ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

5477 / 2000

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 7866/1999 на ВАС
ДокладчикВиолета КовачеваСтатусРешено
МатерияКасационни жалби(протест)МестонахождениеДокладчик
ВидкасацияЗаседания05.12.2000 14:00
16.01.2001 14:00
Образувано на19.07.2000 г.Деловодител Нина Спасова
Свършено на16.01.2001 г.