ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - I колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

10638 / 2010

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 3046/2010 на ВАС
ДокладчикАтанаска ДишеваСтатусРешено
МатерияЖалба бежанциМестонахождениеприл.към арх. № 819/2011 г.
ВидкасацияЗаседания07.10.2010 09:00
Образувано на01.09.2010 г.Деловодител Катя Добринова
Свършено на07.10.2010 г.