ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Трето отделение

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

7653 / 2004

По жалба (протест) на


срещу

Решение 801/2004 на ДАБ
ДокладчикЙовка ДражеваСтатусРешено
МатерияЖалба бежанциМестонахождениеДАБ 23.02.2005г
ВидпървоинстанционноЗаседания15.11.2004 09:00
Образувано на13.09.2004 г.Деловодител Ваня Миланова
Свършено на15.11.2004 г.