РЕШЕНИЕ

272
София, 21.01.2000

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на тринадесети декември хиляда деветстотин деветдесет и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИКОЛАЙ УРУМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ЙОРДАНКА КОСТОВА
АНТОАНЕТА АРНАУДОВА
при секретар Силвия Григорова
и с участието
на прокурора Пенка Стефанова
изслуша докладваното
от съдиятаАНТОАНЕТА АРНАУДОВА
по адм. дело 2038/1999. Document Link Icon


С решение № 1458/26.03.1999 г. на петчленен състав на Върховния административен съд е отменено решение № 6509/30.12.1998 г. по адм. д. № 3522/98 г. по описа на ВАС, трето отделение и делото е върнато за ново разглеждане.
Производството е по реда на чл. 12 и сл. от Закона за Върховния административен съд (ЗВАС).
Производството е образувано по жалба на И. О'Н. М. Лампти против решение № 586/15.04.1998 г. на Националното бюро по териториално убежище и бежанци при МС на РБ. В жалбата се излагат доводи, сочещи на основания за отмяна по смисъла на чл. 12, т. 3 и 4 ЗВАС.
Представителят на Върховната административна дава становище за неоснователност на жалбата.
Върховният административен съд, трето отделение, счита жалбата за допустима и основателна по следните съображения:
С решение № 586/15.04.1998 г. на Директора на НБТУБ е отказано предоставяне статут на бежанец на жалбоподателя, поради това че не е изявил желанието си да кандидатства за бежански статут в срока, предвиден в чл. 3, т. 4 от Наредбата за предоставяне и регламентиране статута на бежанците, както и поради това, че е предоставил невярна информация и противоречиви данни на длъжностните лица в Бюрото, а освен това единственият представен документ за самоличност на лицето буди съмнение.
Този извод на НБТУБ при МС, Върховният административен съд, трето отделение, намира за неправилен и незаконосъобразен.
В молбата си И. О'Н. М. Лампти заявява, че влиза в България на 23.11.1996 г., а подава молбата си едва на 17.12.1996 г. Не се спори, че е нарушен 48-часовият срок за подаване на молбата, но това нарушение не би могло да представлява самостоятелно основание за отказ за предоставяне на статут на бежанец, тъй като в Ж. конвенция не се съдържа като самостоятелно основание за отказване на бежански статут. България като държава-страна по Конвенцията няма право да стеснява обхвата на бежанската закрила, позовавайки се на нови ограничения, изключващи или прекратяващи клаузи, които не се съдържат в Ж. конвенция за статута на бежанците от 1951 г. и Протокола към нея от 1967 година.
За настоящия съдебен състав не би било възможно да прецени каква е обстановката в страна по произход на жалбоподателя, тъй като в административната преписка липсват подобни данни и това представлява съществено нарушение на административно-производствените правила.
На трето място, по делото не съществуват категорични данни интервюто с жалбоподателя да е проведено на езика, който той е посочил, че владее - на английски език. На последната страница на интервюто от 07.04.1997 г. са положени само два подписа: на заявителя и на интервюиращия - Д. Г.. Подпис на преводач липсва. Ако е присъствал, то следва да се установи по надлежния ред с подпис, посочване на името и квалификацията му. След като процедурата, проведена пред длъжностни лица на Бюрото по предоставяне на статут на бежанец, е протекла без наличието на назначен квалифициран преводач, то това води до наличието на основание за отмяна на постановения индивидуален административен акт поради съществени нарушения на административно-производствените правила.
По тези съображения Върховният административен съд, трето отделение, намира, че следва да отмени постановения индивидуален административен акт на основание чл. 12, т. 3 и 4 от Закона за Върховния административен съд и да върне преписката на административния орган за решаване.
Ето защо, Върховният административен съд на основание чл. 28 ЗВАС във връзка с чл. 42, ал. 3 З.

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 586/15.04.1998 г. на Директора на Националното бюро за териториално убежище и бежанци при МС на Република България.
ВРЪЩА преписката на НБТУБ за решаване.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд 14-дневен срок от съобщението на страните.

Особено мнение: