Ново Р/О: Ново Р/О, 3069 / 07.5.2001 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

2651
София, 26.04.2000

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори февруари двехилядната година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
ЦВЕТАНКА ТАБАНДЖОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаЦВЕТАНКА ТАБАНДЖОВА
по адм. дело 7866/1999.


Производството е по реда на чл. 37-40 ГПК. Образувано е по молба на В. Т. Д. - гражданин на Л. с адрес в България -
гр. С.,[жк], [жилищен адрес] подадена от пълномощник - адв. И. И. с искане за възстановяване срока за обжалване на решение № 1652 от 06.04.1999 г. по адм. дело № 2668/1998 г. на Върховния административен съд, първо отделение. Поддържа се, че пропускането на срока се дължи на непредвидени обстоятелства - отсъствие на адв. И. от страната, както и на пропуск от страна на съда да връчи по надлежен ред обявлението за изготвяне на решението на посочения от жалбоподателя с молба от 06.11.1998 г. нов адрес.

Молбата е подадена в законоустановения по чл. 37, ал. 2 ГПК срок и е допустима, а по същество основателна.
От данните по делото се установява, че с молба от 06.11.1998 г. адресирана до ВАС, Трето отделение жалбоподателя е уведомил съда, че е сменил адреса си и е посочил новия адрес за призоваване, а именно: [населено място],[жк], [жилищен адрес]. Тази молба не е била предадена от канцеларията и приложена към делото, поради което съобщението за изготвяне на решението е било изпратено на стария адрес на жалбоподателя и на пълномощника. Съобщението от стария адрес на жалбоподателя е върнато цяло със забележка, че лицето е напуснало адреса и новия адрес е неизвестен. Съобщението до адв. И. И. е получено от брат му на 19.08.1999 г. със задължение да му го предаде. Поради отсъствието на адв. И. И. от страната през периода 06.08.1999 г. до 03.09.1999 г. съобщението не му е било предадено и той е изпуснал срока за обжалване на решението.
С оглед на тези данни следва да се приеме, че пропущането на срока се дължи на особени непредвидени обстоятелства, поради което следва да се възстанови срока за обжалване на решението.
Водим от горното и на основание чл. 39, ал. 1 ГПК Върховният административен съд, първо отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ВЪЗСТАНОВЯВА срока за обжалване на решение № 1652 от 06.04.1999 г. по адм. дело № 2668/1998 г. на Върховния административен съд, първо отделение по отношение на В. Т. Д., гражданин на Л. с адрес в Република България, [населено място],[жк], [жилищен адрес].
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд-петчленен състав.
СЛЕД ВЛИЗАНЕ в сила на определението делото да се върне на ВАС-петчленен състав за произнасяне по касационната жалба.

Особено мнение: