Предишно Р/О: Предишно Р/О, 1992 / 16.2.2010 г.


РЕШЕНИЕ

13045
София, 04.11.2010

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
ПЕНКА ГЕТОВА
ВЕСЕЛИНА КЪЛОВА
ВАНЯ ПУНЕВА
ЙОВКА ДРАЖЕВА
при секретар Милка Ангелова
и с участието
на прокурора Лидия Ангелова
изслуша докладваното
от съдиятаЙОВКА ДРАЖЕВА
по адм. дело 6750/2010. Document Link Icon

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Държавната агенция за бежанците (Д.) към Министерски съвет, против Решение № 1992/16.02.2010 г. по адм. дело № 12645/2009 г. на Върховния административен съд-трето отделение, в частта, в която е отменен отказа за предоставяне на хуманитарен статут. В жалбата са развити доводи за неправилност на обжалваното решение, поради допуснати при постановяването му съществени нарушения на съдопроизводствените правила и противоречие с приложимия материален закон - отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК.

Ответната страна Сиамак Асвади Нежад, гражданин на И., чрез адв. Ж., оспорва жалбата като неоснователна.

Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата.

Върховният административен съд, І колегия, Петчленен състав, като взе предвид, че жалбата е подадена в законоустановения срок от надлежна страна намира, че същата е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна, по следните съображения:

Предмет на обжалване пред тричленния състав е решение на председателят на Д. при МС, с което на основание чл. 75, ал. 1, т. 2 и т. 4, вр. чл. 8 и чл. 9 от ЗУБ на Сиамак Асвади Нежад, гражданин на И. е отказано предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут по реда на ЗУБ. С обжалваното съдебно решение съдът в производство по чл. 87 от Закона за убежището и бежанците (ЗУБ) е отменил решение № 373/13.08.2009г. на председателя на Д. в частта, в която е отказан хуманитарен статут, като административната преписка е върната на административния орган за произнасяне съобразно дадените указания за прилагане на чл. 9 от ЗУБ. Приел, че са налице основания по чл. 9, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУБ за предоставяне на хуманитарен статут. Решението е влязло в сила в частта, в която е отказано предоставяне на статут на бежанец.

Решението е правилно в обжалваната част.

Видно от мотивите на съдебното решение, тричленният състав на ВАС е приел за законосъобразен отказът за предоставяне на статут на бежанец по критериите на чл. 8 от ЗУБ, защото кандидатът не изпитва основателен страх от преследване поради своята раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или поради политическо мнение и/или убеждение.

Правилни за правните изводи на първоинстанционния съд, че по отношение на Сиамак Асвади Нежад са налице материално правните предпоставки на чл. 9, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУБ за предоставянето му на хуманитарен статут. Кандидатът е напуснал държавата на произход, тъй като в нея е изложен на реална опасност от смъртно наказание или екзекуция, изтезание или нечовешко или унизително отнасяне, или наказание. Административният орган в нарушение на чл. 36, ал. 3 от АПК не е преценил всички събрани по преписката доказателства и приложени документи от справката на Д. при МС – Дирекция” Международна дейност”, относно положението с човешките права в И. и обстоятелството, че прелюбодеянието, според иранското наказателно право и според Шериата, се наказва със смърт, пребиване с камъни или бой с пръчки.

Предвид на изложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, петчленен състав на първа колегия,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1992/16.02.2010 г. по адм. дело № 12645/2009 г. на Върховния административен съд-трето отделение, в ЧАСТТА, в която е отменено решение № 373/ 13.08.2009 г. на председателя на Държавна агенция за бежанците, с което е отхвърлена жалбата на Сиамак Асвади Нежад, гражданин на И., за предоставяне на хуманитарен статут.

Решението не подлежи на обжалване.

Особено мнение: