ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

2038 / 1999

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 422/1999 на ВАС
ДокладчикАнтоанета АрнаудоваСтатусРешено
МатерияЖалба бежанциМестонахождениеДокладчик
ВидпървоинстанционноЗаседания13.09.99 10:00
13.12.99 09:00
Образувано на29.03.99 г.Деловодител Ваня Миланова
Свършено на13.12.99 г.