ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав - I колегия

АДМИНИСТРАТИВНО
Д Е Л О

1830 / 2008

По жалба (протест) на


срещу

Реш. по адм. дело № 8330/2007 на ВАС
ДокладчикСветлозара АнчеваСтатусРешено
МатерияЖалба бежанциМестонахождениеприл. към арх. № 1035/08 г.
ВидкасацияЗаседания03.04.2008 11:00
Образувано на11.02.2008 г.Деловодител Катя Добринова
Свършено на03.04.2008 г.