РЕШЕНИЕ

222
София, 10.01.2002

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЕНКА ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БИСЕРКА КОЦЕВА
ВАНЯ ПУНЕВА
при секретар Мариана Калчева
и с участието
на прокурора Любка Стамова
изслуша докладваното
от съдиятаБИСЕРКА КОЦЕВА
по адм. дело 3971/2001. Document Link Icon


Производството е по чл. 12 и сл. от ЗВАС във връзка с чл. 66 от Закона за бежанците.
Образувано е по жалба на Нарек Арзоян, гражданин на А., срещу решение № 3602/06.04.2001 г. на председателя на Агенцията за бежанците при Министерски съвет.
В жалбата се поддържа, че обжалваното решение е незаконосъобразно, тъй като приетото от административния орган не отговаря на действителността. Жалбоподателят посочва, че изпитва основателен страх от връщането си в А., защото принадлежи към обществена група, подлежаща на рекрутиране в армията и на мобилизация, като изтъква, че в армията масово се нарушават човешките права на служещите. Посочва, че ще бъде преследван заради пацифистките си убеждения, тъй като е против войната и убиването на други хора. Заявява, че съществуват пречки да се върне в страната си, тъй като през 1998 г. консулството в А. отказва да поднови националния му паспорт. Посочва, че жилището му в А. е разрушено, няма къде да живее и не може да си намери ново жилище, защото в страната цари хаос и беззаконие.
Жалбоподателят моли съда да отмени обжалвания административен акт.
Ответникът - Агенцията за бежанците чрез процесуалния си представител моли съда да остави в сила обжалваното решение.
Прокурорът от Върховна административна прокуратура счита жалбата за неоснователна.
Жалбата е подадена в срока по чл. 66, ал. 2 ЗБ и е основателна.
С обжалваното решение председателят на Агенцията за бежанците е отказал да предостави статут на бежанец на жалбоподателя на основание чл. 56, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 2, ал. 1 ЗБ. Административният орган е приел, че жалбоподателят не е бежанец по смисъла на чл. 2 от Закона за бежанците, тъй като не са налице визираните в този член материално - правни предпоставки за даването на бежански статут. Прието е, че той не изпитва основателни и обективно обосновани опасения от преследване поради своята раса, религия, националност, принадлежност към определена обществена група или политически убеждения. Според административния орган мотивите на кандидата за бежанец са икономическите трудности и нежеланието да отиде войник, а те не са включени в условията за предоставяне статут на бежанец.
В решението е посочено, че няма пречки жалбоподателят да се върне в А., тъй като същата е сигурна страна на произход.
Обжалваното решение е незаконосъобразно.
Жалбоподателят е заявил в съдебно заседание, че цялото му семейство се е изселило от А. - сестра му е българска гражданка, майка му и баща му имат статут на постоянно пребиваващи в Република България.
В Конвенцията за статута на бежанците и в Закона за бежанците е прокаран общият принцип, че семействата на бежанците трябва да се установят да живеят в една държава. С оглед на това административният орган следва да преразгледа отказа си по отношение на жалбоподателя Нарек Арзоян, като провери и отчете факта, че той няма останали близки роднини в държавата си по произход - А.. Къщата му там е разрушена при земетресение и на са отпуснати средства за нейното поправяне от държаната.
Поради тези относими обстоятелства, решението на административния орган следва да бъде отменено, а делото да се върне на органа за постановяване на ново решение по същество при условията на чл. 42, ал. 3 от З..
По тези съображения и на основание чл. 28 ЗВАС във връзка с чл. 42, ал. 3 З. и чл. 68, ал. 2 ЗБ, Върховният административен съд - трето отделение

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 3602/06.04.2001 г. на председателя на Агенцията за бежанците при Министерски съвет
ВРЪЩА делото като преписка на Агенцията за бежанците при Министерски съвет за произнасяне при условията на чл. 42, ал. 3 З..
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред петчленен състав на ВАС в 14-дневен срок от съобщението.

Особено мнение:
БК/ИИ