ОПРЕДЕЛЕНИЕ

8807
София, 22.07.2021

Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ МИТКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИВАН РАДЕНКОВ
МАРИЕТА МИЛЕВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаМАРИЕТА МИЛЕВА
по адм. дело 7503/2021. Document Link Icon


Производството е образувано по жалба вх. № 10178/20.07.2021 г., подадена от С. Стефанов, кандидат за народен представител в Пети избирателен район - Видински от Коалиция „Изправи се! Мутри вън“, против решение № 471-НСот 14.07.2021 г. и решение № 474-НС от 15.07.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), с които са обявени съответно резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и шестото Народно събрание, произведени на 11.07.2021 г., съобразно получените действителни гласове от страната и извън страната за партии, коалиции и независими кандидати, регистрирани за участие в изборите за народни представители (решение 471-НСот 14.07.2021 г.) и за народен представител в Четиридесет и шестото Народно събрание в 5-ти МИР- Видински е обявен кандидат от „Движението за права и свободи“ (№ 474-НС от 15.07.2021 г. на ЦИК). Жалбоподателят излага съображения за допуснати нарушения при приложение на метода на Хеър-Ниимайер, както и на методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите. Моли Върховният административен съд да отмени оспорените решения на ЦИК или евентуално, жалбата да се приеме за искане по чл. 305 от Изборния кодекс и за сезиране на Конституционния съд на Република България по реда на чл. 150, ал. 1 от Конституцията на Република България.
Като взе предвид изложеното в жалбата настоящият тричленен състав на Върховния административен съд, констатира, че жалбата е недопустима.
Според специалната разпоредба на чл. 304 от Изборния кодекс (ИК), споровете относно законността на изборите за народни представители се решават от Конституционния съд по реда, регламентиран с нормите на чл. 305 и чл. 306 ИК. В случая жалбоподателят оспорва обявените изборни резултати от произведените на 11.07.2021 г., избори за народни представители, поради което разглеждането на жалбата по реда на чл. 57 ИК, респективно по чл. 58 ИК от Върховния административен съд, е недопустимо. По тези съображения жалбата следва да бъде оставена без разглеждане и производството по делото да бъде прекратено.
По евентуалното искане на жалбоподателя по чл. 305 ИК за сезиране на Конституционния съд на основание чл. 150, ал. 1 от Конституцията тричленният състав на Върховния административен съд не е компетентен да се произнесе, тъй като правомощието по чл. 150, ал. 1 от Конституцията може да бъде упражнено от Пленума или общото събрание на колегиите на Върховния административен съд. В този смисъл е решение № 3/ 05.04.2005 г. по к. дело № 2/ 2005 г. на Конституционния съд на Република България. Поради това искането по чл. 305 ИК следва да се докладва на председателя на Върховния административен съд за преценка.
По изложените съображения Върховния административен съд, тричленен състав,

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С. Стефанов против решение № 471-НСот 14.07.2021 г. и решение № 474-НС от 15.07.2021 г. на Централната избирателна комисия.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 7503/2021 г. по описа на Върховния административен съд.
Искането на жалбоподателя за упражняване на правомощието по чл. 305, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с чл. 150, ал. 1 Конституцията на Република България, да се докладва на председателя на Върховния административен съд.
Определението е окончателно.