Предишно Р/О: Предишно Р/О, 4526 / 01.4.2013 г.


РЕШЕНИЕ

7415
София, 03.06.2014

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на трети април две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНИКА ЧЕРНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
НИНА ДОКТОРОВА
ГАЛИНА МАТЕЙСКА
ТАТЯНА ХИНОВА
МАРИО ДИМИТРОВ
при секретар Григоринка Любенова
и с участието
на прокурора Огнян Атанасов
изслуша докладваното
от съдиятаМАРИО ДИМИТРОВ
по адм. дело 3133/2014. Document Link Icon


Производство по чл. 208 и сл. от АПК.
Образувано е по касационна жалба от министъра на околната среда и водите, подадена чрез юрисконсулт П. П., против решение №481 от 15.01.2014г. по адм. дело №2496/2013г. на Върховния административен съд, Четвърто отделение, с което е отменена Наредба №2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, издадена от министъра на околната среда и водите, обнародвана в ДВ бр.10 /05.02.2013 г. Излагат се доводи, че решението е неправилно, постановено в нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и е необосновано. Излага, че не е допуснато нарушение по чл.77 от АПК, във връзка с чл.26, ал.2 и чл. 28, ал. 2, т. 1- т. 5 и ал.3 от ЗНА, като съдът не е съобразил и обсъдил обективно налични доказателства по преписката. Твърди, че проектът на наредбата е публикуван на интернет страницата на МОСВ, заедно с мотиви, както и е проведено обсъждане на представените становища, предложения и възражения от заинтересованите лица, които са отразени в справка към изготвен доклад до компетентния орган. Смята, че са неправилни изводите на съда, че непосочването на финансова обосновка и непредставянето на информация за съответствие на акта с правото на Европейския съюз, не съставлява нарушение. Иска, да се отмени обжалваното решение и се потвърди решението на ДКЕВР.
Ответникът - [фирма], [населено място], чрез пълномощник адв. Н. Л. с писмена защита оспорва касационната жалба като неоснователна и излага доводи за правилност на решението.
Представителят на Върховната административна прокуратура изразява становище за неоснователност на жалбата. Излага, че правилно е приел тричленният състав, че са допуснати нарушения на чл.26, ал.2 от ЗНА и на чл.77 от АПК.Излага, че е правилен извода на съда, че мотивите за изработването на нормативния акт осигуряват реализирането на предоставената от закона възможност за изразяване на мнения и становища на заинтересованите лица и те следва задължително да бъдат налице при обсъждането им и при запознаването на заинтересованите страни с проекта. Излага, че на интернет страницата на МОСВ е публикуван само изготвения проект на обжалваната наредба, както и че към публикувания проект на наредбата не е било приложено мотивирано становище на вносителя, съответно на доклад със съдържание по чл.28, ал.2 от ЗНА, което е императивно изискване на закона, както и по делото не са налице доказателства за проведено обсъждане на проекта, а от приложения по делото протокол № 94 не може да се направи категоричния извод за проведено обсъждане, тъй като съдържа само изброяването на получените становища, както и отбелязване, че някои бележки са били приети. смята за неоснователни и останалите възражения развити в касационната жалба, поради което и същата следва да бъде оставена без уважение.
Върховният административен съд, Петчленен състав на Първа колегия, като взе предвид разпоредбата на чл. 218 от АПК, приема следното:
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.
Разгледана по същество е неоснователна.
С решение №481 от 15.01.2014г. по адм. дело №2496/2013г. на Върховния административен съд, Четвърто отделение, по жалба на [фирма], [населено място], е отменена Наредба №2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, издадена от министъра на околната среда и водите, обнародвана в ДВ бр.10 /05.02.2013 г. (Наредба №2). Съдът е приел, че при издаване на подзаконовия нормативен акт са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила по чл. 77 от АПК и чл. 26, ал. 2 и чл.28, ал.2 от ЗНА, приложими на основание чл. 80 от АПК, поради на основание чл. 193, ал. 1, във вр. с чл. 146, т. 3 от АПК, е отменил оспорената наредба. Съдът е приел, че проектът на Наредба на МОСВ е публикуван на интернет страницата на МОСВ, но към него не са приложени мотиви и доклад, както и че мотиви не се отразени и в доклад с вх. № 12-00-1844/11.12.2012г. Приел е, че по протокол №94 от 15.12.2012г. е обективирана дейността на Колегиума на МОСВ по приемане на проекта за наредба, като е отразено съдържанието на наредбата, броя на получените становища и дискусия по внесеното предложение от дирекция УООП,но няма отразено обсъждане на различните становища, нито мотиви, а с решението по този протокол е възложена процедура за утвърждаване на наредбата от МОСВ. Също така тричленният състав на ВАС е приел,че липсва финансова обосновка и няма информация са съответствие на наредбата с правото на Европейския съюз.
Обжалваното решението е правилно.
В съответствие с чл.218 и чл.220 от АПК петчленният съдебен състав на ВАС приема, че фактите в първоинстанционното производство са обективно установени и правилно е приложен материалния закон.
