ОПРЕДЕЛЕНИЕ

8734
София, 20.07.2021

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ МИТКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИВАН РАДЕНКОВ
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
по адм. дело 7382/2021. Document Link Icon


Производството по делото е образувано по жалба на Коалиция от партии „БСП за България“ против решение № 467-НС/14.07.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), с което, на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 вр. чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс, не се обявява за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Първи изборен район – Благоевградски - И. Стоянов, в проведените избори за народни представители на 11.07.2021 г.
ЦИК не изразява становище по жалбата.
При извършената служебна проверка за допустимост на подадената жалба, настоящият състав на Върховния административен съд намира, че жалбата е подадена в срок, но от страна, за която не е налице правен интерес от оспорването, поради което същата следва да се остави без разглеждане, а производство по делото да се прекрати, като съображенията за това са следните:
Жалбата е постъпила на 15.07.2021 г., на която дата е постановено и решение № 474-НС, с което са обявени лицата, избрани за народни представители в Четиридесет и шестото Народно събрание по изборни райони и кандидатски листи сред които И. Стоянов, не е. От приложените по делото доказателства е установено, че оспореното решение № 467-НС/14.07.2021 г. е постановено по заявление на И. Стоянов, в което същият заявява, че не желае да бъде обявен за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Първи изборен район – Благоевградски, в проведените избори за народни представители на 11.07.2021 г. По повод на това заявление е постановено оспореното решение. При тези данни за жалбоподателя - Коалиция от партии „БСП за България“ не е налице правен интерес от оспорване на решението. Правоотношението по издаване на последното се е развило между И. Стоянов от една страна и ЦИК от друга, което приключва с постановяване на обжалваното решение. Други участници в това административно производство няма, като адресат на акта е единствено И. Стоянов. Следователно за жалбоподателя не е налице личен, пряк и непосредствен интерес от оспорване на решението. Правото на жалба принадлежи на лице, чийто правен интерес пряко и непосредствено е нарушен или застрашен от нарушаване, или за което с обжалвания акт се създават задължения или ограничават придобити права. В жалбата не са изложени никакви твърдения в този смисъл. Правният интерес от подаването на жалба е от категорията на абсолютните процесуални предпоставки за допустимостта й, за която съдът следи служебно. Жалба, подадена без правен интерес е процесуално недопустима и не може да бъде разгледана по същество. Но дори и да се предположи, че жалбоподателят има някакъв правен интерес от обжалване на решението на ЦИК, то същият не би могъл да получи съдебна защита, тъй като с решение № 474-НС/15.07.2021 г. ЦИК обявява избраните за народни представители в Четиридесет и шестото Народно събрание по изборни райони и кандидатски листи, а Върховният административен съд, не може да упражни контрол за законосъобразност на това решение, тъй като това е извън неговата компетентност по арг. на чл. 304 от Изборния кодекс.
С оглед на изложеното жалбата е недопустима, поради което същата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.
По изложените съображения и на основание чл. 159, т. 4 АПК Върховният административен съд, тричленен състав,

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Коалиция от партии „БСП за България“ против решение № 467-НС/14.07.2021 г. на Централната избирателна комисия.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 7382/2021 г. по описа на Върховния административен съд.
Определението не подлежи на обжалване.