ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - I колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

3185 / 2011

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 3996/2010 на ВАС
ДокладчикМаруся ДимитроваСтатусРешено
МатерияЖалба бежанциМестонахождениеПрил. към арх. № 1573/2011 г.
ВидкасацияЗаседания14.04.2011 11:30
Образувано на09.03.2011 г.Деловодител Катя Добринова
Свършено на14.04.2011 г.