Неоснователно е възражението на касатора за нарушение на чл. 26, ал. 2 от ЗНА и чл. 77 от АПК. Обективно съдът е установил, че проектът на Наредба №2 е публикуван на интернет страницата на МОСВ в периода от 17.12.2012г. до 31.12.2012г., но към него не са приложени мотиви и доклад в съответствие с изискването на чл.26, ал.2 от ЗНА, приложим съгласно чл.80 от АПК. В административната преписка липсват мотивите към проекта. Мотиви не се отразени и в доклад с вх. № 12-00-1844/11.12.2012г. Установено е, че по протокол №94 от 15.12.2012година е проведено заседание на Колегиума на МОСВ, в който е обективирана дейността му по приемане на проекта за процесната наредба, както и е отразено съдържанието на наредбата, броя на получените становища и дискусия по внесеното предложение от дирекция УООП, но по протокола не е отразено обсъждане на различните становища, нито мотиви, в съответствие с изискването на чл.28, ал.2 от ЗНА.
Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. В съответствие с чл.28, ал.2 от ЗНА е въведено изискване мотивите, съответно докладът към проекта на нормативен акт да съдържат: 1. причините, които налагат приемането; 2. целите, които се поставят; 3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; 5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Съгласно чл.28, ал.3 от ЗНА проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган.
По приложение на законовите изисквания законосъобразно съдът е приел, че по проведеното производство по издаване на Наредба №2 не е доказано по несъмнен начин, че са изпълнени изискванията за публикуване на проекта заедно с мотивите и доклада, както и да е проведено обсъждане преди приемането му от компетентния орган. Позоваването от страна на касатора на представена снимка - разпечатка от интернет страницата на министерството проектът на наредба, както и приложени мотиви към 30.10.2013г., в която е отразен списък от приложения на предлаганите отчетни и информационни документи, не обуславя извод за изпълнение на посочените законови изисквания. Липсват данни по преписката мотивите към проекта и доклада до компетентния орган да съответстват на изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА. Към публикувания проект на Наредба не е приложено мотивирано становище на вносителя, съответно доклад със съдържание по чл.28, ал.2 от ЗНА. Видно от доклад с вх. № 12-00-1844/11.12.2012г. на изпълнителния директор на ИАОС не се съдържат изискуемите данни относно проекта за нормативен акт, нито мотиви в този смисъл, за да се приеме, че извършеното публикуване на интернет страницата на МОСВ в периода от 17.12.2012г. до 31.12.2012г., удостоверено по протокол №04-00-883/18.01.2013г., на който се позовава касатора, е изпълнено законовото изискване.
Неоснователно е възражението на касатора за допуснато нарушение на чл.77 от АПК. Обективно съдът е установил, че в административната преписка липсват доказателства за проведено обсъждане на проекта, заедно с представените становища, предложения и възражения.Действително по протокол №94 от 15.12.2012г. е проведено заседание на Колегиума на МОСВ, към който е приложена справка за отразяване на постъпилите предложения на дирекциите на МОСВ, РИОСВ и П., както и към преписката са приложени становища на Асоциация на рециклиращата индустрия (вх. № 15-00-25 / 02.11.2013 г.), Българска асоциация по рециклиране (вх. № 15-00-8746 / 28.12.2012 г.), [фирма], В. (получено по имейл), но които не са обсъдени и отразени в протокола, а само са посочени в справка. Видно от приложената преписка след като касатора се позовава на публикуване на интернет страницата на МОСВ в периода от 17.12.2012г. до 31.12.2012г., няма данни да са отразени последващите становища на заинтересованите лица (направени след публикацията) и да са обсъдени в съответствие с чл.77 от АПК, както и към проекта на наредбата, който е предложен за приемане от компетентния орган, не са приложени мотиви и доклад с изискуемите реквизити по чл.28, ал.2 от ЗНА.
Съгласно чл.20, във връзка с чл.13 от Указ №883 от 24.04.1974г. за прилагане на Закона за нормативните актове, при изготвяне на проекти за наредби процедурата обхваща: 1. изготвяне на първоначален проект; 2. обсъждане на проекта; 3. изготвяне на втори проект, когато се наложат съществени изменения на първоначалния проект. В случая не е проведено обсъждане и не са съобразени становищата на заинтересованите лица от м.януари 2013г. (приложени към преписката), преди приемане на окончателния проект на наредбата, след публикуване на първоначалния проект. След като не е извършено обсъждане на проекта на нормативен акт в съответствие с чл.77 от АПК и чл.13 от Указ №883/1974г. , както и в мотивите и доклада до компетентния орган липсват реквизити по чл.28, ал.2 от ЗНА: т.1 причините, които налагат приемането; 3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; 5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз, приетата Наредба №2 от министъра на околната среда и водите е издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, поради и което правилно е отменена от тричленния състав на ВАС.
Предвид на изложените съображения настоящият съдебен състав приема, че не са налице пороци на обжалваното решение по смисъла на чл.209,т.3 от АПК, поради което като правилно следва да бъде оставено в сила.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, Върховният административен съд, Петчленен състав на Първа колегия,

РЕШИ:


ОСТАВЯ В СИЛА решение №481 от 15.01.2014г. по адм. дело №2496/2013г. на Върховния административен съд, Четвърто отделение.
Решението е окончателно.Особено мнение: