорва обявените изборни резултати от произведените на 11.07.2021 г., избори за народни представители, поради което разглеждането на жалбата по реда на чл. 58 вр. чл. 57 ИК от Върховния административен съд, е недопустимо. По тези съображения жалбата следва да бъде оставена без разглеждане и производството по делото да бъде прекратено.
По изложените съображения Върховния административен съд, тричленен състав,

ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И. Григоров против решение № 474-НС от 15.07.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) и решение № 475 НС от 16.07.2021 г. на ЦИК, в часттите им, с които са обявени за избрани за народни представители в Четиридесет и шестото Народно събрание кандидатите от кандидатската листа на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7549/2021 г. по описа на Върховния административен съд.
На основание чл. 305, ал. 2 от Изборния кодекс делото да се докладва на Председателя на Върховния административен съд.
Определението не подлежи на обжалване.