РЕШЕНИЕ

1296
София, 25.01.2012

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на дванадесети декември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕНЕТА МАРКОВСКА
ЧЛЕНОВЕ:
ПАНАЙОТ ГЕНКОВ
ТАНЯ КУЦАРОВА
при секретар Мариана Калчева
и с участието
на прокурора Никола Невенчин
изслуша докладваното
от съдиятаТАНЯ КУЦАРОВА
по адм. дело 12723/2011. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс/ АПК/ и е образувано по касационната жалба на председателя на Държавната агенция за бежанците против решение № 4037 от 19.08.2011г. по адм.д. № 6507 по описа за 2011г. на Административен съд - София град. Иска се отмяна на решението като постановено в нарушение на материалния закон, при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - касационни отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК.
Ответникът по касационната жалба - А. Мазен М. Алсадик, гражданин на И. чрез процесуалния си представител оспорва основателността на й.
Представителят на Върховната административна прокуратуреа представя мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211 от АПК от надлежна страна, за която съдебният акт е неблагоприятен, поради което е допустима за разглеждан епо същество, но е неоснователна.
С обжаваното решение Административен съд - София град е отменил по жалбата на А. Мазен М. Алсадик, гражданин на И., решение № 350 от 30.06.2011г. на председателя на Д., с което е отказано предоставяне на статутна бежанеци хуманитарен статут на чужденеца, а преписката е върната на адимнистративния орган заново произнасяне . Съдът е дал указания да се извърши подробен анализ на изложената бежанска история, при необходимост да се събере актуална информация за обстановката в страната по произход, като същата бъде обсъдена в светлината на нормата на чл. 15, ал. 1 б. "в" от Директива 2004/83 ЕО. За да отмени решението на председателя на Д. съдът е приел, че решението му е незаконосъоразно, доколкото противоречи на чл. 146, т. 3 от АПК, не е обсъдена обстановката в страната по произход, включително и относно спазване на човешките права, не е обсъдено приложението на правилотов чл. 4, ал.3 от ЗУБ съдържащо забрана за връщане в страната по произход.
Решението на административния съд е правилно и същото е съобразено с приложимия материален закон, постановено е без нарушение на съдпроизводствените правила и е обосновано.
Правилно съдът е приел, че когато молбата за закрила се приеме за неоснователна, поради липса на предпоставките по чл. 8 и чл. 9 от ЗУБ, даващи право на бежански или хуманитарен статут, административният орган е длъжен да се мотивира досежно залегналия в чл. 4, ал. 3 от ЗУБ принцип за забрана за връщане. Административният орган следва да обсъди последствията, които биха били налице, в случай на връщане на чужденеца в страната му по произход - задължение произтичащо от ЗУБ и от разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от Х. на основните права на Европейския съюз по отношение на всички административни и съдебни органи и гражданите на ЕС. Процесният административен акт е постановен в противоречие с материалния закон - не е съобразен с изискванията на посочената нормативна уредба. Като е направил този извод и е отменил решението на председателя на Д. при МС, изпращайки му преписката за постановяване на ново решение, съдът е приложил правилно закона.
С оглед изложеното върховният административен съд намира, че обжалваното решение следва ад се остави в сила, поради което иРЕШИ:ОСТАВЯ В СИЛА решение № 4037 от 19.08.2011г. по адм.д. № 6507 по описа за 2011г. на Административен съд - София град.
Решението не подлежи на обжалване.

Особено мнение: