ОПРЕДЕЛЕНИЕ

642
София, 20.01.2016

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИНА МИХАЙЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
МАРИЕТА МИЛЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от председателяМАРИНА МИХАЙЛОВА
по адм. дело 14368/2015. Document Link Icon


Производството по делото е образувано на основание чл. 229 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/ по частна жалба на Сдружение "Екологично сдружение за Земята", представлявано от Г. Б. К. и Т. Д. Т. против определение №5982/06.11.2015 година на Административен съд София - град /АССГ/, с което е прекратено производството по адм.дело №9517/2015 година по жалбата на сдружението срещу комплексно разрешително №515-НО/2015 година, издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, в полза на [община] за експлотация на "Регионален център за управление на отпадъците - Стара З.. Оплакванията в частната жалба са за незаконосъобразност определението, като се иска отмяната му и разглеждане на жалбата по същество.
Ответникът - изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда е депозирал писмено възражение по частната жалба, в което поддържа становище за неоснователност на частната жалба.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 230 от АПК, от надлежна страна и при наличие на правен интерес, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е ОСНОВАТЕЛНА.
Съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗООС заинтересованите лица могат да обжалват решението на издаване, отказ, изменение, актуализиране или отмяна на комплексно разрешително по реда на АПК в 14 дневен срок от оповестяването му по реда на ал.1 от цитираната разпоредба. Анализът на съдържанието й води до извод, че активно легитимирани субекти са и други лица извън заявителя.
В случая жалба срещу процесното решение е подадена от Сдружение "Екологично сдружение за Земята", за което не се спори, че е неправителствена организация, регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ. Не се оспорва и това, че съгласно предмета и целите на дейност на сдружението то е екологична организация, работеща за опазването на околната среда. Касае се за административен акт, издаден по реда и условията на ЗООС. Затова, предвид разпоредбите на § 1, т. 24 и т. 25 от закона и на чл. 2, т. 5 от Орхуската конвенция, след като сдружението отговаря на дефиницията за "засегната общественост", то няма създадена от закона процесуална пречка, която да обосновава недопустимост на подадената съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗООС жалба.
Неправилни са мотивите в оспореното определение, че на съдебен контрол подлежи решението, с което е издадено комплексното разрешително, но не и самото разрешително. Видно от съдържанието на решението, с което е издадено комплексното разрешително, последното представлява приложение №1 към решението, т.е. касае се за един административен акт, а не за отделни такива, както неправилно приема съдът.
Съгласно §1, т.39 от Допълнителните разпоредби на ЗООС, "Комплексно разрешително" е индивидуален административен акт, предоставящ разрешение за експлоатация на определена инсталация или на дадена част от нея при определени условия, които гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на глава седма. Едно разрешително може да се отнася до една или повече инсталации (или до части от различни инсталации), които са разположени на една и съща площадка, са експлоатирани от един и същ оператор и някои от които могат да не попадат в обхвата на приложение 4." Следователно, КР е индивидуалният административен акт, който подлежи на съдебен контрол, а не решението, с което е издадено, и което няма самостоятелно значение.
Предвид на изложеното, оспореното определение следва да се отмени, а делото да се върне на АССГ за разглеждане на жалбата на Сдружение "Екологично сдружение за Земята" срещу комплексно разрешително №515-НО/2015 година, издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, в полза на [община] за експлотация на "Регионален център за управление на отпадъците - Стара З..
Воден от горното, Върховният административен съд, пето отделение

ОПРЕДЕЛИ:


ОТМЕНЯ определение №5982/06.11.2015 година, постановено по адм.дело №9517/2015 година на Административен съд София - град .
ВРЪЩА делото на същия съд за произнасяне по жалбата на Сдружение "Екологично сдружение за Земята" срещу комплексно разрешително №515-НО/2015 година, издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, в полза на [община] за експлотация на "Регионален център за управление на отпадъците - Стара З..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Особено мнение: