ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

12723 / 2011

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 6507/2011 на Адм. съд - София-град
ДокладчикТаня КуцароваСтатусРешено
МатерияКасационна жалба по ЗУБМестонахождениеАССГ 25.01.2012г.
ВидкасацияЗаседания12.12.2011 09:00
Образувано на04.10.2011 г.Деловодител Ваня Миланова
Свършено на12.12.2011 г.