ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - I колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

6750 / 2010

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 12645/2009 на ВАС
ДокладчикЙовка ДражеваСтатусРешено
МатерияЖалба бежанциМестонахождениеПрил. към арх. № 460/2011 г.
ВидкасацияЗаседания16.09.2010 10:00
Образувано на21.05.2010 г.Деловодител Катя Добринова
Свършено на16.09.2010 г.