П Р О Т О К О Л

София, 06.06.2011 година

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на шести юни две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НИКОЛАЙ УРУМОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ЙОРДАНКА КОСТОВА
ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
при участието на секретаря Станка Чолакова
и с участието на прокурора Владимир Йорданов
сложи на разглеждане дело № 4001 по описа за 2011 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ЙОРДАНКА КОСТОВА


След изпълнение разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, на именно повикване на второ четене страните се представиха така:

Жалбоподателят Бириван М. М., редовно призована, явява се лично и с адв. А..
Ответникът председателя на Държавна агенция за бежанците, редовно призован, не се представлява.
Преводачът Х. А. И., се явява.
За Върховна административна прокуратура се явява прокурор Й..

СНЕМА самоличността на преводача: Х. А. И., 48 години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.
Предупреден за отговорността по чл. 290, ал. 2 от НК.
Обеща да направи верен превод.

Жалбоподателят Бириван М. М.: Да се даде ход на делото. Ще ползвам преводача.
Прокурорът: Да се даде ход на делото.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

адв. А.: Поддържам жалбата. Представям Удостоверение от 25.08.2010 г. в превод, от което е видно, че жалбоподателката е член на Демократична единна партия в С., която се бори активно за демокрация и свобода.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че следва да се приемат писмените доказателства с жалбата и административната преписка, както и днес представеното Удостоверение. Счете делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което
О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените писмени доказателства с жалбата и административната преписка и днес представеното Удостоверение.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

адв. А.: Моля да уважите жалбата и отмените решението на Председателя на Държавна агенция за бежанците като неправилно и незаконосъобразно. Основанията за отмяна на решението са изложени в жалбата. Намирам, че са налице основанията по чл. 8 от ЗУБ. Видно от удостоверението, което представихме днес, моята доверителка е член на Демократична единна партия в С., която е забранена и затова е издадено Удостоверението от Секция в Европа. Считам, че справките, които са цитирани в административния акт, не са актуални. Случващите се през последните месеци събития в С. са всеобщоизвестни и граничат с въоръжен конфликт. Моля да имате предвид факта, че по отношение на бащата на моята доверителка е налице адм.д. № 4002/2011 г. по описа на ВАС, трето отделениею, по което има отмяна на административния акт и върнато с указание за ново произнасяне в частта за хуманитарен статут.

Прокурорът: Така подадената жалба е допустима, но по същество се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена по следните причини: Административният акт - решение на председателя на Държавната агенция за бежанците № 50 от 07.03.2011 г. за отказ от предоставяне статут на бежанец и хуманитарен статут, е издаден от компетентен орган, в установената форма.
В хода на производството са били приложени законосъобразно материалноправните разпоредби, при спазване на административнопроцесуалните правила. От представените по преписката доказателства не се установяват данни за основателен страх от преследване поради раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или поради политическо мнение и/или убеждение, по смисъла на чл. 8, ал. 1-6 от закона. Жалбоподателят не е членувал в политически организации, като проблемите от подобно членство са били възникнали за неговия баща. Не са били открити и данни за провеждане на публична демонстрация-митинг през 2009 г. в Д.. Жалбоподателят е проникнал в България по незаконен път, без документи за самоличност, представяйки се за гражданин на трета страна.
Административният орган подробно е обсъдил наличието на предпоставките по трите точки на чл. 9, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗУБ, отнасящи се до предоставянето на хуманитарен статут, но ги е отхвърлил поради липса на такива. Личността на жалбоподателя не е била подложена на тежки посегателства, застрашаващи неговия живот и неприкосновеност. В страната на произход, от която идва жалбоподателят не е налице въоръжен конфликт, липсват данни да е имало конкретна опасност за неговия живот.

Жалбоподателят Бириван М. М.: Аресът ми е същия.

Съдът определя за извършения превод да се изплати възнаграждение на преводача Х. А. И. в размер на 25 лв., от бюджета на съда.

В. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 9,29 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: